Dezvoltare durabilă, Responsabilitate socială — iunie 30, 2014 at 09:30

Guvernul a aprobat proiectul de HG prin care se stabilesc condiţiile, procedura şi termenele de restituire ca ajutor de stat, către operatorii de transport rutier licenţiaţi, a sumei de 4 eurocenţi din acciza suplimentară de 7 eurocenţi, aplicată începând cu 1 aprilie 2014

by

Guvernul a aprobat, la propunerea Ministerului Finanţelor Publice, proiectul de Hotărâre de Guvern prin care se stabilesc condiţiile, procedura şi termenele de restituire ca ajutor de stat, către operatorii de transport rutier licenţiaţi, a sumei de 4 eurocenţi din acciza suplimentară de 7 eurocenţi, aplicată începând cu 1 aprilie 2014.

accizaPerioada de valabilitate a schemei de ajutor de stat în cadrul căreia se va face returnarea unei părţi din acciza suplimentară este 4 aprilie 2014-31 martie 2019, inclusiv.

Ministerul Finanţelor Publice a avut consultări cu organizaţiile patronale ale transportatorilor de mărfuri şi de persoane, în vederea fundamentării schemei de ajutor de stat pentru restituire de accize.

Proiectul de Hotărâre de Guvern stabileşte condiţiile şi documentele necesare pentru ca operatorii economici şi vehiculele să îndeplinească criteriile de eligibilitate pentru restituirea de accize.

Aceste condiţii sunt stabilite în mod diferenţiat, în funcţie de locul în care sunt stabiliţi operatorii economici, respectiv în România sau în alte state membre, precum şi în funcţie de tipul vehiculelor.

Procedura stabileşte:

    • baza de calcul pentru restituirea de accize;
    • perioada de restituire de accize, respectiv trimestrul calendaristic;
    • modul de determinare a sumelor de restituit;
    • condiţiile şi documentele necesare pentru restituire.

Procedura de restituire a unei părţi din acciza suplimentară este structurată în două etape.

Prima etapă presupune înregistrarea operatorilor economici care doresc să solicite restituirea de acciză, în condiţiile acestui act normativ, în Registrul vehiculelor şi al operatorilor economici eligibili pentru restituirea de accize. Înregistrarea presupune depunerea la Autoritatea Rutieră Română, o singură dată, cu ocazia înregistrării, a unei serii de documente prin care operatorii economici fac dovada eligibilităţii lor şi a vehiculelor pe care le deţin.

Autoritatea Rutieră Română (ARR) verifică atât eligibilitatea operatorului economic, cât şi pe cea a vehiculelor pe care le deţine (din punctul de vedere al licenţierii, tonajului, altor condiţii prevăzute de lege).

Nu se încadrează în categoria beneficiarilor acestei scheme de ajutor de stat, operatorii economici care se află în procedură de executare silită, faliment, reorganizare judiciară, dizolvare, închidere operaţională sau dizolvare, declaraţi inactivi sau care au intrat în inactivitate temporară, înscrisă în registrul comerțului, cei care au avut decizii de recuperare a ajutorului de stat, precum şi cei care se află în dificultate, conform reglementărilor Comisiei Europene.

Autoritatea Rutieră Română a fost desemnată administrator al schemei de ajutor de stat, având în vedere faptul că deţine baza de date care include toate informaţiile necesare stabilirii eligibilităţii operatorilor economici şi a vehiculelor deţinute de aceştia.

În a doua etapă a procedurii, ARR verifică documentele, în sensul corelării informaţiilor dintre cantităţile de motorină menţionate în facturi şi cele pentru care se face solicitarea de restituire. Dacă aceste cantităţi corespund şi sunt îndeplinite toate condiţiile de eligibilitate prevăzute de lege, ARR emite decizia de restituire, pe care o comunică atât operatorului economic, cât şi Ministerului Finanţelor Publice. MFP are calitatea de ordonator principal de credite şi virează suma de bani de care operatorul economic beneficiază prin această schemă de ajutor de stat.

Cererea de restituire a accizei se depune pentru un trimestru calendaristic, începând cu prima zi a trimestrului următor celui pentru care se solicită restituirea, dar nu mai târziu de un an de la această dată.

La cererea de restituire, operatorii economici anexează o serie de documente: certificat de înregistrare fiscală, documente din care rezultă că deţin card de gestiune a alimentărilor cu motorina sau, în cazul în care au staţie de alimentare proprie, să dovedească faptul că aceasta este dotată cu dispersor electronic pentru distribuţie, facturile de achiziţie a motorinei, dovada plăţii facturilor prin instrumente de plată bancare. Restituirea de accize nu se aprobă în cazul operatorilor economici care înregistrează datorii la bugetul general consolidat.

Controalele ulterioare cu privire la realitatea informaţiilor prezentate în administrarea schemei de ajutor de stat se efectuează de către ANAF, potrivit Codului de Procedură Fiscală.

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

You cannot copy content of this page