Comunicate de presă, Ultimile Știri — aprilie 8, 2015 at 19:56

PROPUNERILE CNIPMMR PRIVIND ÎMBUNĂTĂȚIREA ACTIVITĂłILOR DE CONTROL FISCAL ŞI DE ELIMINARE A PRACTICILOR EXAGERATE ASUPRA IMM-URILOR

by

business

Pentru rezolvarea numeroaselor problemelor semnalate de membrii CNIPMMR privind controalele şi practicile exagerate aplicate IMM-urilor în domeniul controalelor fiscale, CNIPMMR solicită autorităților competente adoptarea măsurilor organizatorice, administrative şi legislative corespunzătoare, care să asigure aplicarea principiilor europene recunoscute pentru toate domeniile dreptului, respectiv: – principiul proporționalității; – principiul protecției drepturilor fundamentale, inclusiv dreptul la apărare; – principiul certitudinii legale; – principiul neretroactivității şi respectării drepturilor câştigate; – dreptul la protecție juridică şi la un proces echitabil; – principiul protecției aşteptării legitime (predictibilității legii).

CNIPMMR formulează următoarele propuneri de măsuri:

1. MĂSURI DE CREŞTERE A ACCESULUI IMM-URILOR LA INFORMAȚII, aplicate în mod continuu şi constant:

Sistematizarea reglementărilor şi obligațiilor fiscale pe categorii de contribuabili (în special pentru IMM-uri);  Publicarea Codului fiscal, a Codului de procedură fiscală şi a celorlalte acte normative cu caracter fiscal în formă actualizată şi consolidată, cu toate modificările şi completările ulterioare, pe site-ul Ministerului Finanțelor Publice, pentru a fi accesibile IMM-urilor;  Publicarea datei înregistrării unei societăți în Registrul Contribuabililor inactivi disponibil pe site-ul ANAF, pentru a se putea verifica situația de fapt a acelei societăți de la o anumită dată (https://www.anaf.ro/anaf/internet/ANAF/informatii_publice/informatii_agenti_economici/registr ul_inactivi_reactivati/);  Asigurarea accesului gratuit pentru IMM-uri la informații din Registrul Comerțului, pentru a se putea verifica eficient situația furnizorilor/prestatorilor cu care sunt încheiate contracte sau sunt în derulare comenzi, cu îmbunătățirea acesibilității şi conținutului platformei on-line https://portal.onrc.ro/ONRCPortalWeb/ONRCPortal.portal;  Realizarea inventarului complet al taxelor fiscale şi nefiscale, al avizelor, autorizațiilor şi licențelor necesare desfăşurării activităților comerciale, inclusiv a procedurilor aplicabile pentru obținerea acestora, care să fie accesibil on-line şi care să conțină informații actualizate şi practice pentru IMM-uri.

2. MĂSURI ADMINISTRATIVE:  Stabilirea planurilor de control cu prioritate pentru combaterea marii evaziuni fiscale şi aducerea lor la cunoştința opiniei publice până pe data de 30 aprilie 2015;  Adaptarea resurselor umane/materiale şi a mijloacelor aplicate la situațiile concrete (cu diferențieri de proceduri şi metodologii specifice pentru fiecare categorie de contribuabili: microîntreprinderi, întreprinderi mici, mijlocii şi mari) şi informarea opiniei publice – permanent;  Previzionarea şi realizarea de acțiuni de informare a IMM-urilor şi diseminarea informațiilor privind cadrul legal din domeniul fiscal – şi aducerea lor la cunoştința opiniei publice până pe data de 30 aprilie 2015;  Previzionarea şi realizarea de acțiuni pentru exercitarea funcției preventive a controlului, cu acordarea de avertismente înainte de aplicarea amenzilor şi sancționarea contravențională numai în caz de neconformare a întreprinzătorilor, în termenul stabilit de control – şi anunțarea lor până pe data de 30 aprilie 2015;  Individualizarea cuantumului amenzilor raportată la gravitatea faptei şi diferențiat pe categorii de contribuabili (cu neaplicarea maximului amenzii contravenționale pentru toți întreprinzătorii, pentru orice faptă) – şi aducerea la cunoştința opiniei publice – permanent;  Colaborarea cu confederațiile patronale reprezentative la nivel național pentru campaniile de informare şi pentru monitorizarea aplicării dispozițiilor legale din domeniul fiscal – permanent;  Eliminarea subiectivismului şi a promovării / protecției unor interese în activitatea de control prin adoptarea unor măsuri de perfecționare a procedurilor şi trainingului în cadrul ANAF – şi anunțarea lor în trimestrul II 2015;  Îmbunătățirea comunicării instituțiilor cu atribuții de control cu mediul de afaceri, stabilind un mecanism coerent – până pe data de 30 aprilie 2015.

3. MĂSURI LEGISLATIVE: Propuneri de îmbunătățire (completare/modificare) a cadrului legal formulate de CNIPMMR: – Reglementarea bacşişului pentru sectorul de servicii (exp. restaurante, holeluri, etc.) – până pe 13 aprilie 2015; – Tratament egal în executare pentru credite bugetare şi plăți întârziate în cadrul contractelor de achiziŃii publice – până pe 13 aprilie 2015; – ÎmbunătăŃirea reglementărilor privind controalele, pentru exercitarea cu prioritate a funcŃiei preventive a controlului, cu informarea corespunzătoare şi stabilirea de avertismente prealabile sancțiunilor pecuniare în cazul microîntreprinderilor şi întreprinderilor mici, responsabilizarea funcționarilor cu atribuții de control, eliminarea practicilor controalelor şi amenzilor excesive pentru IMM-uri – în trimestrul II 2015; – Reglementarea principiului “in dubio contra fiscum”, cu aplicarea interpretării celei mai favorabile contribuabilului, pentru ca acesta să nu fie sancționat pentru imperfecțiunile cadrului normativ; – Continuarea procesului de simplificare a procedurilor administrative şi fiscale, cu reducerea cu cel puțin 10% a acestora – în trimestrul II 2015; – Reducerea cu minimum 25% a numărului de plăți fiscale pentru întreprinzători, care în România este cel mai ridicat din UE: de 3,11 ori mai mare decât media UE (România – 39 plăți/an, media UE27 – 12,5 plăți/an)1 , de 9,75 ori mai mare decât în Suedia (locul 1: 4 plăți/an) şi de 1,3 ori mai mare decât în Cipru (locul 26: 30 plăți/an) – în trimestrul II 2015; – Reducerea cuantumului amenzilor pentru microîntreprinderi şi întreprinderi mici, raportat la cifra lor de afaceri, numărul de salariați şi valoarea indicatorului social de referinta (500 lei) – în trimestrul II 2015; – Revenirea la reglementarea suspendării executării în cazul contestării contravențiilor (art. 32 alin. 3 din O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor); – Controlul în condiții normale să nu fie pentru IMM-uri la perioade mai scurte de 3 ani – în trimestrul II 2015; – Asigurarea unui cadru legal stabil şi predictibil în domeniul fiscal şi contabil pentru IMM-uri, bazat pe reducerea birocrației – în trimestrul II 2015.

Biroul de presă al CNIPMMR

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

You cannot copy content of this page