Anunţuri, Ultimile Știri — aprilie 13, 2016 at 13:53

Primăria Vlad Țepeș: Anunț de participare la licitație publică deschisă pentru concesionare de bunuri

by

1.Informaţii generale privind concedentul, în special denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail a persoanei de contact:

PRIMĂRIA COMUNEI VLAD ȚEPEȘ, COD FISCAL 3796829, ADRESA: SAT VLAD ȚEPEȘ, STR. VASILE ALECSANDRI, NR. 29, COMUNA VLAD ȚEPEȘ, JUDEȚUL CĂLĂRAȘI, TEL. 0242346808, E-MAIL: primariavladtepescl@yahoo.com, PERSOANĂ DE CONTACT: SÂRBU DAN-CRISTIAN.

vlad tepes2.Informaţii generale privind obiectul concesiunii, în special descrierea şi identificarea bunului care urmează să fie concesionat:

-TEREN INTRAVILAN ÎN SUPRAFAȚĂ DE 3664 MP, SITUAT ÎN TARLAUA 126, PARCELA 7;

-TERENUL FACE PARTE DIN DOMENIUL PRIVAT AL COMUNEI VLAD ȚEPEȘ;

-TERENUL VA FI FOLOSIT EXCLUSIV PENTRU ACTIVITĂȚI AGRICOLE;

3.Informaţii privind documentaţia de atribuire:

3.1. Modalitatea sau modalităţile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentaţiei de atribuire: DE LA SEDIUL PRIMĂRIEI COMUNEI VLAD ȚEPEȘ, JUDEȚUL CĂLĂRAȘI.

3.2. Denumirea şi adresa serviciului/compartimentului din cadrul concedentului, de la care se poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire: PRIMĂRIA COMUNEI VLAD ȚEPEȘ, SECRETAR.

3.3. Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar, unde este cazul, potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 54/2006:

-TAXĂ PARTICIPARE LICITAȚIE: 200 LEI

-CONTRAVALOARE CAIET DE SARCINI: 150 LEI

-GARANȚIA DE PARTICIPARE: 1000 LEI

3.4. Data limită pentru solicitarea clarificărilor: 29 APRILIE 2016;

4.Informaţii privind ofertele:

4.1. Data limită de depunere a ofertelor: 05 MAI 2016, ORA 10.00

4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: PRIMĂRIA VLAD ȚEPEȘ, SAT VLAD ȚEPEȘ, STR. VASILE ALECSANDRI,NR. 29, COMUNA VLAD ȚEPEȘ, JUDEȚUL CĂLĂRAȘI

4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă:

OFERTELE SE DEPUN ÎNTR-UN SINGUR PLIC SIGILAT.PLICURILE SE ÎNREGISTREAZĂ ÎN ORDINEA PRIMIRII LOR.

5.Data şi locul la care se va desfăşura şedinţa publică de deschidere a ofertelor:

-05 MAI 2016 ORA 12.00 , SALA DE ȘEDINȚE A PRIMĂRIEI COMUNEI VLAD ȚEPEȘ.

6.Denumirea, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail a instanţei competente în soluţionarea litigiilor apărute şi termenele pentru sesizarea instanţei:

– TRIBUNALUL CĂLĂRAȘI, INSTANȚA DE CONTECIOS ADMINISTRATIV, ADRESA: MUNICIPIUL CĂLĂRAȘI, STR. BUCUREȘTI, NR.106, JUDEȚUL CĂLĂRAȘI.

7.Data transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate, în vederea publicării:

-15 APRILIE 2016.

PRIMAR

CONSTANTIN MIHALACHE

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.