Anunţuri, Ultimile Știri — ianuarie 3, 2018 at 12:39

GAL Valea Mostiștei: Anunț

by

Asociația Valea Mostiștei, cu sediul în Orașul Lehliu-Gară, Str. Libertatii, nr. 1, Județul Călărași, recrutează:

 • 1 persoana – pentru pozitia de MANAGER.
 • 1 persoana – pentru pozitia ASISTENT MANGER;
 • 2 persoane – pentru pozitia AGENT DE DEZVOLTARE LOCALA;

cu următoarele condiții:

Pentru poziția de MANAGER, condițiile sunt:

 • Absolvent al unei forme de învățământ superioare (studiile postuniversitare reprezintă avantaj);
 • Experiență de coordonare/management într-o organizație neguvernamentală;
 • desfasurarea de activitati in cadrul unor altor programe cu fonduri europene reprezinta avantaj;
 • Bune cunoștințe privind programul POPAM;
 • Desfasurarea de activitati in cadrul Programului POPAM reprezinta avantaj la angajare;
 • Corectitudine, seriozitate, atitudine principială în relațiile cu oamenii;
 • Cunoștinte bune de operare PC MS Office – Word, Excel, navigare internet
 • Foarte bune cunoștințe de limbă engleză (scris/vorbit);
 • Bună capacitate de relaționare cu reprezentanți ai altor organizații instituții.

Responsabilitățile principale vor fi:

 • este responsabil de managementul activităţii organizatiei (punerea în practică a Strategiei de Dezvoltare a  Teritoriului,  a proiectelor și  programelor organizaţiei), inclusiv  prin  inițierea  de  noi  programe,  în  conformitate  cu  strategia  și  principiile elaborate de Adunarea Generală și Consiliul Director.
 • este responsabil de managementul financiar-contabil şi al resurselor materiale ale  organizatiei  (planificarea  si  administrarea  bugetelor  şi  resurselor  materiale, precum şi întocmirea rapoartelor financiare)
 • este responsabil  de  managementul  adminstrativ  al  biroului  FLAG  și  al  oricăror altor locații de lucru ale asociației.
 • este responsabil  pentru  modul  de  derulare  al  programelor  asociatiei;  in  acest scop,  va  monitoriza  desfășurarea  acestora  în  funcție  de  parametrii  de  eficiență, cu precădere cei proiectați  (scop, durata,  buget),  va  evalua calitatea  activităților prestate și va lua măsurile care se impun.

Pentru poziția de ASISTENT MANAGER, condițiile sunt:

 • absolvent al unei forme de învățământ superioare;
 • desfasurarea de activitati in cadrul Programului POPAM reprezinta avantaj la angajare;
 • desfasurarea de activitati in cadrul unor altor programe cu fonduri europene reprezinta avantaj;
 • corectitudine,seriozitate, atitudine principială în relațiile cu oamenii;
 • sincer, dispus lacolaborare
 • cunoștintebune de operare PC MS Office – Word, Excel, navigare internet
 • foartebune cunoștințe de limbă engleză (scris/vorbit)
 • capacitatede organizare a timpului, sarcinilor și locului de muncă
 • capacitateade a se concentra pe realizarea mai multor sarcini în același timp
 • capacitatede a respecta termene limită
 • atențiecătre

Responsabilitățile principale vor fi:

 • Coordonează fluxul de corespondenţă şi comunicările din unitate;
 • Preia şi menţine fluxul corespondentei prin telefon, fax, email;
 • Selectează, distribuie şi expediază corespondenţa scrisă şi electronică.
 • Menţine un sistem eficient şi sigur al îndosarierii tuturor documentelor, asigurându-se că acestea sunt aşezate în ordine cronologică;
 • Supraveghează şi asigură rezolvarea sarcinilor administrative, la solicitarea directorului executiv nemijlocit;
 • Răspunde de buna organizare a agendei Managerului pe care îl asistă în activităţile sale, la solicitarea acestuia;
 • Menţine relaţia cu furnizorii şi clienţii FLAG, consultându-se cu aceștia pentru soluţionarea problemelor şi îmbunătăţirea activităţii;
 • Verifică avizele de însoţire a mărfurilor sau a corespondenţei livrate, urmărind ca toate să fie confirmate prin semnătura persoanei care a realizat recepţia cantitativă şi calitativă;
 • Asigură suportul organizaţional necesar şi circuitul informaţiei între diferitele locaţii sau reprezentanţe ale unităţii;
 • Asigură actualizarea şi transmiterea informaţiilor privind modificările în legislaţie relevante pentru activitatea companiei;
 • Asigură respectarea regulilor de acces a persoanelor străine în zona de birouri de la sediu;
 • Asigurăprotocolul în cadrul întâlnirilor, în conformitate cu cerințele zilnice;
 • Actualizeazăbaza de date   cu documente
 • Asigurăsuportul administrativ pentru personalul  FLAG ;

Pentru poziția de AGENT DE DEZVOLTARE LOCALA, condițiile sunt:

 • absolvent al învățământului superior;
 • desfasurarea de activitati in cadrul Programului POPAM reprezinta avantaj la angajare;
 • desfasurarea de activitati in cadrul unor altor programe cu fonduri europene reprezinta avantaj;
 • buneabilități de comunicare socială
 • buneabilități de facilitare grupuri
 • experiențăanterioară în facilitarea de întâlniri publice
 • experiențăîn derularea de proiecte care presupun comunicare directă cu beneficiarii
 • capacitatede analiză și sinteză;
 • disponibilitatepentru lucrul pe teren – aproximativ 1/3 din timpul de lucru;
 • capacitatede a prelucra informatiile, de a le interpreta si de a le valorifica prin luarea de decizii sau prin furnizarea de date prelucrate altor factori decizionali;

Responsabilitățile principale vor fi:

 • Evalueaza si monitorizeaza proiectele depuse la FLAG; întocmeşte rapoarte privind programele derulate şi eficienţa acestora.
 • directresposabil de implementarea mecanismului de comunicare- informare al FLAG pentru implementarea strategiei
 • asigurăcomunicarea și informarea cât mai extinsă și mai diversă la nivelul întregului teritoriu pentru promovarea conținutului strategiei
 • organizeazăși derulează evenimentele de comunicare – informare a beneficiarilor cu privire la oportunitatile de finantare (activitati de monitorizare)
 • responsabilcu înregistrarea rapoatelor de comunicare – informare

Documentele necesare pentru a aplica sunt:

 • Copie după diploma de studii superioare,
 • curriculum vitae,
 • scrisoare de intenție,
 • cazier judiciar
 • alte acte care să demonstreze experiența anterioară în derularea de proiecte.

Mai multe informații puteți afla la sediul asociatiei cat si la punctul unde isi desfasoara momentan activitatea din Str. Nicolae Titulescu, nr. 7, Oras Lehliu Gara, Judetul Calarasi, sau la telefon 0756129877.

Documentele se vor depune in  Str. Nicolae Titulescu, nr. 7, Oras Lehliu Gara, Judetul Calarasi în perioada 3 ianuarie 2018 – 11 ianuarie 2018, ora 15:00.

Selectia se va face in doua etape, respectiv analiza dosarelor depuse, iar candidatii selectati vor sustine un interviu. Ambele etape se vor desfasura in data de 12 ianuarie 2018. In cazul in care vor exista contestatii, se va respecta termenul legal pentru solutionarea acestora.

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

You cannot copy content of this page