Anunţuri — aprilie 4, 2017 at 11:55

IPJ Călărași organizeaza concurs pentru ocuparea functiei de sef birou I la Biroul supravegheri judiciare din cadrul Serviciului de Investigatii Criminale

by

antet ipj

A N U N Ţ

În conformitate cu prevederile art. 10 din Legea nr. 218/2002 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei Române, ale art. 2733, art. 2735 lit. a, art.2736 alin. 4 din Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, anexa nr. 3, cap. II la Ordinul M.A.I. nr. M.A.I. nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile de poliţie ale Ministerului Afacerilor Interne, toate cu modificările şi completările ulterioare2012 şi considerând dispoziţiile anexei la Nota-Raport nr. 33340 din 03.10.2016 a Inspectoratului General al Poliţiei Române privind ghidul specialităţilor asimilate specialităţii structurii pentru care se organizează concurs,

Inspectoratul de Poliţie Judeţean Călăraşi, cu sediul în municipiul Călăraşi, str. B‑dul Republicii, nr. 44, judeţul Călăraşi, organizează:

C O N C U R S

pentru ocuparea funcţiei vacante de şef birou I la Biroul supravegheri judiciare din cadrul Serviciului de Investigații Criminale, poziţia 170/a din statul de organizare al unităţii, prevăzut cu gradul profesional de comisar-şef de poliţie, recrutarea realizându-se cu personal din sursă internă (ofiţeri de poliţie).

În vederea înscrierii şi participării la concurs, candidaţii trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:

 • să fie ofiţeri de poliţie;
 • pregătire de bază: (anterior „Bologna”) studii universitare de lungă durată cu diplomă de licenţă sau echivalentă într-unul din următoarele domenii: matematică şi ştiinţe ale naturii, informatică, ştiinţe juridice, ştiinţe sociale şi politice, ştiinţe economice, ştiinţe umaniste, ştiinţe inginere şti, ştiinţe militare, informaţii şi ordine publică sau (sistem ,,Bologna”) studii superioare de licenţă, ciclul I de studii universitare într-unul din următoarele domenii: Drept, Ştiinţe administrative, Ştiinţe militare, informaţii şi ordine publică, Management, Calculatoare şi tehnologia informaţiei, Ingineria sistemelor, Cibernetică, statistică şi informatică economică, Contabilitate, Economie, Finanţe, Marketing, Economie şi afaceri internaţionale, Ingineria mediului, Inginerie civilă, Inginerie electrică, Ingineria instalaţiilor, Inginerie energetică, Inginerie electronică şi telecomunicaţii, Ingineria autovehiculelor, Ingineria transporturilor, Silvicultură, Inginerie mecanică, Administrarea afacerilor, Studiul patrimoniului, Urbanism;
 • să îndeplinească cerinţele specifice din fişa postului:
 • să aibă gradul profesional de minim de subinspector de poliţie;
 • să dețină permis de conducere, categoria „B”;
 • să dețină/să obțină aviz pentru numirea în structurile poliției judiciare, în calitate de organ de cercetare al poliției judiciare;
 • să deţină/să obţină autorizaţie de acces la informaţii clasificate din clasa „Secret de stat”, nivel „strict secret”;
 • să aibă vechime în muncă/din care în MAI de cel puţin 3 ani;
 • să fie declaraţi „apt medical” şi „apt” la testarea psihologică pentru promovarea în funcţii de conducere;
 • să aibă cel puţin 2 ani vechime în specialitatea structurii pentru care se organizează concurs (conform anexei la Nota-Raport nr. 33340 din 03.10.2016 a I.G.P.R. sunt specialităţi asimilate pentru aparatul unităţilor teritoriale şi secţiile de poliţie din DGPMB: combaterea criminalităţii organizate, arme, transporturi);
 • să aibă cel puţin 2 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei;
 • să nu fie cercetaţi disciplinar, să nu se afle sub efectul unei sancţiuni disciplinare sau faţă de care să nu fi fost pusă în mişcare acţiunea penală.

Fişa postului scos la concurs poate fi consultată de către candidaţi, la secretariatul Serviciului Resurse Umane, cu respectarea prevederilor legale referitoare la protecţia informaţiilor clasificate.

Concursul va avea loc la data de 14.04.2017, începând cu ora 12.00, la sediul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Călăraşi, iar proba de selecţie va fi interviu structurat pe subiecte profesionale, care se înregistrează audio şi/sau video.

Evaluarea interviului pe subiecte profesionale se face cu note de la 1 la 10. Nota de promovare este minim 7,00, candidaţii fiind declaraţi „admis” în ordinea descrescătoare a notelor obţinute la interviul structurat pe subiecte profesionale.

În situaţia în care, la concursul pentru ocuparea unui post de conducere vacant, mai mulţi candidaţi obţin aceeaşi notă, este declarat „admis” candidatul care are cea mai mare vechime în specialitatea postului scos la concurs.

În situaţia în care mai mulţi candidaţi au aceeaşi vechime în specialitatea postului scos la concurs, este declarat „admis” candidatul care are cea mai mare vechime în studiile necesare postului scos la concurs.

Poliţistul nemulţumit de rezultatul obţinut interviul structurat pe subiecte profesionale poate formula contestaţie, o singură dată, în termen de 24 de ore de la afişare. Eventualele contestaţii se depun în 24 de ore după afişare, la secretariatul Serviciului Resurse Umane din I.P.J. Călăraşi şi se soluţionează în perioada 18-19.04.2017 de către comisia constituită în acest scop. Candidaţii pot contesta numai notele la propriul interviu. Nota acordată după soluţionarea contestaţiei la interviul structurat pe subiecte profesionale este definitivă. Rezultatele la contestaţii, precum şi rezultatele finale se aduc la cunoştinţa candidaţilor prin afişare şi prin postare la sediul unităţii şi pe pagina de internet a inspectoratului.

Înscrierea candidaţilor se va face pe bază de raport şi dosar de recrutare în volum complet depus până la data de 28.03.2017, ora 10.00.

În vederea participării la concurs, candidaţii, într-un dosar plic, vor transmite următoarele documente:

 1. a) cererea (raportul) de înscriere şi curriculum vitae, întocmit conform anexei 9 din Dispoziţia directorului general al Direcţiei Generale Management Resurse Umane nr. II/1620 din 15.09.2015;
 2. b) copii ale actului de identitate şi ale documentelor care atestă nivelul şi specializarea studiilor impuse de cerinţele postului (copiile diplomelor vor fi însoţite şi de copii ale foilor matricole anexe sau suplimentelor acestora);
 3. c) adeverinţă care conţine rezultatul ultimului examen medical de bilanţ eliberată de medicul de unitate;
 4. d) declaraţia de confirmare a cunoaşterii şi acceptării condiţiilor de recrutare;
 5. e) Candidaţii care nu sunt încadraţi la Inspectoratul de Poliţie Judeţean Călăraşi vor depune şi adeverinţă de la unitatea unde sunt încadraţi din care să rezulte:

– dacă sunt cercetaţi disciplinar,

– dacă se află sub efectul unei sancţiuni disciplinare şi dacă faţă de ei a fost pusă în mişcare acţiunea penală,

– dacă au fost declaraţi incompatibili de a ocupa o funcţie de conducere în sensul prevederii Legii nr. 176/01.09.2010;

– vechimea în muncă, respectiv în M.A.I.,

– vechimea în specialitatea structurii/asimilată pentru care se organizează concurs și vechimea în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei pentru care se organizează concurs (conform condiţiilor din anunţ),

– calificativele obţinute la ultimele două evaluări anuale de serviciu.

Pentru a se realiza copii ale actului de identitate şi ale documentelor care atestă nivelul şi specializarea studiilor, acestea vor fi prezentate de către candidat, în original, urmând a fi certificate pentru conformitate, în prezența acestuia conform prevederilor legale. Precizăm faptul că nu se acceptă xerocopierea documentelor originale care prezintă deteriorări sau alterări ale elementelor de siguranță și care nu permit stabilirea autenticității acestora sau sunt plastifiate.

În situația în care, din inițiativa candidatului se prezintă la dosar copii legalizate ale unor documente, acestea vor fi acceptate.

Examinarea psihologică a candidaţilor înscrişi la concurs se va desfăşura la Centrul de Psihosociologie al M.A.I. din Bucureşti, la o dată ce se va comunica după programarea acestora.

Tematica şi bibliografia constituie anexă la prezentul anunţ. De asemenea, constituie anexă la prezentul anunţ graficul concursului şi modelele referitoare la cererea de înscriere, curriculum vitae şi declaraţia de confirmare a cunoaşterii şi acceptării condiţiilor de recrutare

Relaţii suplimentare se pot obţine la Serviciul Resurse Umane din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Călăraşi la tel. telefon 0242/306111, 0242/306112.

Avizat
membrii comisiei de concurs
1. Inspector principal de poliţie Manta Andrei Mihai

2. Subcomisar de poliţie Drumcea Adrian Petronel

Întocmit
secretarul comisiei de concurs
Comisar-şef de poliţie
Lazăr Ion

Anexă la anunţul de concurs  nr. 18687/22.03.2017

TEMATICA SI BIBLIOGRAFIA

recomandate pentru concursul organizat pentru ocuparea funcţiei vacante de şef birou I  la Biroul supravegheri judiciare

I – MANAGEMENT ORGANIZATORIC

TEMATICĂ:

 • Procesul managerial;
 • Conducerea subordonaţilor;
 • Managementul luării deciziei;
 • Managementul schimbării;
 • Comunicarea în activitatea managerială;
 • Atribuţiile Poliţiei Române;
 • Drepturile, îndatoririle și obligaţiile poliţistului;
 • Recompense şi sancţiuni;
 • Activităţile de analiza a postului şi întocmire a fişei postului;
 • Evaluarea de serviciu a poliţiştilor;

BIBLIOGRAFIE:

 • Managementul Organizaţiei Poliţiei – STEFAN PRUNA, Editura Universul Juridic – Bucureşti 2012;
 • Legea nr. 218/2002 (modificată şi completată) privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei Romane;
 • Legea nr. 360/2002 (modificată şi completată) privind Statutul poliţistului;
 • Legea nr. 364/15.09.2004 privind organizarea şi funcţionarea poliţiei judiciare;
 • OMAI nr. 140 din 02.09.2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile de poliţie ale MAI.

II – INVESTIGAŢII CRIMINALE

TEMATICĂ:

 • Organizarea şi desfăşurarea activităţii informative de către Poliţia Română;
 • Organizarea activităţii de cercetare la faţa locului;
 • Pedepsele;
 • Cauzele care înlătură răspunderea penală;
 • Infracţiuni contra persoanei;
 • Infracţiuni care aduc atingere unor relaţii de convieţuire sociale;
 • Acţiunea penală şi acţiunea civilă în procesul penal;
 • Probele, mijloacele de probă şi procedeele probatorii;
 • Metode speciale de supraveghere sau cercetare;
 • Percheziţia şi ridicarea de obiecte şi înscrisuri;
 • Măsurile preventive;
 • Supravegherea judiciară;
 • Urmărirea penală;
 • Punerea în executare a MAP/MEPI şi procedura dării în urmărire;
 • Activitatea de urmărire şi identificare a unor categorii de persoane, cadavre şi obiecte;
 • Modul de acţiune al poliţiei în cazurile copiilor dispăruţi;
 • Înregistrarea, evidenţa unitară, circuitul sesizărilor penale şi coordonarea administrativă a activităţilor dispuse organelor de poliţie de către procuror;
 • Specializarea polițiștilor din Poliția Română în efectuarea activităților de constatare a infracțiunilor, de identificare a autorilor și de cercetare penală, în raport de tipul infracțiunilor și modul de comitere a acestora.

BIBLIOGRAFIE:

– O.M.A.I. nr. S/120 din 16.06.2011 privind organizarea şi desfăşurarea activităţii informative de către Poliţia Româna, Poliţia de Frontieră Română şi Oficiul Român pentru Imigrări şi NORMELE METODOLOGICE de aplicare la nivelul Poliţiei Române a Ordinului ministrului administraţiei şi internelor nr. S/120 din 16.06.2011 privind organizarea şi desfăşurarea activităţii informative de către Poliţia Română, Poliţia de Frontieră Română şi Oficiul Român pentru Imigrări, aprobate prin Dispoziţia I.G.P.R. nr. S/53/2013;

– Ordinul comun nr. 182/14.08.2009 – MAI/1754/C/05.08.2009 – PÎCCJ privind procedura cercetării la fața locului;

– Art. 53-106 C.P.

– Art. 152-159 C.P.

– Art. 188-227 C.P.

– Art. 367-384 C.P.

– Titlul II, Cap. I şi II, art. 14-28 din C.P.P.

– Titlul V, Cap. I, art. 202-240 din C.P.P.

– Titlul IV, Cap. IV şi Cap. VI, art. 138-153, 156-171 din C.P.P.

– Dispoziţia IGPR nr. 9 din 10.02.2014, pentru aducerea la îndeplinire a atribuţiilor ce revin Poliţiei Române privind supravegherea persoanelor faţă de care a fost dispusă măsura controlului judiciar, controlului judiciar pe cauţiune sau arestului la domiciliu;

– Legea nr. 253/2013 privind executarea pedepselor, a măsurilor educative şi a altor măsuri neprivative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal;

– Legea nr. 254/2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal;

– Titlul I , Cap. I-VII, art. 285-342 din C.P.P.

– Titlul V, Cap. I, art.230-232;

– Titlul IV , Cap. IV, art.521-526 din C.P.P.

– Instrucţiuni nr. 1060/2000 privind Urmărirea şi identificarea unor categorii de persoane, cadavre şi obiecte;

– Cap. 1 din Dispoziţia I.G.P.R. nr. 44/2007, manualul de buna practici privind modul de acţiune al politiei in cazurile copiilor dispăruţi sau victime al abuzurilor, traficului de persoane si pornografiei infantile pe internet;

– Ordinul comun al MAI şi PÎCCJ nr. 56/10.04.2014 – 12/C/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice privind înregistrarea, evidenţa unitară, circuitul sesizărilor penale şi coordonarea administrativă a activităţilor dispuse organelor de poliţie de către procuror;

-Dispoziția inspectorului general al Poliției Române nr. 23 din 04.03.2015 privind specializarea polițiștilor din Poliția Română.

III. – ANALIZA INFORMAŢIILOR

TEMATICĂ :

 • Evaluarea sursei şi a informaţiilor;
 • Culegerea, stocarea şi valorificarea informaţiilor;
 • Documentarea generală;
 • Supravegherea informativă;
 • Diseminarea informațiilor;
 • Produse din domeniul analizei informațiilor;

BIBLIOGRAFIE :

 • OMAI S/120 din 16.06.2011 privind organizarea şi desfăşurarea activităţii informative de către Poliţia Română, Poliţia de Frontieră Română şi Oficiul Român pentru Imigrări;
 • Normele Metodologice, anexă la dispoziţia S/53 din 09.09.2013 a inspectorului general al Poliţiei Române, de aplicare la nivelul Poliţiei Române a Ordinului ministrului administraţiei şi internelor nr. S/120 din 16.06.2011 privind organizarea şi desfăşurarea activităţii informative de către Poliţia Română, Poliţia de Frontieră Română şi Oficiul Român pentru Imigrări;

IV – STRUCTURA DE SECURITATE

TEMATICĂ :

 • Protecţia informaţiilor clasificate;
 • Declasificarea şi trecerea informaţiilor clasificate la un nivel inferior de secretizare;
 • Evidenţa, manipularea, păstrarea şi multiplicarea mediilor de stocare a informaţiilor în format electronic;
 • Cercetarea incidentelor de securitate.

BIBLIOGRAFIE :

 • Legea nr. 182/12.04.2002, privind protecţia informaţiilor clasificate;
 • G. nr. 585/13.06.2002, pentru aprobarea Standardelor naţionale de protecţie a informaţiilor clasificate în România;
 • G. nr. 781/25.07.2002, privind protecţia informaţiilor secrete de serviciu;
 • M.I. nr. 353/23.11.2002, pentru aprobarea Normelor de aplicare a Standardelor naţionale de protecţie a informaţiilor clasificate şi a informaţiilor secrete de serviciu în unităţile Ministerului de Interne;
 • M.I. nr. 389/17.02.2003, pentru aprobarea Ghidului de clasificare a informaţiilor în Ministerul de Interne;.
 • PROCEDURĂ privind declasificarea şi trecerea informaţiilor clasificate la un nivel inferior de secretizare (PRO – PG 16);
 • PROCEDURĂ privind cercetarea incidentelor de securitate (PRO – PG 25).

Actele normative prevăzute în bibliografia recomandată candidaţilor vor fi studiate în forma actualizată la data publicării anunţului de concurs.

COMISIA DE CONCURS:

1.Preşedinte: Comisar-şef de poliţie Tase Nicolae ______________________

2.Membru: Inspector principal de poliţie Manta Andrei Mihai _____________________

3.Membru: Subcomisar de poliţie Drumcea Adrian Petronel ___________________

Anexă la  anunţul de concurs  nr. 18687/22.03.2017

grafic concurs ipj

model raport inscriere ipj

model cv p1model cv p2

III – MODEL

Declaraţie de confirmare a cunoaşterii şi acceptării condiţiilor de recrutare

Domnule inspector şef,

 

Subsemnatul(a) ________________________________________________, fiul (fiica) lui ______________________ şi al (a) _____________________, născut(ă) la data de ___________ în localitatea _________________, judeţul/sectorul ________________ CNP__________________ posesor (posesoare) al (a) BI/CI seria _______ nr. ____________________, eliberat(ă) de __________________, la data de xx.x.20xx, în calitate de candidat la concursul pentru ocuparea funcţiei vacante de şef birou I la Biroul supravegheri judiciare din cadrul Serviciului de Investigații Criminale, în data de 14.04.2017, declar pe propria răspundere că am luat cunoştinţă despre condiţiile de recrutare, cu care sunt de acord şi pe care le îndeplinesc cumulativ.

Precizez că nu fac parte din nicio organizaţie politică sau grupare interzisă de lege sau care promovează idei şi interese contrare ordinii constituţionale şi statului de drept, nu am desfăşurat activităţi de poliţie politică, astfel cum sunt definite prin lege şi nu am fost destituit dintr-o funcţie publică în ultimii şapte ani.

Am fost informat(ă) şi sunt de acord cu efectuarea de verificări, cunoscând faptul că în situaţia în care vor rezulta aspecte contrare celor declarate în prezenta declaraţie ori incompatibilităţi determinate de neîndeplinirea cumulativă a condiţiilor de recrutare nu voi fi încadrat(ă)/ numit(ă) în funcţie ori promovat(ă) chiar dacă rezultatele obţinute la concurs ar permite acest fapt. Dacă o asemenea situaţie se va constata după încadrare/ numire în funcţie/ promovare urmează să fiu eliberat(ă) din funcţie / trecut(ă) în rezervă/ să îmi înceteze raporturile de serviciu, după caz.

Îmi asum responsabilitatea asupra exactităţii datelor furnizate şi sunt de acord cu prelucrarea informaţiilor cu caracter personal, în conformitate cu prevederile Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare.

Menţionez că sunt încadrat în sistemul naţional de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională.

Declar, susţin şi semnez, după ce am luat la cunoştinţă despre întregul conţinut şi am completat personal datele din prezenta declaraţie.

 

Data _____________                                                                  Semnătura _________________           

Originalul anunţului aprobat şi semnat se află la secretariatul SRU

 

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

You cannot copy content of this page