Anunţuri, Ultimile Știri — iulie 4, 2018 at 13:46

ECOAQUA SA CALARASI anunță concurs pentru ocuparea locurilor de muncă vacante

by

ECOAQUA SA CALARASI  operator regional servicii apa si canalizare –epurare in judetele Calarasi si Ialomita, anunta scoaterea la concurs pentru ocuparea urmatoarelor posturi:

        – Inginer instalații pentru construcții (Cod COR 214203) – 1 post vacant

         – Programator (Cod COR 251202)-  2 posturi vacante

La concurs pot participa persoanele care indeplinesc urmatoarele conditii:

-Are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;

-Cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

-Are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

-Are capacitate deplină de exerciţiu;

-Are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

-Indeplineşte condiţiile de studii şi condiţiile specifice menţionate în fişa postului;

-Nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

  1. Pentru postul de inginer instalatii pentru constructii se solicita:

– Studii: Superioare – specialitate instalații

– Cunoștințe necesare:         – AUTOCAD

– soft-uri speciale pentru ofertare-decontare.
– Operare MS Office, Open Office

– Se solicită experiență minim 3 ani in specialitatea studiilor

2.Pentru posturile de programator:

– Studii: Minim liceu absolvit cu diplomă de bacalaureat

– Cunostinte necesare: – Baze de date, SQL, Access

– Operare MS Office, Open Office

– Nu se solicită experiență  anterioara

Concursul constă în probă scrisă, probă practică şi interviu.

Pentru intocmirea dosarului  accesati website operator: www.ecoaqua.ro unde veti regasi documentele necesare, bibliografia  si programul de desfasurare a concursului. Dosarul se va depune la sediul societatii ECOAQUA S.A Calarasi, Str.Progresul, Bloc BBB, Etaj 3.

Data limită de depunere a dosarelor este 16.07.2018, ora 15,30  pentru posturile de programator si 30.07.2018, ora 15,30 pentru postul de Inginer instalatii pentru constructii.  Persoană de contact: Herea Mihaela, telefon 0242 312705,  e-mail: ecoaqua_calarasi@yahoo.com;

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

You cannot copy content of this page