Anunţuri — septembrie 27, 2017 at 21:47

Directia Silvica Calarasi-ANUNT- Privind organizarea licitatiei pentru vanzarea de materiale lemnoase fasonate

by

dsANUNT

Privind organizarea licitatiei pentru vanzarea de materiale lemnoase fasonate

Organizatorul licitatiei :Directia Silvica Calarasi ,cu sediul in Calarasi , str. Aleea I.A.S. Mircea Voda nr. 2. jud. Calarasi ,  tel. 0242 314 344 , fax : 0242 311 496 , E-mail: office@calarasi.rosilva.ro.

Data si ora desfasurarii licitatiei: 02.10.2017 orele 1100

Locul  desfasurarii licitatiei: sediul Directiei Silvice Calarasi din loc.Calarasi, jud.Calarasi, str.  Aleea I.A.S. Mircea Voda , nr.2 .

Tipul licitatiei: licitatie  publica cu strigare.

Licitatia este organizata si se va desfasura potrivit prevederilor Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publica , aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 617/2016.

Data si ora organizarii preselectiei : 27.09. 2017 ora 1000.

Data si ora – limita pana la care poate fi depusa documentatia pentru preselectie si inscrierea la licitatie 26.09.2017 ora 1630 .

Lista loturilor  care se liciteaza , pretul de pornire a licitatiei si pasul de licitare  pentru fiecare lot sunt afisate la sediul organizatorului si  pe site- ul Regiei Nationale a Padurilor – Romsilva, www. rosilva.ro.

Volumul total de materiale lemnoase fasonate oferite la licitatie 1611  m3.

din care pe sortimente :

  • 833 m3 lemn pentru furnir tehnic
  • 778 m3  lemn  pentru cherestea.

si respectiv  pe specii si grupe de specii:

– Plop ea 1388 m3

– Salcam. 220   m3.      

– Gladita  3 m3

Materialele  lemnoase fasonate care care se  ofera spre vanzare nu provin din fondul forestier proprietate publica certificat .

Materialele  lemnoase fasonate  ramase neadjudecate dupa incheierea licitatiei se  pot  adjudeca prin negociere , in aceeasi zi , in conditiile prevazute  de prezentul regulament si de alte  reglementari in vigoare  .

Caietul de sarcini poate fi achizitionat  de la sediul organizatorului licitatiei incepand cu data de:  20.09.2017.

Alte informatii privind organizarea si desfasurarea licitatiei:

Neincheierea contractului de vanzare – cumparare a masei lemnoase adjudecate , in termenul maxim de 10 zile lucratoare, stabilit prin caietul de sarcini,din culpa exclusiva a operatorului economic / grupului de operatori economici adjudecatar , atrage anularea adjudecarii pentru masa lemnoasa respectiva si pierderea garantiei de contractare aferente .

Garantia de contractare nu se restituie operatorului economic , in urmatoarele situatii:

  1. nu a fost incheiat contractul de vanzare – cumparare a masei lemnoase , in conditiile legii, din

culpa operatorului economic ;

  1. nu a constituit garantia de buna executie , la data incheierii contractului ;
  2. isi retrage oferta in perioada de valabilitate a acesteia ;
  3. a fost incheiat in termen contractul de vanzare – cumparare a masei lemnoase , iar valoarea

garantiei, cu acordul partilor , se foloseste pentru constituirea garantiei de buna executie si /sau pentru plata contravalorii masei lemnoase contractate .

Pentru informatii si date suplimentare va puteti adresa organizatorului licitatiei : tel./ fax 0242 314 344 / 0242 311 496 , mobil  0734 555 814 E-mail: office@calarasi.rosilva.ro persoana de contact  Oae Catalin .

 DIRECTOR

Ing. Ana Titu

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

You cannot copy content of this page