Editoriale, Monumentele Neputinţei — februarie 13, 2017 at 21:59

Știai că românii au avut cel mai modern Cod Civil din Europa de Est? ABUZUL ÎN SERVICIU – de la Codul penal al lui Cuza 1865, la Codul penal din februarie 2017

by

Până în 1864, statul român nu a dispus de o legislație modernă și corectă în domeniul civil. Dezvoltarea rapidă a economiei, intensificarea procesului de stratificare socială au impus, alături de alte cauze, nevoia elaborării unui cod unitar pentru reglementarea relațiilor sociale. La cererea Domnitorului Alexandru Ioan Cuza, redactarea Codului civil a revenit Comisiei Centrale de la Focșani.GG

codul civil 1865Codul civil din 1864 a fost elaborat după modelul Codului Civil Napolenian din 1804, luându-se în considerare și modificările aduse între timp acestui cod, precum și proiectul de Cod Civil italian, legea franceză asupra transcripției din 23 martie 1853, legea ipotecară belgiană din 10 decembrie 1851, dar dispoziții din vechiul drept românesc. Până la unificarea legislativă, în Țara Românească era aplicabil Legiuirea Caradja(1818) iar în Moldova, Codul Calimah( 1817).

Deși Codul napoleonian avea o vechime de șase decenii, a fost sursa de inspirație pentru dreptul european până în prezent. Napoleon spunea: ”Adevărata mea glorie nu constă în faptul că am câştigat patruzeci de bătălii. Waterloo va şterge amintirea atâtor biruinţe. Ceea ce va trăi veşnic este Codul meu Civil”.

În momentul publicării în Monitorul Oficial, 4 decembrie 1865, legiuirea s-a numit Codul civil Alexandru Ioan, dar după abdicarea lui Cuza a fost redenumit Codul civil român. Acest act deosebit de important în istoria românilor avea să fie un instrument important de unificare a Principatelor.

Codul Civil român avea 1914 articole, împărțite în trei cărți, astfel:

(I) Despre persoane (abrogat in 1954, după adoptarea Codului Familiei)

(II) Despre bunuri și osebitele modificări ale proprietății

(III) Despre diferitele moduri în care se dobândește proprietatea.

Codul civil din vremea lui Cuza era unul din cele mai moderne din lume.

De-a lungul timpului, numeroase acte normative au abrogat, modificat și completat articole din Codul Civil. În ciuda unor numeroase eforturi de modificare, care au fost culminate prin pregătirea și finalizarea unor noi proiecte de Cod Civil, care erau menite să îl înlocuiască, precum cele din anii 1940, 1971 și 2004, Codul Civil din vremea lui Alexandru Ioan Cuza a rămas în vigoare până la data de 1 octombrie 2011 când a intrat în vigoare un nou Cod Civil inspirat după Codul Civil din provincia Quebec, Canada și care este unul dintre cele mai moderne coduri civile din lume.

Alexandru_Ioan_Cuza„Legislația României sancționează «abuzul în serviciu» încă de pe vremea domnitorului Alexandru Ioan Cuza, prin adoptarea Codului penal din 1865.
Pentru a vedea cum a evoluat sau involuat reglementarea legală în timp, iată un scurt istoric al legislației privind «abuzul în serviciu», de la Codul lui Cuza și până în zilele noastre, la Codul lui Dragnea.”Doru Pădurariu

Codul penal CUZA, promulgat la 1 mai 1865
(Textele sunt preluate din C. Hamangiu – Codul general al României, Ed. Librăriei Leon Alcalay, București, 1907)

Abuz de putere contra particularilor
Art. 147. Orice funcționar administrativ sau judecătoresc va abuza de puterea ce-i dă calitatea sa, spre a sili pe nedrept pe o persoană a face sau a suferi un act, sau a se abține de dânsul, se va pedepsi cu închisoare de la o lună la doi ani, și se va putea încă declara necapabil de a ocupa funcțiuni publice de la un an la trei.

Abuz de putere în contra lucrului public
Art. 158. Orice funcționar public, orice agent sau însărcinat al guvernului, de orice grad sau stare, care va cere sau va ordona, va face a se cere sau a se ordona mișcarea sau întrebuințarea forței publice în contra execuțiunei unei legi, în contra percepțiunei unei contribuțiuni legale, sau în contra execuțiunei unei ordonanțe sau mandat al justiției, sau în contra oricărui alt ordin al autorității legitime, se va pedepsi cu recluziunea; iar dacă o asemenea cerere sau ordine a izbutit a se și pune în lucrare și a produce efect, pedeapsa va fi maximum recluziunei.

codul penal carol II

CODUL PENAL CAROL AL II-LEA, promulgat la 17 martie 1936
(Textele sunt preluate din Indaco – Lege 5.ro)

Abuzul de putere
Art. 245. (1) Funcţionarul public care, uzurpând o atribuţiune, sau abuzând de puterea sa legală, sau depăşind limitele competinţei sale, ori nesocotind sau violând formalităţile prescrise de lege, ori abătându-se în orice alt mod dela îndatoririle inerente funcţiunii sale, săvârşeşte un act pe care legea nu-l consideră infracţiune, în scopul de a procura cuiva, pe nedrept, vreun folos sau de a-i cauza o păgubire de orice fel, comite delictul de abuz de putere şi se pedepseşte cu închisoare corecţională dela 6 luni la 2 ani şi interdicţie corecţională dela unu la 3 ani.
(2) Aceeaşi pedeapsă se aplică şi atunci când faptul se săvârşeşte în scopul de a constrânge pe nedrept o persoană, să facă, să omită sau să sufere ceva.
(3) Tentativa se pedepseşte.

Art. 246. Funcţionarul public care, fără just motiv, face uz de forţa armată, întru cât acest fapt nu ar constitui o infracţiune mai gravă, sau în urma lui nu s’ar fi produs vreo infracţiune mai gravă, comite delictul de abuz de autoritate şi se pedepseşte cu închisoare corecţională dela unu la 3 ani şi interdicţie corecţională dela unu la 3 ani.

Art. 247. Funcţionarul public care, aparţinând unei anumite puteri în stat, face, pe nedrept, acte ce intră în atribuţiile altei puteri, sau prin orice mijloace împiedecă, zădărniceşte sau îngreunează exerciţiul funcţiunilor acesteia, comite delictul de exces de putere şi se pedepseşte cu închisoare corecţională dela 6 luni la 2 ani şi interdicţie corecţională dela unu la 2 ani.codul penal al rsr

CODUL PENAL AL REPUBLICII SOCIALISTE ROMÂNIA, adoptat la 21 iunie 1968
(Textele sunt preluate din T. Vasiliu ș.a. – Codul penal al Republicii Socialiste România comentat și adnotat, Ed. Științifică și enciclopedică, București, 1977)

Abuzul în serviciu contra intereselor persoanelor
Art. 246. Fapta funcționarului care în exercițiul atribuțiilor sale de serviciu, cu știință, nu îndeplinește un act ori îl îndeplinește în mod defectuos și prin aceasta cauzează o vătămare intereselor legale ale unei persoane, se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă.

Abuzul în serviciu prin îngrădirea unor drepturi
Art. 247. Îngrădirea de către un funcționar a folosinței sau a exercițiului drepturilor vreunui cetățean, ori crearea pentru acesta a unor situații de inferioritate pe temei de naționalitate, rasă, sex sau religie, se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 5 ani.

Abuzul în serviciu contra intereselor obștești
Art. 248. (1) Fapta funcționarului care în exercițiul atribuțiilor sale de serviciu, cu știință, nu îndeplinește un act ori îl îndeplinește în mod defectuos și prin aceasta cauzează o tulburare însemnată bunului mers al unei organizații din cele prevăzute la art. 145 sau o pagubă avutului obștesc, se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 5 ani.
(2) Fapta prevăzută la alin. (1), dacă a avut ca urmare o perturbare deosebit de gravă a activității unei organizații din cele prevăzute în art. 145, ori a produs o pagubă importantă economiei naționale, se pedepsește cu închisoare de la 5 la 15 ani, interzicerea unor drepturi și confiscarea parțială a averii.

Neglijența în serviciu
Art. 249. (1) Încălcarea din culpă de către un funcționar a unei îndatoriri de serviciu, prin neîndeplinirea acesteia sau prin îndeplinirea ei defectuoasă, dacă s-a cauzat o tulburare însemnată bunului mers al unei organizații din cele prevăzute în art. 145, ori o vătămare importantă intereselor legale ale unei persoane, sau o pagubă avutului obștesc, se pedepsește cu închisoare de la o lună la 2 ani sau cu amendă.
(2) Fapta prevăzută în alin. (1), dacă a avut ca urmare o perturbare deosebit de gravă a activității unei organizații din cele prevăzute în art. 145, ori a produs o pagubă importantă economiei naționale, se pedepsește cu închisoare de la 2 la 10 ani.

CODUL PENAL AL ROMÂNIEI(Legea nr. 286/2009),
(Textele sunt preluate din Monitorul Oficial al României nr. 510 din 24 iulie 2009)

cod penal 2009Abuzul în serviciu
Art. 297(1) Fapta funcţionarului public care, în exercitarea atribuţiilor de serviciu, nu îndeplineşte un act sau îl îndeplineşte în mod defectuos şi prin aceasta cauzează o pagubă ori o vătămare a drepturilor sau intereselor legitime ale unei persoane fizice sau ale unei persoane juridice se pedepseşte cu închisoarea de la 2 la 7 ani şi interzicerea exercitării dreptului de a ocupa o funcţie publică.
(2) Cu aceeaşi pedeapsă se sancţionează şi fapta funcţionarului public care, în exercitarea atribuţiilor de serviciu, îngrădeşte exercitarea unui drept al unei persoane ori creează pentru aceasta o situaţie de inferioritate pe temei de rasă, naţionalitate, origine etnică, limbă, religie, sex, orientare sexuală, apartenenţă politică, avere, vârstă, dizabilitate, boală cronică necontagioasă sau infecţie HIV/SIDA.

Neglijenţa în serviciu
Art. 298. Încălcarea din culpă de către un funcţionar public a unei îndatoriri de serviciu, prin neîndeplinirea acesteia sau prin îndeplinirea ei defectuoasă, dacă prin aceasta se cauzează o pagubă ori o vătămare a drepturilor sau intereselor legitime ale unei persoane fizice sau ale unei persoane juridice, se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 3 ani sau cu amendă.

CODUL PENAL AL ROMÂNIEI februarie 2017(Codul penal al lui Dragnea), adoptat prin O.U.G. nr. 13/2017
(Textele sunt preluate din Monitorul Oficial – încă – al României nr. 92 din 1 februarie 2017)

cod penal 2017Abuzul în serviciu
Art. 297. (1) Fapta funcţionarului public care, în exercitarea atribuţiilor de serviciu, cu ştiinţă, îndeplineşte un act prin încălcarea unor dispoziţii exprese dintr-o lege, o ordonanţă sau o ordonanţă de urgenţă a Guvernului sau nuîndeplineşte un act prevăzut de dispoziţiile exprese dintr-o lege, o ordonanţăsau o ordonanţă de urgenţă a Guvernului şi prin aceasta cauzează o pagubămaterială mai mare de 200.000 lei ori o vătămare gravă, certă şi efectivă a drepturilor sau intereselor legitime ale unei persoane fizice sau juridice, astfel cum sunt prevăzute şi garantate de legile în vigoare, se pedepseşte cuînchisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă.
(2) Fapta funcţionarului public care, în exercitarea serviciului, îngrădeşteexercitarea unui drept al unei persoane ori creează pentru aceasta o situaţiede inferioritate pe temei de rasă, naţionalitate, origine etnică, limbă, religie, sex, orientare sexuală, apartenenţă politică, avere, vârstă, dizabilitate, boalăcronică necontagioasă sau infecţie HIV/SIDA se pedepseşte cu închisoare de la o lună la un an sau cu amendă.
(3) Dispoziţiile alin. (1) şi (2) nu se aplică în cazul emiterii, aprobării sau adoptării actelor normative.

Neglijența în serviciu
Art. 298. Abrogat.

Bibliografie: istorie-pe-scurt.ro, bloghamangiu.ro

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

You cannot copy content of this page