Dezvoltare durabilă, Responsabilitate socială — noiembrie 19, 2014 at 13:17

Din noiembrie vor fi mărite alocațiile copiilor din familiile cu venituri mici

by

Pentru copiii ai căror familii au venituri sub salariul minim pe economie, alocațiile vor fi majorate, începând cu luna noiembrie, conform unui act normativ care a intrat în vigoare pe 20 octombrie. Aceste alocații vor varia între 75 de lei și 107 lei, în funcție de numărul de membri ai familiei, de venit și de numărul de copii. În plus, prin acest act normativ au crescut și sumele acordate copiilor aflați în plasament și pentru cei adoptați. 

alocatie copiiCopiii din familiile cu  venituri per membru mai mici de 530 de lei, sau care se află în grija unui asistent maternal vor primi alocații mai mari decât în prezent, începând din noiembrie, conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului (OUG) nr. 65/2014 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, care a intrat în vigoare pe 20 octombrie, când a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 760.

Acest act normativ a modificat următoarele acte normative, care se referă la alocațiile copiilor: 

 • Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, care a fostrepublicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 159 din 5 martie 2014;
 • Legea nr. 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familieirepublicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 785 din 22 noiembrie 2012.

Alocațiile copiilor sunt stabilite în funcție de Indicatorul Social de Referință (ISR), a cărui valoare este de 500 de lei, din anul 2008, potrivit OUG nr. 126/2008.

Care va fi valoarea alocațiilor

Conform OUG nr. 65/2014, pentru familia formată din părinți și copii, al cărei venit net mediu lunar pe membru de familie se situează până la 0,4 ISR inclusiv, respectiv de maximum 200 de lei, cuantumul lunar al alocaţiei, prevăzut în Legea nr. 277/2010, este următorul, din noiembrie:

 • 82 de lei – 0,164 ISR pentru familia cu un copil;
 • 164 de lei – 0,328 ISR pentru familia cu 2 copii;
 • 246 de lei – 0,492 ISR pentru familia cu 3 copii;
 • 328 de lei – 0,656 ISR pentru familia cu 4 copii şi mai mulţi.

În noul act normativ se mai scrie că, pentru familia formată din părinți și copii, al cărei venit net mediu lunar pe membru de familie se situează peste 0,4 ISR şi până la 1,06 ISR inclusiv, respectiv cel mult 530 de lei, cuantumul alocaţiei este stabilit după cum urmează:

 • 75 de lei – 0,15 ISR pentru familia cu un copil;
 • 150 de lei – 0,3 ISR pentru familia cu 2 copii;
 • 225 de lei – 0,45 ISR pentru familia cu 3 copii;
 • 300 de lei – 0,6 ISR pentru familia cu 4 copii şi mai mulţi.

Pentru familia monoparentală, al cărei venit net mediu lunar pe membru de familie se situează până la 0,4 ISR inclusiv, de maximum 200 de lei, cuantumul lunar al alocaţiei este următorul:

 • 107 lei – 0,214 ISR pentru familia cu un copil;
 • 214 lei – 0,428 ISR pentru familia cu 2 copii;
 • 321 lei – 0,642 ISR pentru familia cu 3 copii;
 • 428 de lei – 0,856 ISR pentru familia cu 4 copii şi mai mulţi.

Pentru familia monoparentală, al cărei venit net mediu lunar pe membru de familie se situează peste 0,4 ISR şi până la 1,06 ISR inclusiv, de cel mult 530 de lei, cuantumul alocaţiei este stabilit după cum urmează:

 • 102 lei – 0,204 ISR pentru familia cu un copil;
 • 204 lei – 0,408 ISR pentru familia cu 2 copii;
 • 306 lei – 0,612 ISR pentru familia cu 3 copii;
 • 408 lei – 0,816 ISR pentru familia cu 4 copii şi mai mulţi.

„Pentru beneficiarii de alocaţie pentru susţinerea familiei acordată în baza Legii nr. 277/2010, republicată, cu modificările ulterioare, cu drepturi stabilite anterior datei de 1 noiembrie 2014, noul cuantum al alocaţiei pentru susţinerea familiei se stabileşte prin decizia directorului executiv al agenţiei judeţene pentru plăţi şi inspecţie socială, respectiv a municipiului Bucureşti, denumite în continuare agenţii teritoriale, pe baza ultimei dispoziţii a primarului”, se subliniază în OUG nr. 65/2014.

Această decizie se comunică primarilor şi beneficiarilor. Pe baza deciziei, primarii au obligaţia de a emite o nouă dispoziţie de modificare a cuantumului pe care o comunică agenţiilor teritoriale până la data de 5 a lunii următoare, pentru luna anterioară.

Deciziile agenţiilor teritoriale şi dispoziţiile primarilor, precum şi comunicările se emit colectiv pentru toţi beneficiarii de alocaţie pentru susţinerea familiei, la nivelul fiecărei unităţi administrativ-teritoriale.

Important! Alocația pentru toți copiii rămâne de 42 de lei, urmând să fie, în continuare, primită și de către cei din familiile cu venituri mici.

Ce alocație primește un copil aflat în plasament

Pentru fiecare copil faţă de care s-a luat măsura plasamentului la o familie, persoană, asistent maternal, într-un serviciu de tip rezidenţial al unui organism privat acreditat sau s-a instituit tutela, în condiţiile legii, se acordă o alocaţie lunară de plasament, în cuantum de 1,2 ISR, respectiv de 600 de lei, începând din decembrie, conform OUG nr. 65/2014. În prezent, această alocație este de 97 de lei.

Alocaţia pentru acești copii se plăteşte persoanei, asistentului maternal, reprezentantului familiei, al organismului privat acreditat care a luat în plasament copilul sau tutorelui, fiind destinată doar copilului.

Potrivit noului act normativ, în vederea urmăririi modului de utilizare a alocaţiei pentru copii aflați în plasament, direcţiile generale de asistenţă socială şi protecţia copilului sau, după caz, organismele private autorizate transmit trimestrial sau ori de câte ori apare o situaţie care impune acest lucru, rapoartele privitoare la evoluţia dezvoltării fizice, mentale, spirituale, morale sau sociale a copilului şi a modului în care acesta este îngrijit şi Agenţiei pentru plăţi şi inspecţie socială a judeţului, respectiv a municipiului Bucureşti.

Copiii adoptați primesc salariul minim pe economie, la ieșirea din sistem

Conform OUG nr. 65/2014, copiii pentru care s-a pronunţat o hotărâre definitivă de încuviinţare a adopţiei vor primi, la ieşirea din sistemul de protecţie specială, o indemnizaţie egală cu valoarea salariului de bază minim brut pe ţară, garantat în plată. Această indemnizație se acordă o singură dată, în prezent fiind primită de copiii şi tinerii pentru care s-a stabilit o măsură de protecţie specială, precum şi de mamele protejate în centre maternale. În prezent, salariul minim este de 900 de lei, dar va crește la 975 de lei, de la 1 ianuarie 2015.

În plus, cuantumul limitelor minime de cheltuieli aferente unor drepturi, pentru copiii şi tinerii pentru care s-a stabilit o măsură de protecţie specială într-un serviciu public de tip rezidenţial, precum şi pentru mamele protejate în centre maternale se stabilesc prin hotărâre a Guvernului, potrivit noului act normativ. Aceste drepturi sunt următoarele: la îmbrăcăminte, încălţăminte, materiale igienico-sanitare, rechizite/manuale, jucării, transport, materiale cultural-sportive, precum şi sumele de bani pentru nevoi personale. În cazul copiilor cu handicap, infectaţi cu HIV sau bolnavi de SIDA, cuantumul sumelor necesare acordării acestor drepturi se majorează cu 50% în raport cu sumele acordate, conform Legii nr. 272/2004, republicată.

„Cuantumul alocaţiei de hrană pentru copiii din serviciile de zi publice şi pentru copiii şi tinerii pentru care s-a stabilit o măsură de protecţie specială într-un serviciu public de tip rezidenţial, precum şi pentru mamele protejate în centre maternale se stabileşte prin hotărâre a Guvernului. Cuantumul alocaţiei de hrană pentru copiii din serviciile de zi este aplicabil şi copiilor din creşe şi alte unităţi de educaţie timpurie”, se precizează în OUG nr. 65/2014.

Cuantumul limitelor minime de cheltuieli stabilite prin HG şi cuantumul alocaţiei de hrană stabilit sunt aplicabile şi în cazul copiilor şi tinerilor cu cerinţe educaţionale speciale, şcolarizaţi în unităţile de învăţământ special sau de masă, inclusiv celor şcolarizaţi în alt judeţ decât cel de domiciliu, în conformitate cu prevederile art. 51 alin. (2) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare.

„Alocaţia de hrană pentru copiii din serviciile de zi organizate de organismele private acreditate se stabileşte cel puţin la acelaşi nivel cu cel prevăzut pentru copiii din serviciile de zi publice”, se subliniază în OUG nr. 65/2014.

În limita bugetelor aprobate, consiliile judeţene, consiliile locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti sau, după caz, consiliile locale ale municipiilor, oraşelor şi comunelor pot aproba, prin hotărâre, la propunerea direcţiilor generale de asistenţă socială şi protecţia copilului, respectiv a serviciilor publice de asistenţă socială, un cuantum mai mare al limitelor minime de cheltuieli, respectiv al cuantumului alocaţiei de hrană.

Ce alte acte normative a modificat noua OUG

OUG nr 65/2015 a modificat și următoarele acest normative, care nu influențează alocația copiilor:

 • OUG nr. 103/2013 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2014, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, aprobată cu completări prin Legea nr. 28/2014;
 • Legea poliţiei locale nr. 155/2010, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 339 din 8 mai 2014.

În plus, începând cu 20 octombrie, au fost abrogat următoarele acte normative:

 • Legea nr. 326/2003 privind drepturile de care beneficiază copiii şi tinerii ocrotiţi de serviciile publice specializate pentru protecţia copilului, mamele protejate în centre maternale, precum şi copiii încredinţaţi sau daţi în plasament la asistenţi maternali profesionişti, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 525 din 22 iulie 2003, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 26/1997 privind protecţia copilului aflat în dificultate, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 276 din 24 iulie 1998, cu modificările şi completările ulterioare, cu excepţia art. 20 alin. (31) şi (33);
 • Ordinul ministrului administraţiei publice şi al secretarului de stat al Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Copilului şi Adopţie nr. 242/36/2003 privind modalitatea de decontare a cheltuielilor efectuate de către asistenţii maternali profesionişti pentru creşterea şi îngrijirea copiilor aflaţi în plasament sau încredinţare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 386 din 4 iunie 2003.

De asemenea, de ieri, alineatul (2) al articolului 3 din Legea nr. 124/2014 privind unele măsuri referitoare la veniturile de natură salarială ale personalului plătit din fonduri publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 700 din 24 septembrie 2014, a fost abrogat.

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

You cannot copy content of this page