Anunţuri, Ultimile Știri — februarie 18, 2014 at 11:00

GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ VALEA MOSTIȘTEI ANUNŢĂ PRELUNGIREA MASURII 41.312

by

logo gal

GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ VALEA MOSTIȘTEI ANUNŢĂ PRELUNGIREA MASURII 41.312  (Sprijin pentru crearea de microîntreprinderi din sectoarele non-agricole ,în special meșteșuguri și servicii pentru populație), sesiunea nr. 01/28.01.2014-05.03.2014, conform priorităţilor Planului de Dezvoltare Locală al Grupului de Acţiune Locală  Valea Mostiștei, precum și realocarea pe sesiune cu suma disponibilă reportată din cadrul altor proiecte declarate neeligibile (suplimentarea fondurilor totale disponibile cu  suma de 133.632 euro).

Data publicării anunțului: 18.02.2014
Data lansarii apelului de selectie:28.01.2014
Data prelungirii sesiunii: 21.03.2014
Numărul de referinţă al sesiunii cererii de proiecte (rectificat): 01/28.01-21.03.2014

Tipurile de beneficiari eligibli pentru măsura 41.312 ”Sprijin pentru crearea de microîntreprinderi din sectoarele non-agricole, în special meșteșuguri și servicii pentru populație” sunt:

  • Microîntreprinderi
  • Persoane fizice care se angajează să se autorizeze cu un statut minim de persoană fizică autorizată până la semnarea contractului de finanțare

Fondurile totale disponibile nerambursabile alocate în această sesiune pentru Măsura 41.312: ”Sprijin pentru crearea de microîntreprinderi din sectoarele non-agricole, în special meșteșuguri și servicii pentru populație” sunt in valoare totala de 511.510 euro din care:  151.510  Euro – pentru proiecte care vizează prestări servicii și 360.000  Euro pentru proiecte care vizează producție bunuri.

În cazul în care disponibilul nerambursabil de pe o anumită componentă nu va fi absorbit în totalitate, diferența va fi redistribuită pe cealaltă componentă. (Exemplu: dacă din disponibilul de  360.000  euro de pe componenta de producție bunuri nu va fi acoperit de cererile de finanțare primite și rămâne un disponibil de 100.000 euro, acel disponibil va fi redistribuit pe componenta prestări servicii, numai în cazul în care solicitările de pe acea componenta vor depăși disponibilul sau viceversa).

Proiectele pot fi depuse în Str. Nicolae Titulescu, Nr.7 (Complex Service), Oraș Lehliu-Gară, Județul Călărași, zilnic, de luni pana vineri, în timpul programului de lucru (08:30-16:30).

Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru finanțarea unui proiect este:

  1. De până la 70% din totalul cheltuielilor eligibile si nu va depasi:

50.000 Euro/ proiect daca beneficiarii sunt persoane fizice autorizate;

100.000 Euro/ proiect pentru micro-întreprinderile care îsi desfasoara activitatea în

sectorul transportului rutier;

200.000 Euro/ proiect pentru alte micro-întreprinderi

  1. În cazul în care proiectele prevad activiti de producție de bunuri, intensitatea ajutorului public va fi de pâna la 85%* din totalul cheltuielilor eligibile si nu va depasi plafoanele precizate la pct.1.: 50.000/100.000/ 200.000 Euro.

ATENȚIE! Procentul de 85% se aplica numai activitilor incluse în codurile CAEN cuprinse în Anexa 9B ”Lista codurilor CAEN de productie de bunuri„. În situația proiectelor care vizeaza atât activiti de producție de bunuri cât și servicii intensitatea ajutorului public nerambursabil se va atribui, specific, pentru fiecare tip de investiție, iar în aceasta situație se vor elabora bugete distincte.

  1.  În cazul în care proiectele prevad achiziția de utilaje agricole (cod CAEN 0161 – Activiti auxiliare pentru producția vegetala  și cod CAEN 7731Activiti de închiriere și leasing cu mașini și echipamente agricole), intensitatea ajutorului public va fi de pâna la – 40% din totalul cheltuielilor eligibile.

Sprijinul nerambursabil se va putea majora cu:

10% – pentru investițiile realizate de tinerii  cu vârsta sub 40 ani, la data depunerii Cererii de Finanțare si nu va depasi plafoanele precizate la pct.1.: 50.000/ 100.000/ 200.000 Euro.

Valoarea maxima a sprijinului în aceastăsituație va fi de:

50.000 Euro/ proiect pentru cabinet medical individual, cabinet medical veterinar individual,  persoana fizica autorizata, întreprindere familiala precum si persoanele fizice care declara ca se vor autoriza ca persoana fizica autorizata, întreprindere familiala;

100.000 Euro/ proiect pentru micro-întreprinderile care îsi desfasoara activitatea în sectorul transportului rutier;

200.000 Euro/ proiect pentru întreprindere individuala, societați cooperative mestesugaresti de gradul I, societați cooperative de consum de gradul I, societați comerciale cu capital privat care pot fi beneficiari ai masurii, precum si pentru persoanele fizice care declara ca se vor autoriza ca întreprindere individuala.

ATENȚIE! Conform prevederilor Ghidului Solicitantului M41, V06 prin care se stipulează că GAL-urile sunt obligate să depună proiectele la APDRP cu minim 5 luni înainte de termenul limită de contractare (30.06.2014), GAL Valea Mostiștei aduce la cunoștința potențialilor beneficiari faptul că Asociația nu își asumă responsabilitatea contractării unor proiecte în afara termenelor prevăzute de regulamentele europene și legislației naționale. Se exceptează de la prevederea privind termenul de minim cinci luni doar proiectele pentru care potențialii beneficiari îndeplinesc condițiile prevăzute în procedura de contractare și alte proceduri aplicabile.

Data limită de primire a proiectelor este 21 martie 2014, ora 16:30, la sediul GAL din Str. Nicolae Titulescu, Nr.7 (Complex Service), Oraș Lehliu-Gară, Județul Călărași.

Informații detaliate privind accesarea și derularea măsurii cuprinse în Ghidul Solicitantului, disponibil pe www.valeamostiștei.ro și www.apdrp.ro.

Informații suplimentare cu privire la accesarea Masurii 41.312 pot fi obtinute la sediul GAL din Str. Nicolae Titulescu, Nr.7 (Complex Service), Oraș Lehliu-Gară, Județul Călărași, zilnic în timpul programului de lucru (08:30-16:30) sau de pe pagina de internet www.valeamostistei.ro  precum si la telefon 0762649817 / 0756129877 (Costea Voicu Ion), 0756.129.882 (Ghiță Radu Cristian) sau 0756.129.879 (Stan Adriana Daniela) sau email gal.valeamostiștei@valeamostiștei.ro.  Sunt disponibile spre consultare la sediul GAL Valea Mostiștei,  variante electronice (pe suport CD) a informațiilor detaliate aferente măsurii lansate.

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

You cannot copy content of this page