Anunţuri, Ultimile Știri — august 25, 2016 at 23:44

Stiai ca de acum poti sa obtii finantare de 80% pentru instalarea unei statii de incarcare vehicule electrice?!

by

statii-incarcare-masini-electrice-ecoprofit-0Stiai ca de acum poti sa obtii finantare de 80% pentru instalarea unei statii de incarcare vehicule electrice?! Depunerea dosarelor de finantare se va face intre 15.09-15.10.2016…

 

LOGO ministerul apelor

Ghidul de finantare – sumar

 • Ghidul de finantare a Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în

transporturi, prin promovarea infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic: staţii de reîncărcare pentru vehicule electrice şi electrice hibrid plug-in, denumit în continuare ghid, constituie un suport informativ, având rolul de a furniza informaţii esenţiale privind derularea Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic: staţii de reîncărcare pentru vehicule electrice şi electrice hibrid plug-in, denumit în continuare Program.

 • Ghidul conţine dispoziţii privind:
 1. scopul, obiectivele şi indicatorii de performanţă ai Programului;
 2. eligibilitatea solicitantului finanţării, a proiectului propus şi a cheltuielilor acestuia;
 3. condiţiile şi termenele de analiză, evaluare, selectare, aprobare, implementare şi decontare a proiectului propu

ART. 2

Obiectul, scopul, obiectivele si indicatorii de performanta ai Programului

 • Obiectul Programului îl reprezintă dezvoltarea infrastructurii de alimentare a autovehiculelor cu energie electrică.
 • Scopul Programului îl reprezintă stimularea utilizării autovehiculelor electrice şi electrice hibrid plug-in şi contribuirea la atingerea ţintei, cu titlu indicativ de până la 6.000 de staţii de reîncărcare accesibile publicului, până în anul 20
 • Programul vizează dezvoltarea transportului ecolog
 • Indicatorii de performanţă ai Programului sunt:
 1. Numărul de staţii de reîncărcare accesibile publicului, instalate prin Program, raportat la numărul de autovehicule electrice şi electrice hibrid plug-in înmatriculate pe teritoriul României;
 2. Numărul de autovehicule electrice şi electrice hibrid plug-in înmatriculate începând cu deschiderea sesiunii de finanţare.

ART. 3

Sursa de finantare pentru derularea Programului

 • Finanţarea Programului se realizează din veniturile Fondului pentru med
 • Programul se derulează multianual în limita creditelor de angajament şi creditelor bugetare prevăzute cu această destinaţie prin bugetul anual al Fondului pentru mediu, aprobat conform legii.
 • Suma alocată sesiunii se aprobă prin dispoziţie a preşedintelui Administraţiei Fondului pentru Mediu şi se publică odată cu anunţarea deschiderii sesiunii de depunere a dosarelor de finanţare.

Eligibilitatea solicitantului si a proiectului, depunerea dosarului de finanţare

 

ART. 7

Cuantumul finantarii

 • Finanţarea se acordă în cadrul unei sesiuni până la 900.000 lei per solicitant, reprezentând până la 80% din cheltuielile eligibile.
 • Suma maximă finanţată de Autoritate va fi:
 1. 11.250 lei pentru o staţie de reîncărcare cu putere normală;
 2. 157.500 lei pentru o staţie de reîncărcare cu putere înaltă în curent continuu;
 3. 13.500 lei pentru o staţie de reîncărcare cu putere înaltă în curent alternati ART. 8

Tipuri de proiecte finantate prin Program

Prin Program se finanţează staţiile de reîncărcare a autovehiculelor electrice şi electrice hibrid plug-in:

 1. cu putere normală, echipate cel puţin cu prize sau conectori de tip 2 pentru vehicule, conform descrierii din standardul EN62196-2;
 2. cu putere înaltă curent alternativ, echipate cel puţin cu prize sau conectori de tip 2 pentru vehicule, conform descrierii din standardul EN62196-2;
 3. cu putere înaltă curent continuu, echipate cel puţin cu conectori ai sistemului de reîncărcare combinat Combo 2, conform descrierii din standardul EN62196-

ART. 9

Categorii de solicitanti eligibili

 • Sub rezerva îndeplinirii cumulative a criteriilor de eligibilitate, sunt eligibile pentru a participa în cadrul Programului următoarele categorii de persoane juridice române:
 1. unităţile administrativ-teritoriale, inclusiv subdiviziunea administrativ-teritorială a municipiului, care are un număr mai mare de 50.000 de locuitori;
 2. instituţiile publice care au sediul sau structuri funcţionale pe raza unităţilor administrativ- teritoriale prevăzute la lit. a);
 3. operatorii economici care au sediul social sau puncte de lucru pe raza unităţilor administrativ-teritoriale prevăzute la li a), precum şi operatorii economici care au sediul social sau puncte de lucru cu acces direct la autostrăzi, drumuri europene şi drumuri naţionale.
 • Sunt eligibili solicitanţii prevăzuţi la alin. (1) care îndeplinesc criteriile de eligibilitate prevăzute la art. 10.

ART. 10

Criterii de eligibilitate

 • Pot fi finanţate prin Program proiectele depuse de către persoanele juridice prevăzute la art. 9 care:
 1. acţionează în nume propriu;
 2. sunt proprietarii/administratorii imobilului pe care se realizează proiectul; imobilul este liber de sarcini, nu face obiectul unui litigiu în curs de soluţionare la instanţele judecătoreşti, nu face obiectul vreunei revendicări potrivit unei legi speciale sau dreptului comun, nu face obiectul procedurii de expropriere pentru cauză de utilitate publică;
 3. nu se află în stare de insolvenţă sau faliment, nu se află în procedură de executare silită, nu se află într-o altă situaţie similară legal reglementată;
 4. nu sunt înregistrate cu fapte sancţionate de legislaţia financiară şi fiscală;
 5. nu au desfăşurat şi nu desfăşoară activităţi care încalcă dispoziţiile legale privind protecţia mediului şi nu sponsorizează activităţi cu efect negativ asupra mediului;
 6. au îndeplinite obligaţiile de plată a taxelor, impozitelor şi amenzilor către bugetul de stat, bugetele locale, bugetul Fondului pentru mediu, conform prevederilor legale în vigoare;
 7. nu au obţinut şi nu sunt pe cale să obţină finanţare prin proiecte ori programe finanţate din alte fonduri publice, inclusiv fonduri comunitare, pentru realizarea investiţiei care urmează a fi realizată prin program, potrivit declaraţiei din cererea de finanţare;
 8. ajutorul de minimis solicitat nu urmează a fi utilizat pentru desfăşurarea de activităţi în unul dintre sectoarele prevăzute în cuprinsul anexei 1 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, cu respectarea Regulamentului (UE) nr. 1.407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea articolelor 107 şi 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis – pentru solicitanţii care desfăşoară şi declară activităţi economice în anexa nr. 8;
 9. valoarea totală a ajutoarelor de minimis de care solicitantul a beneficiat pe o perioadă de 3 ani consecutivi (2 ani fiscali precedenţi şi anul fiscal în cursul căruia depune dosar de finanţare), cumulată cu valoarea alocării financiare acordate în baza schemei de minimis, nu depăşeşte plafonul stabilit prin Regulamentului (UE) nr. 1.407/2013, precum şi plafonul stabilit prin Regulamentul (UE) nr. 360/2012 al Comisiei din 25 aprilie 2012 privind aplicarea articolelor 107 şi 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene în cazul ajutoarelor de minimis acordate întreprinderilor care prestează servicii de interes economic general – inclusiv pentru solicitanţii care deţin calitatea de întreprindere unică conform declaraţiei pe propria răspundere din anexa nr. 5.
 • In cazul în care imobilul, respectiv terenul este în administrarea unei alte persoane juridice decât proprietarul acestuia, solicitant eligibil în cadrul Programului este administratorul imobilului
 • In situaţia în care solicitantul are calitatea de întreprindere unică, aşa cum este definită la art. 2 ali 2 din Regulamentul (UE) nr. 1.407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013, valoarea totală a ajutoarelor de minimis se va calcula prin însumarea ajutoarelor de minimis acordate pe o perioadă de 3 ani consecutivi întreprinderilor care fac parte din întreprinderea unică respectivă.
 • Cheltuielile eligibile ale proiectului nu pot depăşi sumele maxime prevăzute la art. 7 decât în condiţiile în care diferenţa este susţinută de solicitan
 • Un solicitant poate depune o singură cerere de finanţare în cadrul aceleiaşi sesiu ART. 11

Criterii de eligibilitate a proiectului

(1) Este eligibil proiectul care îndeplineşte cumulativ următoarele criterii:

 1. staţiile de reîncărcare respectă:
  1. standardul EN62196-2 pentru staţiile cu putere normală;
  2. standardele EN62196-2 şi EN62196-3 pentru staţiile cu putere înaltă;
 2. asigură un minim de locuri de parcare, cel puţin egal cu numărul staţiilor de reîncărcare solicitate, destinate exclusiv încărcării autovehiculelor electrice şi electrice hibrid plug-in, marcate corespunzător;
 3. prevede instalarea fiecărei staţii de reîncărcare pe unul dintre amplasamentele eligibile astfel:
  1. parcări publice;
  2. parcări destinate sau care deservesc baze sportive, săli de spectacole, unităţi hoteliere, centre comerciale, staţii de alimentare cu combustibili, aeroporturi, gări;
  3. parcări (spaţii) cu acces direct la autostrăzi, drumuri europene şi drumuri naţionale – staţiile de reîncărcare cu putere înaltă mai mare de 22 kw;
 4. asigură accesul permanent şi nediscriminatoriu publicului la staţiile de reîncărcare instalate prin proiect;
 5. prevede semnalizarea corespunzătoare a spaţiilor în care sunt instalate staţiile de reîncărcare cu următorul panou de informare:

Aici puteti descarca ghidul: Ghid finantare statii

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

You cannot copy content of this page