Interviuri — octombrie 12, 2017 at 16:57

Liviu Mușat -Director ADR Sud-Muntenia:Un plan de mobilitate urbană durabilă se concentrează pe oameni şi pe satisfacerea nevoilor acestora legate de mobilitate.

by

21686265_1382972595133560_8554778154564269954_nNelu Bălașa: Ce este aceea mobilitate urbană? Concept,politici,realităţi

Liviu Mușat:Mobilitate urbană presupune o acţiune sinergică între dezvoltarea teritorială a localităţilor, creşterea calităţii vieţii locuitorilor, protecţia mediului, toate acestea în raport cu nevoile de transport şi accesibilitate ale persoanelor, bunurilor şi mărfurilor.

Spre deosebire de procesul tradiţional de planificare a transportului, care era bazat pe transport, viteză, flux de trafic, axat modal, mobilitatea urbană presupune următoarele:

–            centrarea pe oameni şi pe satisfacerea nevoilor acestora legate de transport/ deplasare;

–            accesibilitatea şi calitatea vieţii, durabilitate, viabilitate economică;

–            dezvoltarea echilibrată a tuturor modalităţilor de transport relevante;

–            planificarea sectorială care este complementară cu domenii de politici asociate (precum utilizarea terenurilor, planificarea spaţială), servicii (sociale, de sănătate, control);

–            echipe de planificare interdisciplinare;

–            monitorizarea şi evaluarea regulată a impactului pentru un proces structurat de învăţare şi îmbunătăţire.

Regulamentul (UE) nr. 1301/2013 prevede, la articolul 7, obligativitatea că cel puţin 5% din sumele Fondului European pentru Dezvoltare Regională să fie dedicate dezvoltării urbane durabile.

Elementul central al dezvoltării urbane durabile îl constituie finanţarea proiectelor de dezvoltare urbană în baza unor strategii care abordează provocările economice, de mediu, climatice, demografice şi sociale din oraşe.

Condiţia de baza pentru finanţarea investiţiilor legate de transportul public urban şi de infrastructură aferentă o constituie fundamentarea acestora în cadrul unor Planuri de Mobilitate Urbană Durabilă (PMUD) dezvoltate la nivelul localităţilor

Conform prevederilor art. 43¹ şi art. 46¹ din Legea 350/2001, privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare, planul de mobilitate urbană este „instrumentul de planificare strategică teritorială prin care sunt corelate dezvoltarea teritorială a localităţilor din zona periurbană/metropolitană cu nevoile de mobilitate şi transport al persoanelor, bunurilor şi mărfurilor.”

Un plan de mobilitate urbană durabilă este un plan strategic conceput pentru a satisface nevoia de mobilitate a oamenilor şi companiilor în oraşe şi în împrejurimile acestora pentru a avea o mai bună calitate a vieţii. Această se bazează pe practicile existente de planificare şi ia în considerare principiile de integrare, participare, evaluare.

Un plan de mobilitate urbană durabilă are următoarele obiective generale:

–            asigurarea diferitelor opţiuni de transport tuturor cetăţenilor, astfel încât să permită accesul la destinaţii şi servicii esenţiale;

–            îmbunătăţirea siguranţei şi securităţii;

–            reducerea poluării atmosferice şi fonice, a emisiilor de gaze cu efect de seră şi a consumului de energie;

–            îmbunătăţirea eficienţei şi rentabilităţii transportului de persoane şi mărfuri;

–            creşterea atractivităţii şi calităţii mediului urban şi a peisajului urban, pentru beneficiul cetăţenilor, economiei şi societăţii în ansamblu.

Domeniul de aplicare şi conţinutul unui plan de mobilitate urbană va depinde de tipul oraşului. Oraşele care sunt mai mari vor avea sisteme de transport mai complexe, cu mai multe moduri de călătorie. Pentru oraşele mai mici, reţeaua poate fi mult mai simplă, transportul public poate fi limitat, iar efectele oricăror investiţii pot fi mai concentrate.

 

 

Nelu Bălașa: Planul de mobilitate urbană. Necesitate sau obligaţie?

Liviu Mușat: Regulamentul (UE) nr. 1301/2013 prevede, la articolul 7, obligativitatea ca cel puţin 5% din sumele Fondului European pentru Dezvoltare Regională să fie dedicate dezvoltării urbane durabile.

În domeniul transportului, condiţia de baza pentru finanţarea investiţiilor legate de transportul public urban şi de infrastructură aferentă o constituie fundamentarea acestora în cadrul unor Planuri de Mobilitate Urbană Durabilă (PMUD) dezvoltate la nivelul localităţilor.

Totodată, conform OUG nr.7/2011, pct. 23, începând cu dată de 13.07.2013 Planul urbanistic general trebuie să cuprindă şi piese scrise şi desenate cu privire la planul de mobilitate urbană.

Pe lângă obligativitate, un plan de mobilitate urbană este şi o necesitate întrucât oferă o imagine clară a necesităţilor reale din teritoriul studiat, presupune identificarea principalelor probleme şi provocări la nivel local, precum şi a opţiunilor pentru soluţiile aferente acestora. Astfel, un plan de mobilitate urbană este rezultatul unui proces structurat care cuprinde analiză stării iniţiale, construirea viziunii, stabilirea obiectivelor şi ţintelor, alegerea politicilor şi a măsurilor de dezvoltare în strictă corelare cu nevoile identificate, comunicarea activă, monitorizarea şi evaluarea precum şi idenSficarea lecţiilor învăţate.

Un plan de mobilitate urbană durabilă se bazează pe o viziune pe termen lung asupra transportului şi asupra dezvoltării mobilităţii dintr-o aglomerare urbană, care acoperă toate tipurile şi modurile de transport, inclusiv cele publice şi cele private, cele de pasageri şi cele de marfă, cele motorizate şi cele nemotorizate, cele în mişcare şi cele parcate. El conţine un plan pentru implementarea pe termen scurt a strategiei, care include un calendar de implementare şi planul de buget, precum şi o alocare clară a responsabilităţilor şi resurselor necesare pentru realizarea poliScilor şi măsurilor prevăzute în plan.

Un plan de mobilitate urbană durabilă se concentrează pe oameni şi pe satisfacerea nevoilor acestora legate de mobilitate. El urmăreşte o abordare transparenţă şi participativă, care aduce cetăţenii şi celelalte părţi interesate împreună de la început şi pe tot parcursul derulării planului şi a procesului de implementare al acestuia. Această face că acceptarea de către public şi sprijinul oferit de acesta să fie la un nivel ridicat şi astfel se se reducă la minimum riscurile pentru factorii de decizie, facilitându-se implementarea planului. Planul propune un set integrat de acţiuni pentru a îmbunătăţi performanţă şi eficientă costurilor în ceea ce priveşte scopurile şi obiectivele declarate. Aceste acţiuni includ măsuri şi servicii tehnice, de promovare şi de piaţă, precum şi infrastructură.

De ce este o necesitate planul de mobilitate urbană? Pentru că produce beneficii precum:

–            îmbunătăţirea calităţii vieţii: politicile bine coordonate, aşa cum sunt definite într-un plan de mobilitate urbană durabilă, duc la un spectru larg de beneficii, cum ar fi spaţii publice mai atractive, îmbunătăţirea siguranţei rutiere, sănătate mai bună, mai puţină poluare a aerului şi mai puţină poluare fonică;

–            costuri economisite – crearea unor beneficii economice: în competiţia globală şi naţională a centrelor urbane, un oraş bine organizat şi durabil este, de asemenea, un oraş mai atractiv pentru investitori, un oraş durabil, reprezintă un “caz de afaceri” mult mai bun decât un oraş fără o politică clară legată de mobilitate;

–            contribuţie la o mai bună sănătate şi mediu: mobilitatea durabilă se traduce direct în calitate aerului şi mai puţin zgomot, Mişcarea activă (mersul pe jos şi cu bicicletă) îmbunătăţeşte sănătatea cetăţenilor, pe termen mediu şi lung, pentru un oraş este mai profitabil să investească în mai puţin zgomot şi în calitatea mai bună a aerului, oraşele joacă un rol important în reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în sectorul transporturilor;

–            îmbunătăţirea accesului: planificarea mobilităţii urbane durabile este un instrument excelent pentru a crea soluţii de transport multimodal poartă-în-poartă, aducerea împreună a diferiţilor actori asigura faptul că nevoile de acces specifice ale cetăţenilor şi afacerilor sunt realizate eficient;

–            utilizarea eficientă a resurselor limitate: în momentul în care resursele financiare sunt limitate, este şi mai important să se asigure că soluţiile adoptate duc la utilizarea eficientă a fondurilor disponibile, planificarea mobilităţii urbane durabile mută accentul de pe infrastructură bazată pe drumuri, pe o combinaţie echilibrată de măsuri, inclusiv măsuri de management al mobilităţii cu costuri mai reduse; adoptarea principiului ”poluatorul plăteşte” introduce, de asemenea, un flux de venituri suplimentare care pot fi utilizate pentru a finanţa alternative la folosirea maşinii;

–            câştigarea suportului public: guvernarea unui oraş care arată că îi pasă de nevoile şi dorinţele cetăţenilor săi şi care implică părţile interesate în mod corespunzător, este într-o poziţie mult mai bună pentru a obţine un nivel ridicat de ” legitimitate publică “, deci se reduce riscul de opoziţie la punerea în aplicare a poliScilor ambiţioase;

–            utilizarea sinergiilor duce la creşterea relevanţei: problemele de mobilitate urbană depăşesc adesea graniţele administrative, se leagă de mai multe politici sau se referă la un spectru larg de departamente şi instituţii; planificarea mobilităţii urbane durabile caută soluţii pentru “oraşul funcţional” cu conexiunile sale cu zonele înconjurătoare şi cu reţeaua de transport naţional şi European;

–            către o nouă cultură mobilităţii: aşa cum arată exmplele din multe oraşe, rezultatul planificării continue a mobilităţii urbane durabile este o viziune comună specifică unei noi culturi a mobilităţii, o viziune cu care sunt de acord grupurile politice majore şi care este împărtăşită de către instituţiile şi cetăţenii unei societăţi urbane.

 

 

Nelu Bălașa: Comisia a adoptat în 2007 cartea verde “Către o nouă cultură a mobilităţii urbane”. Cum se vede de la Călăraşi?

Liviu Mușat: În regiunea Sud Muntenia, UAT Municipiul Călăraşi este unul din cei şapte potenţiali beneficiari eligibili ai fondurilor nerambursabile disponibile în cadrul Axei Prioritare 4 a POR 2014-2020, linie de finanţare dedicată în totalitate municipiilor reşedinţa de judeţ.

Această axa tratează problematica dezvoltării urbane durabile al cărei element central îl constituie finanţarea proiectelor în baza unor strategii integrate de dezvoltare urbană (SIDU) şi a unor planuri de mobilitate urbană.

Pentru a putea primi finanţare în cadrul axei menţionate mai sus, în domeniul transportului,  muncipiile reşedinţa de judeţ vor elabora planuri de mobilitate urbană.

În momentul de faţă, PMUD a fost elaborat şi aprobat de către municipiul Călăraşi prin hotărâre de Consiliu Local şi a obţinut decizia etapei de încadrare în urmă parcurgerii procedurii evaluării de mediu.

Menţionăm faptul că acest document strategic a fost depus, în vederea verificării preliminare, la ADR Sud Muntenia, verificare în urmă căreia s-a constatat că îndeplineşte cerinţele menţionate în DCI al POR 2014-2020 şi poate trece în etapă următoare, de verificare a conformităţii administrative şi a eligibilităţii.

„Către o nouă cultură a mobilităţii urbane” este titlul cărţii verzi pe care Comisia a adoptat-o în anul 2007, lansând o dezbatere pe marginea principalelor aspecte legate de mobilitatea urbană: oraşe mai verzi, cu un trafic fluid, mobilitate urbană inteligenţă şi un transport accesibil şi sigur pentru toţi cetăţenii europeni. Cu această carte verde, Comisia a dorit să identifice, în colaborare cu toate părţile interesate, obstacolele care ar putea stă în calea succesului mobilităţii urbane şi modalităţile de îndepărtare a acestora.

Cartea verde prezintă o serie de posibile obiective politice pe tema mobilităţii urbane şi include douăzeci şi cinci de întrebări deschise pe marginea acestor opţiuni. Întrebările abordează, de exemplu, modalităţile de îmbunătăţire a transportului în comun, de intensificare a utilizării tehnologiilor ecologice şi cu consum scăzut de energie, de promovare a mersului pe jos şi pe biciclete şi de protejare a drepturilor călătorilor care folosesc transportul public.

Cartea verde stabileşte o agenda europeană pentru mobilitatea urbană, respectând în acelaşi timp responsabilităţile autorităţilor locale, regionale şi naţionale din acest domeniu.

Având în vedere provocările vehiculate în cuprinsul acestui document, prin  PMUD al municipiului Călăraşi sunt definite strategii, politici, proiecte şi priorităţi pentru un transport durabil, având drept scop susţinerea unei creşteri economice sustenabile, inclusiv din punct de vedere social şi al protecţiei mediului. PMUD acoperă, din punct de vedere geografic, suprafaţă Municipiului Călăraşi şi este elaborat pentru perioada 2016 – 2030.

Planul de Mobilitate Urbană Durabilă al Municipiului Călăraşi are drept scop crearea unui sistem de transport care să răspundă următoarelor obiective principale:

– Accesibilitate: asigurarea de opţiuni de transport pentru toţi cetăţenii, astfel încât aceştia să aibă acces la destinaţiile şi serviciile esenţiale;

– Siguranţă şi securitate: îmbunătăţirea condiţiilor de siguranţă şi securitate pentru toţi utilizatorii sistemului de transport şi pentru comunicate în general;

– Mediu sănătos: reducerea poluării atmosferice şi fonice, a emisiilor de gaze cu efect de seră şi a consumului de energie;

– Eficientă economică: îmbunătăţirea eficienţei şi rentabilităţii transportului de persoane şi mărfuri;

– Calitatea mediului urban: creşterea atractivităţii şi calităţii mediului urban şi a peisajului urban, pentru beneficiul cetăţenilor, economiei şi societăţii în ansamblu.

Aceste obiective se oglindesc în efectele externe ale proiectelor propuse în planul de mobilitate. Aceste efecte externe influenţează comunitatea urbană mai ales sub aspecte economico-sociale şi mai puţin sub aspecte financiare. Efectele externe pozitive ale scenariilor de mobilitate propuse conduc în final la maximizarea bunăstării sociale, prin eficientizarea sistemului de transport şi promovarea mobilităţii sustenabile.

Pornind de la nevoile imediate ale municipiului, prin PMUD s-a propus şi s-a adoptat un scenariu care tratează nivelul teritorial periurban şi regional pentru reţeaua rutieră şi pentru biciclete, coroborând soluţiile pentru acest nivel cu soluţii complete pentru rezolvarea disfuncţiilor sistemului de transport public. Scenariul este alcătuit dintr-un set de măsuri, proiecte şi studii care rezolva într-o manieră integrată, coerentă şi completă disfuncţionalităţile actuale ale mobilităţii urbane identificate la nivelul municipiului, atât din perspectiva locală, cât şi din perspectiva legăturilor de mobilitate dintre municipiu şi regiune. Totodată, prin acest scenariul se asigura o integrare şi o gestionare eficientă a infrastructurilor respective, prin implementarea de sisteme inteligente de transport.

PMUD propune un scenariu complex şi integrat, care răspunde cerinţelor de mobilitate urbană durabilă, eficace şi eficientă din punct de vedere economic.

 

 

Nelu Bălașa: Ce rol are consultarea cetăţeniilor în realizarea planului de mobilitate urbană?

Liviu Mușat: Un plan de mobilitate urbană durabilă se concentrează pe oameni şi pe satisfacerea nevoilor acestora legate de mobilitate. El urmăreşte o abordare transparenţă şi participativă, care aduce cetăţenii şi celelalte părţi interesate împreună de la început şi pe tot parcursul derulării planului şi a procesului de implementare al acestuia. Planificarea participativă este o condiţie prealabilă pentru că cetăţenii şi părţile interesate să preia dreptul de proprietate asupra planului de mobilitate urbană durabilă şi asupra politicilor pe care acesta le promovează. Această face că acceptarea de către public şi sprijinul oferit de acesta să fie la un nivel ridicat şi astfel să se reducă la minimum riscurile pentru factorii de decizie, facili ţându – se implementarea planului.

Planificarea pentru viitorul oraşelor noastre trebuie să fie centrată pe cetăţeni; cetăţenii că şi călători, că oameni de afaceri, că şi consumatori, clienţi, sau orice rol ar putea avea ei, oamenii trebuie să fie parte a soluţiei; realizarea unui plan de mobilitate urbană durabilă înseamnă “Planificare pentru Oameni”.

Implicarea părţilor interesate şi a cetăţenilor este un principiu de baza al unui plan de mobilitate urbană durabilă. Guvernarea unui oraş care arată că îi pasă de nevoile şi dorinţele cetăţenilor săi şi care implică părţile interesate în mod corespunzător, este într-o poziţie mult mai bună pentru a obţine un nivel ridicat de “legitimitate publică”, deci se reduce riscul de opoziţie la punerea în aplicare a politicilor ambiţioase.

 

 

Nelu Bălașa: Cum sunt finanţate planurile de mobilitate urbană

Liviu Mușat: Regulamentul (UE) nr. 1301/2013 prevede, la articolul 7, obligativitatea că cel puţin 5% din sumele Fondului European pentru Dezvoltare Regională să fie dedicate dezvoltării urbane durabile.

Abordarea dezvoltării urbane durabile, prevăzută la art. 7 din Regulamentul (UE) nr. 1301/2013, va fi implementată în România prin intermediul Programului Operaţional Regional 2014-2020, în cadrul căruia a fost stabilită o axa prioritară, respectiv Axa prioritară 4 intitulată Sprijinirea dezvoltării urbane durabile.

Elementul central al dezvoltării urbane durabile îl constituie finanţarea proiectelor de dezvoltare urbană în baza unor strategii care abordează provocările economice, de mediu, climatice, demografice şi sociale din oraşe.

Condiţia de baza pentru finanţarea investiţiilor legate de transportul public urban şi de infrastructură aferentă o constituie fundamentarea acestora în cadrul unor Planuri de Mobilitate Urbană Durabilă (PMUD) dezvoltate la nivelul localităţilor. Prin urmare, finanţarea acestor planuri de mobilitate urbană pot fi finanţate prin intermediul A.P.4 din POR 2014-2020.

 

 

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

You cannot copy content of this page