Dezvoltare durabilă, Economie — februarie 22, 2017 at 08:07

ONG-urile pot solicita sprijin financiar nerambursabil pentru proiecte desfășurate în infrastructura educațională și socială

by

Organizațiile non-guvernamentale (ONG) pot solicita sprijin financiar nerambursabil pentru proiecte desfășurate în infrastructura educațională și socială, dar și în domeniul protejării patrimoniului cultural. Fondurile nerambusabile ce pot fi atrase sunt de până la zece milioane de euro, iar ajutorul acordat ajunge până la 98% din valoarea eligibilă a proiectului.

refinantareProiectele derulate în spațiul rural pot primi finanțare prin intermediul Programului Național de Dezvoltare Rurală (PNDR), iar în spațiul urban prin intermediul Programului Operațional Regional (POR).

Indiferent de locul de implementare al proiectului propus, ONG-urile pot solicita sprijin nerambursabil pentru proiectele derulate în domeniul social și al protejării patrimoniului cultural. În cazul acestor entități, ajutorul acordat ajunge până la 98% din valoarea eligibilă a proiectului.

În spațiul rural, ONG-urile pot solicita finanțare nerambursabilă pentru crearea și modernizarea infrastructurii educaționale și sociale, dar și pentru protejarea patrimoniului cultural, prin două submăsuri diferite.

Proiecte pentru crearea și modernizarea de grădinițe, creșe sau centre after-school

Prin intermediul măsurii PNDR 7.2, se acordă sprijin financiar nerambusabil pentru înființarea, modernizarea, dar și dotarea următoarelor obiective educaționale și sociale:

 • grădinițe;
 • creșe;
 • centre after-school.

În cadrul acestor proiecte, se pot realiza doar construcții în scop didactic (săli de curs, laboratoare etc.), fără a se putea solicita sprijin nerambursabil pentru construirea sălilor de sport, cantinelor sau căminelor. Acestea pot fi, cel mult, modernizate, dacă ele există deja și au ajuns într-o stare de degradare ce necesită intervenție.

De asemenea, dotarea cu mobilier și echipamente a creșelor, grădinițelor și a centrelor after-school se poate realiza doar în cazul în care proiectul vizează înființarea sau modernizarea acestor obiective.

În cazul acestor proiecte, ONG-urile pot solicita un ajutor financiar nerambursabil de cel mult 200.000 de euro, însă nu poate depăși 80% din valoarea cheltuielilor eligibile ale proiectului. Astfel, beneficiarul va trebui să suporte procentul de 20% din valoarea eligibilă a proiectului, dar și toate cheltuielile neeligibile care intervin în implementarea proiectului.

Finanțări pentru protejarea patrimoniului cultural

Prin intermediul măsurii PNDR 7.6, ONG-urile cu activitate în spațiul rural, alături de alți beneficiari eligibili, pot solicita sprijin financiar nerambursabil pentru protejarea patrimoniul cultural de interes local, prin restaurarea, conservarea și dotarea clădirilor/monumentelor din patrimoniul cultural imobil de interes local de clasă (grupă) B.

În cadrul acestei linii de finanțare este important numărul locuitorilor deserviți de proiect, punctajul maxim fiind acordat proiectelor implementate în comune cu peste 7.000 de locuitori. De asemenea, finanțarea va fi acordată prioritar acelor beneficiari care demonstrează că au desfășurat, în ultimele 12 luni, activități culturale ce vizează păstrarea unor meserii tradiționale, cum ar fi:

 • ţesut, cusut, confecţionarea de costume populare;
 • cioplit în lemn şi piatră;
 • olărit;
 • pictura pe sticlă;
 • împletituri din fibre vegetale;
 • alte activități culturale.

Ajutorul nerambursabil reprezintă cel mult 80% din valoarea eligibilă a proiectului, fără a depăși 200.000 de euro. Toate cheltuielile neeligibile vor fi suportate de către beneficiar, din fonduri proprii.

În mediul urban, finanțările nerambusabile pentru protejarea patrimoniului cultural și natural sunt alocate prin intermediul măsurii POR 5.1, în funcție de reprezentativitatea obiectivului supus finanțării:

 • obiective înscrise în grupa A – monumente istorice de valoare naţională şi universală;
 • obiective înscrise în grupa B – monumente istorice reprezentative pentru patrimoniu cultural local.

Monumente istorice reprezentative pentru patrimoniu cultural local pot fi localizate în mediul urban precum şi în mediu rural. Activitățile specifice obiectivelor de patrimoniu cultural includ:

 • restaurarea, consolidarea, protecţia şi conservarea monumentelor istorice;
 • achiziția unor dotări interioare (instalaţii, echipamente şi dotări pentru asigurarea condiţiilor de climatizare, siguranţă la foc, antiefracţie);
 • achiziția de dotări pentru expunerea şi protecţia patrimoniului cultural mobil şi imobil;
 • activități de marketing și promovare turistică a obiectivului restaurat, inclusiv digitizarea acestuia.

Valoarea ajutoarelor nerambursabile acordate prin intermediul acestei linii de finanțare pot ajunge până la zece milioane de euro, în cazul obiectivelor de patrimoniu înscrise pe lista UNESCO. Valoarea ajutorului acordat în cazul monumentelor istorice de valoare locală sau naţională trebuie să fie cuprinsă între 100.000 de euro și cinci milioane de euro.

Pentru proiectele depuse în cadrul prezentului apel, cofinanţarea din partea solicitantului este de minimum 2% din valoarea cheltuielilor eligibile, indiferent de regiunea de dezvoltare în care se implementează proiectul.

Fonduri nerambusabile pentru sprijinirea grupurilor vulnerabile

Prin intermediul măsurii POR 8.3 se acordă finanțare nerambusabilă pentru creşterea gradului de acoperire cu servicii sociale pentru grupuri vulnerabile constituite din persoane vârstnice, copii instituționalizați sau copii cu dizabilități.

În cadrul acestei linii de finanțare, un ONG poate fi solicitant sau partener în cadrul proiectului împreună cu alte categorii de beneficiari eligibili indicați în ghidul solicitantului. Valoarea maximă a unui proiect este diferențiată în funcție de grupul țintă vizat și acțiunile promovate și nu poate depăși un milion de euro, fără TVA. Investițiile eligibile se referă la:

 • reabilitarea și extinderea centrelor de zi pentru copiii cu dizabilități, instituționalizați sau persoanele vârstnice;
 • unităţi de îngrijire la domiciliu pentru persoane vârstnice;
 • centre de preparare şi distribuire a hranei pentru persoane în risc de sărăcie;
 • construcția și modernizarea de locuințe protejate pentru copiii instituționalizați sau cu dizabilități.

Locuințele protejate vor fi dimensionate pentru un număr de cel mult zece persoane și au rolul de a facilita procesul de integrare a persoanelor cu dizabilități în comunitate, făcând tranziţia de la instituţiile de tip vechi. Activitățile pe care beneficiarul le poate derula, după finalizarea investiției sunt:

 • pregătirea pentru viața independentă: informare, consiliere, deprinderea unor abilități legate de autogospodărire;
 • activități de recuperare și reabilitare: consiliere psihologică; terapii de recuperare neuromotorie;
 • sprijin în vederea desfăşurării unei activităţi ocupaţionale și angajării: evaluare şi consiliere vocaţională, sprijin pentru angajare, formare, orientare şi integrare în muncă.

Sesiunea de depunere a proiectelor va fi lansată în data de 28 februarie 2017, la ora 12:00, și va fi deschisă pentru șase luni, respectiv până la data de 28 august 2017, la ora 12:00. Depunerea proiectelor se va realiza exclusiv online, în cadrul aplicației electronice Mysmis.

Perioada de depunere a proiectelor poate fi redusă în cazul în care bugetul apelului este consumat mai devreme.Pentru a fi selectate pentru finanțare, proiectele vor parcurge etapa de evaluare a conformității administrative, dar și a eligibilității cererilor de finanțare. Ulterior, proiectele vor fi evaluate din puncte de verere tehnic și financiar, primind un punctaj.

În primele trei luni ale sesiunii, doar proiectele ce au obținut peste 70 de puncte vor fi selectate pentru finanțare, iar, în cazul în care bugetul nu va fi consumat integral, proiectele cu un punctaj cuprins între 50 și 69 de puncte vor primi finanțare în lunile următoare.

Care sunt investițiile eligibile pentru finanțare

În cadrul acestui apel de proiecte se vor finanța doar reabilitarea, modernizarea, extinderea, dar și dotarea infrastructurii de servicii sociale.

Nu se vor finanța centrele rezidențiale destinate persoanelor vârstnice.

În ce regiuni se pot depune proiectele

Sunt eligibile doar șapte regiuni de dezvoltare din România, respectiv: Nord-est, Sud-est, Sud Muntenia, Sud-vest Oltenia, Vest, Nord-vest, Centru.

Nu se vor finanța proiectele implementate în București-Ilfov. De asemenea, nu se pot depune proiecte a căror implementare ar urma să aibă loc în cadrul Deltei Dunării, această zonă urmând a beneficia de sprijin financiar în cadrul unei linii de finanțare ce se va deschide în perioada următoare.

Cine poate depune proiecte

Proiectele de finanțare vor putea fi depuse doar de următoarele categorii de solicitanți eligibili:

 • unități administrativ teritoriale, dar și alte entități de drept public;
 • asociații și fundații, inclusiv cele care funcționează ca filiale ale unor asociații și fundații internaționale, recunoscute în conformitate cu legislația națională;
 • unități de cult, dar și structuri ale acestor unități de cult;
 • parteneriate între oricare dintre entitățile amintite mai sus.

Nu există restricții cu privire la numărul partenerilor în cadrul unui proiect, însă fondurile pot fi accesate doar de către solicitanții cu personalitate juridică.

Una dintre condițiile principale de accesare a acesei finanțări se referă la istoricul solicitantului. Astfel, solicitantul de finanţare sau unul dintre parteneri trebuie să fie, la data depunerii proiectului, furnizor de servicii sociale acreditat în condiţiile legislaţiei naţionale aplicabile în vigoare şi să aibă o vechime de cel puţin un an de la înfiinţare.

Vechimea de un an se referă la momentul înființării persoanei juridice, nu la vechimea acreditării.

Acreditarea ca furnizor de servicii sociale este obligatorie la momentul depunerii cererii de finanțare. Totuși, licențierea unuia sau mai multor servicii sociale este opțională la momentul depunerii cererii de finanțare, dar este obligatorie în termen de cel mult șase luni de la data finalizării proiectului.

Solicitantul finanțării trebuie să demonstreze dreptul de proprietate, concesiune sau administrare asupra infrastructurii proiectului (teren și clădiri).

Bugetul se ridică la peste 26 de milioane de euro

Solicitanții vor avea la dispoziție un buget total de 26,79 milioane euro, defalcat pe cele șapte regiuni de dezvoltare amintite mai sus, în funcție de nevoile identificate la nivelul fiecăreia.

Cel mai mare buget va fi disponibil pentru Regiunea Nord-est, fondurile disponibile fiind de aproape cinci milioane de euro. Cel mai mic buget îl va avea Regiunea de Vest, fondurile disponibile fiind de puțin peste trei milioane de euro.

Valoarea eligibilă a unui proiect

Valoarea eligibilă a unui proiect este stabilită în funcție de tipul, dar și de numărul de servicii sociale pe care își propune să le ofere persoanelor vârstnice. Astfel, în cazul în care proiectul își propune doar un singur tip de serviciu social, valoarea eligibilă trebuie să fie cuprinsă:

 • între 50.000 și 150.000 euro cu TVA pentru unități de îngrijire la domiciliu;
 • între 100.000 și 500.000 euro cu TVA pentru centre de zi;
 • între 100.000 și 500.000 euro cu TVA pentru cantine sociale.

Atunci când solicitantul vrea să includă două servicii sociale în cadrul proiectului, valoarea eligibilă va fi cuprinsă:

 • între 100.000 și 700.000 euro cu TVA pentru centru de zi și unitate de îngrijire la domiciliu;
 • între 100.000 și 700.000 euro cu TVA pentru cantină socială și unitate de îngrijire la domiciliu;
 • între 100.000 și 900.000 euro cu TVA pentru centru de zi și cantină socială.

Proiectele care vor include toate cele trei tipuri de servicii sociale la dispoziția persoanelor vârstnice vor avea o valoare eligibilă cuprinsă între 100.000 și 950.000 euro cu TVA.

Contribuția proprie a beneficiarului este de doar 2%

Beneficiarii vor trebui să asigure o finanțare proprie de 2% din valoarea eligibilă a proiectului, restul fondurilor fiind asigurate din bugetul de stat (în procent de 13%), dar și din fonduri europene (în procent de 85%).

Iată ce tipuri de servicii sociale pot fi oferite persoanelor vârstnice:

 • consiliere psihosocială şi informare;
 • consiliere juridică;
 • socializare şi petrecerea timpului liber;
 • terapii de recuperare şi relaxare;
 • organizare şi implicare în activităţi comunitare şi culturale;
 • asistenţă şi suport pentru familia persoanei vârstnice;
 • suport pentru realizarea activităţilor administrative şi gestiunea bunurilor;
 • linie telefonică de urgenţă;
 • orientare vocaţională;
 • acţiuni caritabile: acordare de alimente, ajutoare materiale şi financiare, terapii de relaxare, activităţi culturale, activităţi;
 • ajutor pentru realizarea activităţilor de bază ale vieţii zilnice;
 • ajutor pentru realizarea activităţilor instrumentale de bază ale vieţii zilnice;
 • preparare şi servire a mesei calde;
 • curăţenie;
 • gospodărie proprie pentru aprovizionare cu produsele necesare preparării meselor calde şi reci;
 • comercializare produse alimentare, în condiţiile legii.
 • În vederea monitorizării, evidenţa numărului de beneficiari ai serviciilor sociale furnizate în infrastructura finanțată prin intermediul proiectului se va prezenta separat pe următoarele categorii:
 • număr de beneficiari femei, în vârstă de peste 65 de ani, din care număr de persoane de etnie romă;
 • număr de beneficiari bărbaţi, în vârstă de peste 65 ani, din care număr de persoane de etnie romă.

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

You cannot copy content of this page