Cultură şi Educaţie, Educaţie — aprilie 24, 2014 at 10:30

Guvernul a majorat cifra de şcolarizare la profesional şi postliceal şi a redus la gimnazial-liceal

by

Ministerul Educaţiei Naţionale (MEN) a publicat recent proiectul de act normativ privind cifrele de şcolarizare pentru unităţile de învăţământ preuniversitar de stat pentru antepreşcolari, preşcolari, elevi şi studenţi, repartizate pe niveluri de pregătire, forme şi tipuri de învăţământ.

scolarizarePotrivit iniţiatorilor actului normativ, aprobarea prezentului proiect  va permite accesul absolvenţilor unui anumit nivel de pregătire/calificare către un nivel superior de învăţământ, stabilirea echilibrată a numărului de locuri pentru anii I de studii la învăţământul profesional şi liceal, în funcţie de opţiunile tinerilor, pe baza tendinţelor de dezvoltare socială, economică, a prognozei ocupării forţei de muncă pe regiuni de dezvoltare, în concordanţă cu evoluţiile mobilităţii la nivel european, precum şi modul optim al organizării formaţiunilor de antepreşcolari, preşcolari, elevi şi studenţi pentru întregul an şcolar/universitar 2014-2015.

 „Şi în acest an şcolar se continuă aplicarea prevederilor Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, pentru asigurarea de locuri în clasele pregătitoare pentru copiii care împlinesc vârsta de 6 ani până la data de 31 august 2014 inclusiv, fiind astfel asigurată cuprinderea integrală a tuturor solicitanţilor.

Propuneri

• menţinerea cifrei de şcolarizare la nivelul anului şcolar precedent pentru nivelul de învăţământ preşcolar, primar şi gimnazial-seral, frecvenţă redusă şi programul „A doua şansă”, pentru locurile din învăţământul liceal seral/frecvenţă redusă – clasele a IX-a şi a XI-a, pentru locurile din învăţământul special, exclusiv învăţământul profesional, pentru locurile din clasele cu program de artă, sportiv şi pentru locurile din cluburile sportive şcolare;

• majorarea cifrei de şcolarizare pentru creşterea gradului de cuprindere a elevilor astfel:

a) la învăţământul profesional, învăţământ de masă, cu 30.000 de locuri;

b) la învăţământul postliceal cu 5.000 de locuri;

c) la învăţământul profesional pentru elevii cu deficienţe cu 300 de locuri;

În acest fel se asigură şcolarizarea în proporţie de 100% a copiilor/elevilor în învăţământul general obligatoriu.

• scăderea cifrei de şcolarizare, în concordanţă cu evoluţia demografică a populaţiei de vârstă şcolară şi pentru armonizarea cifrelor de plan cu efectivele reale de elevi, pentru:

a) învăţământul gimnazial – învăţământ de zi cu 20 de mii de locuri;

b) învăţământul liceal, clasa a IX-a învăţământ de zi cu 20 mii de locuri;

Cifrele propuse au caracter maximal, nu pot fi depăşite.

Pregătire practică

Potrivit propunerilor MEN, se asigură continuitatea pregătirii profesionale a elevilor prin organizarea de clase pentru învăţământ profesional şi stagii de pregătire practică.

Învăţământul profesional are următoarele obiective:

•dobândirea competenţelor-cheie, profesionalizarea progresivă şi dezvoltarea competenţelor profesionale ale elevilor, specifice unei calificări profesionale corespunzător nivelului de referinţă 3 al Cadrului European al Calificărilor;

• dezvoltarea competenţelor profesionale ale elevilor prin parcurgerea stagiilor de pregătire practică organizate în colaborare cu agenţi/operatori economici/instituţii publice.

Învăţământul profesional se organizează numai în unităţile de învăţământ care anexează la propunerea privind planul de şcolarizare pentru primul an de învăţământ profesional, contracte-cadru încheiate cu operatorii economici/instituţii publice, prin care se stabilesc obligaţiile privind:

• organizarea şi desfăşurarea procesului de formare pentru obţinerea calificării profesionale a elevilor şi proiectarea curriculumului în dezvoltare locală (stagiile de pregătire practică);

• asigurarea condiţiilor tehnice şi a resursei umane necesare pregătirii practice a elevilor din învăţământul profesional;

• asigurarea condiţiilor tehnice şi a resursei umane necesare pentru organizarea şi desfăşurarea examenului de certificare a calificării profesionale a elevilor.

Numărul total de locuri în învăţământ

I. Educaţie timpurie

Numărul total al copiilor – 665.000

II. Învăţământ primar

Numărul total al elevilor cuprinşi în învăţământul primar- 925.000

III. Învăţământ secundar

1. Învăţământ gimnazial

Numărul elevilor în clasele V-VIII – 830.000 din care:

a) învăţământ cu frecvenţă – zi – 810.000

b) învăţământ cu frecvenţă redusă – 20.000

2. Învăţământ liceal

a) numărul locurilor în clasa a IX-a, învăţământ cu frecvenţă – zi – 180.000

b) numărul locurilor în clasa a IX-a, învăţământ cu frecvenţă, seral şi cu frecvenţă redusă – 17.000

c) numărul locurilor în clasa a XI-a, învăţământ seral – 15.000

3. Învăţământ profesional

a) numărul locurilor pentru anul I învăţământul profesional, cu frecvenţă – zi (pentru absolvenţii claselor a VIII-a şi a IX-a) – 51.000

b) numărul locurilor pentru stagii de pregătire practică – 5.000

IV. Învăţământ terţiar nonuniversitar

Numărul locurilor în anul I, învăţământ postliceal –  28.088- din care:

a) învăţământ cu frecvenţa-ziseral – 26.000

b) învăţământ special cu frecvenţa –zi- 200

c) învăţământ militar (1.082-M.A.I. şi 566-M.Ap.N)- 1.648

d) învăţământ pentru Ministerul Justiţiei – 240

V. Învăţământ de artă şi sportiv

1. Numărul total de elevi în clasele şi grupele cu program de muzică, arte plastice şi coregrafie (exclusiv învăţământul liceal) – 21.500

2. Numărul total de elevi în şcolile cu program sportiv (exclusiv învăţământul liceal) – 17.000

3. Numărul total de elevi care se pregătesc pe linie sportivă şcolară – 53.000

VI. Învăţământ special pentru preşcolari şi elevi cu deficienţe şi boli cronice

1. Numărul copiilor cuprinşi în grădiniţe pentru copii cu deficienţe şi în grupe de copii cu boli cronice din cadrul unităţilor sanitare – 2.600

2. Numărul elevilor cu deficienţe şi/sau boli cronice din şcolile cu clasele I-VIII- 20.000

3. Numărul locurilor pentru stagii de pregătire practică – 1.650

4. Numărul locurilor pentru învăţământul profesional zi (pentru absolvenţii claselor a VIII-a şi a IX-a) – 1.500

5. Învăţământ liceal

a) numărul locurilor în clasa a IX-a, învăţământ cu frecvenţa – zi – 2.500

b) numărul locurilor în clasa a XI-a învăţământ zi/frecvenţă redusă- 300

VIII. Numărul de locuri cu finanţare totală sau parţială din bugetul Ministerului Educaţiei Naţionale pentru tinerii de origine română din Republica Moldova, ţări învecinate şi diaspora:

1. Învăţământ preuniversitar

Numărul total de locuri – 1.800 din care:

a) fără plata taxelor de şcolarizare, dar cu bursă – 950

b) fără plata taxelor de şcolarizare, dar fără bursă – 850

IX. Numărul de locuri cu finanţare totală sau parţială din bugetul Ministerului Educaţiei Naţionale pentru cetăţenii străini, conform documentelor bilaterale de cooperare internaţională şi a unor oferte unilaterale ale statului român

1. Învăţământ preuniversitar

Numărul total de locuri – 1.800 – din care:

a) fără plata taxelor de şcolarizare, dar cu bursă – 1.180

b) fără plata taxelor de şcolarizare, dar fără bursă – 620

Locuri pentru toţi

Prin proiectul de act normativ prezentat se asigură un număr de locuri corespunzător cuprinderii în totalitate (100% ) a generaţiei de copii/elevi cu vârsta cuprinsă între 3 şi 18/20 de ani, atât la învăţământul preuniversitar de masă cât şi la învăţământul special.

 

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

You cannot copy content of this page