Anunţuri, Ultimile Știri — ianuarie 8, 2020 at 12:16

Primaria comunei Dragoș Vodă-ANUNT CONCURS PENTRU OCUPAREA UNUI POST CONTRACTUAL

by

ANUNT CONCURS PENTRU OCUPAREA UNUI POST CONTRACTUAL

Primaria comunei Dragoș Vodă, cu sediul în: comuna Dragoș Vodă, sat Dragoș Vodă, str. Principală,  nr.51, județul Călăraşi, organizează concurs pentru ocuparea următorului post vacant, personal contractual, conform prevederilor H.G. nr. 286/2011, modificata şi completata de H.G. nr. 1027/2014, în cadrul Serviciului de alimentare cu apă si de canalizare al comunei Dragoș Vodă .

Denumirea postului:

  1. Serviciul de alimentare cu apă și de canalizare

 

  1. Sef Serviciu I (S) – 1 post 

 

Conditii generale de participare la concurs:

  1. a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
  2. b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
  3. c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
  4. d) are capacitate deplină de exerciţiu;
  5. e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
  6. f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
  7. g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

 

 

Condiţii specifice de participare la concurs:

  • Pentru postul de Sef Serviciu I (S) – Serviciul de alimentare cu apă ți de canalizare al comunei Dragoș Vodă :

– studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul  Științelor Sociale   ;

– Master sau studii post universitare în domeniul Stiintelor Sociale

– Experiență pe funcții de conducere minim 5 ani

– Cunoștințe operare PC dovedite cu diplomă sau certificate de absolvire.

– Vechime în muncă minim 15 ani .

– Vechime în specialitatea studiilor minim 7 ani .

 

Data, ora şi locul de desfăşurare a concursului:

Proba scrisă: – data de 30.01.2020, ora 10,00, la sediul Primariei comunei Dragoș Vodă, din comuna Dragoș Vodă, sat Dragoș Vodă, strada Principală, nr. 51.

Proba de interviu: data si ora interviului se vor publica o data cu rezultatele de la proba scrisa, la sediul  Primariei comunei Dragoș Vodă, din comuna Dragoș Vodă, sat Dragoș Vodă, strada Principală, nr. 51.

Data limită până la care candidaţii vor depune actele pentru dosarul de concurs este 23.01.2020, orele 15,00, la sediul Primariei comunei Dragoș Vodă, din comuna Dragoș Vodă, sat Dragoș Vodă, strada Principală, nr. 51.

Bibliografia va fi afisata la sediul Primariei comunei Dragoș Vodă, din comuna Dragoș Vodă, sat Dragoș Vodă, strada Principală, nr. 51 .si pe site-ul www.primariadragosvoda.ro

Date de contact – Primaria comunei Dragoș Vodă, sat Dragoș Vodă, strada Principală, nr. 51 .  telefon 0242 – 345711,  persoana de contact Costăchescu Eugenia Georgiana, email secretar@primariadragosvoda.ro

        

        PRIMAR,                                                                                       Întocmit,

Ion Radu Aurel                                                        Consilier,  Costăchescu Eugenia Georgiana

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

You cannot copy content of this page