Dezvoltare durabilă, IMM şi Afaceri — februarie 12, 2016 at 21:03

FINANȚĂRI PENTRU MICROÎNTREPRINDERI CU INTENSITATEA FINANȚĂRII DE 100% PRIN – POR (PROGRAMUL OPERATIONAL REGIONAL)  

by

 

 start_up_48376400

 

POR – Axa 2: Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii

Prioritate de investiții 2.1. Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri

Apelul de proiecte 2.1A – microîntreprinderi

Obiectivul specific este consolidarea poziției pe piață a microîntreprinderilor în domeniile competitive;

Valoarea finanțării nerambursabile ce poate fi obținută pentru un proiect de investiții este între 25.000 și 200.000 Euro, reprezentând un ajutor de minimis. Rata de finanţare nerambursabilă este de maxim 100%.

Depunerea proiectelor începe cu primul trimestru din 2016 pe o perioada de 6 luni.

Solicitanți eligibil: societăți comerciale /societăți cooperative  care se încadrează în categoria microîntreprinderilor – au până la 9 salariaţi

Tipuri de investiții eligibile:

 • Investiții în active corporale;
 • Investiții în active necorporale;
 • Investiții în realizarea de website-uri pentru prezentarea activităţii şi a produselor sau serviciilor proprii, inclusiv instrumente de comercializare on-line.

Criterii de eligibilitate:

 • Locația de implementare a proiectului este înmediul urban (inclusiv localităţile componente şi satele aparţinătoare oraşelor şi municipiilor);
 • Domeniul de activitate în care se realizează investiţia se incadreaza in domeniile de activitate eligibile;
 • Investițiile pentru CAEN 8690”Alte activităţi referitoare la sănătatea umană” sunt eligibile doar în masură în care investiția este localizată într-o stațiune balneoclimaterică;
 • Domeniul de activitatea (codul CAEN) în care doreşte să realizeze investiţia/proiectultrebuie autorizat la sediul (principal sau secundar) identificat ca loc de implementare a proiectului, cu excepția cazulului în care proiectul prevede înființarea unui punct de lucru;
 • Societatea a desfăşurat activitate pe o perioadă corespunzătoarecel puţin unui an fiscal integral;
 • Societatea a înregistratprofit din exploatare (>0) în anul fiscal anterior depunerii proiectului;
 • Societatea a înregistratun număr mediu de salariați de cel puțin 1, în anul fiscal anterior depunerii proiectsauare cel puțin un angajat cu normă întreagă, pe perioadă nedeterminată, la data depunerii proiectului;
 • Investiția propusă prin proiecttrebuie să vizeze un singur cod CAEN(vezi coduri CAEN eligibile);
 • În cazulîntreprinderilor legate – unice plafonul de 200.000 euro se aplică întreprinderii unice, adică grupului de întreprinderi legate (din care întreprinderea face parte), și nu fiecărei întreprinderi în parte.

Cheltuieli eligibile:

 • cheltuieli pentru execuţia de lucrăriaferente investiţiei de bază, inclusiv echipamente cu montaj:
 • cheltuieli cu lucrări pentru pregătirea amplasamentului;
 • cheltuieli aferente activităților de construire/ extindere/ modernizare a spaţiilor de producţie/ prestare de servicii, inclusiv a utilităţilor generale aferente;
 • cheltuielile efectuate pentru lucrări şi acţiuni de protecţia mediului;
 • cheltuielile privind organizarea de şantier;
 • cheltuieli diverse şi neprevăzute– în limita a 10% din cheltuielile pentru execuţia de lucrări;
 • cheltuieli pentru dotări:
 • cheltuieli cu achiziţionarea de echipamente tehnologice, utilaje, instalații de lucru, mobilier, echipamente informatice, birotică, de natura mijloacelor fixe;
 • cheltuieli cu achiziţionarea de instalaţii/ echipamente specifice în scopul obţinerii unei economii de energie şi sisteme care utilizează surse regenerabile/ alternative de energie –maxim 15% din valoarea eligibilă a proiectului;
 • cheltuieli cu active necorporale: achiziționarea de brevete, licențe, mărci comerciale, programe informatice, alte drepturi şi active similar;
 • cheltuieli cu activități de realizare de website-uripentru prezentarea activităţii şi a produselor sau serviciilor proprii, inclusiv instrumente de comercializare on-line;
 • servicii de proiectare și consultanță/ asistență – maxim 7%din valoarea eligibilă a proiectului:
 • elaborarea documentaţiilor necesare obţinerii acordurilor, avizelor şi autorizaţiilor aferente obiectivului de investiţie, documentaţii ce stau la baza emiterii avizelor şi acordurilor impuse prin certificatul de urbanism, documentaţii urbanistice, studii de impact;
 • managementul proiectului şi dirigenţie de şantier;
 • elaborarea cererii de finanțare/ a planului de afaceri;
 • serviciile de consultanţă/ asistenţă juridică în scopul elaborării documentaţiei de atribuire şi/sau aplicării procedurii de atribuire a contractelor de achiziţie.
 • cheltuieli de informare și publicitateaferente proiectului, de maxim 5.000 lei
 • cheltuieli privind taxele și comisioaneleaferente implementării proiectului:
 • obţinerea autorizaţiei de execuţie a lucrărilor de organizare de şantier;
 • obţinerea autorizaţiei de execuţie a lucrărilor de construcție;
 • taxe de amplasament;
 • cota aferentă inspecţiei pentru controlul calităţii lucrărilor de construcţii;
 • cota pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism şi pentru autorizarea lucrărilor de construcţii;
 • cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor.

Cheltuieli neeligibile:

 • cheltuielile cu achiziționarea de terenuri si/sau construcții;
 • cheltuielile cu achiziţionarea autovehiculelor și a mijloacelor de transport;
 • activități de audit financiar extern.

Mecanismul de selecție a proiectelor:

Acordarea finănțării se va realiza astfel:

 • Proiectele depuse în primele 2 luni care au obținut cel puțin85 de puncte și care se încadrează în alocarea financiară disponibilă vor fi direct contractate;
 • Dacă alocarea financiară disponibilă nu este acoperită, restul proiectelor care au obținut între50 și 84 de puncte, vor fi menținute în competiția cu proiectele din lunile următoare;
 • Proiectele depuseîn următoarea lună (luna 3 de depunere) care au obținut cel puțin 80 de puncte atât din prima tranșă cât și din tranșa curentă și care se încadrează în alocarea financiară disponibilă vor fi direct contractate;
 • Dacă alocarea financiară disponibilă nu este acoperită, restul proiectelor care au obținut între50 și 79 de puncte, vor fi menținute în competiția cu proiectele din lunile următoare

Etapele de mai sus vor fi parcurse până la consumarea întregii alocări financiare disponibile pentru acest apel,pragul de calitate urmând a fi scăzut în mod succesiv (75, 70, 65 șamd).

 

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

You cannot copy content of this page