Anunţuri — octombrie 8, 2014 at 14:48

De azi, pentru preschimbarea permisului de conducere, vor fi necesare mai puţine documente

by

 

Şoferii care vor dori să-şi preschimbe permisul de conducere eliberat în alt stat cu unul similar românesc vor depune, începând de astăzi, mai puţine documente decât până acum. Această măsură vine ca urmare a intrării în vigoare din 8 octombrie a unui act normativ care modifică reglementările în materie.

Regulile privind preschimbarea permiselor de conducere eliberate de autorităţile competente ale altor state cu documente similare româneşti au fost instituite în anul 2011, prin Ordinul MAI nr. 163/2011.

Concret, conform acestor reglementări, persoanele care au domiciliul, reşedinţă sau rezidenta normală în România sau care se afla la studii în ţara noastră pot solicita preschimbarea permiselor de conducere naţionale cu documente similare româneşti.

Prevederea se aplică doar în cazul permiselor de conducere naţionale eliberate de autorităţile statelor membre ale Convenţiei asupra circulaţiei rutiere şi de autorităţile statelor cu care România a încheiat un tratat privind recunoaşterea reciprocă a permiselor de conducere auto. Preschimbarea se realizează fără susţinerea unui test sau examen.

Sursa:avocatnet.ro

Prevederile în materie s-au modificat, însă, de astăzi, întrucât România are obligaţia de a transpune în legislaţia autohtonă toate dispoziţiile din Directiva 2006/126/CE.

Prin urmare, un act normativ în acest sens a fost publicat recent în Monitorul Oficial. Este vorba despre Ordinul viceprim-ministrului, ministrul afacerilor interne nr. 149/2014, publicat inMonitorul Oficial, Partea I, nr. 725 din 3 octombrie 2014 şi care se aplică de astăzi. Noile reglementări stabilesc, printre altele, documentele pe care trebuie să le prezinte solicitantul cu ocazia preschimbării permisului de conducere.

Astfel, conform acestor dispoziţii, pentru preschimbarea permiselor de conducere, solicitanţii vor depune personal, la serviciul public comunitar competent, dosarul de preschimbare a permisului de conducere, care trebuie să conţină următoarele documente:

 • permisul de conducere naţional eliberat în statele membre UE a cărui preschimbare se solicita, în original, sau documentul care atestă pierderea, furtul sau lipsa justificată a permisului de conducere. În situaţia permiselor eliberate de statele membre, nu mai este nevoie de traducerea legalizată în limba romană a acestora. Traducerea va fi necesară doar în cazul statelor membre ale Convenţiei asupra circulaţiei rutiere;
 • documentul de identitate, precum şi documentele care fac dovada domiciliului sau reşedinţei în România;
 • cererea solicitantului, completată lizibil, cu majuscule, precum şi semnătura;
 • dovada achitării taxelor şi tarifelor, prevăzute de lege, aferente preschimbării permisului de conducere.

Aceasta în condiţiile în care, până acum, solicitanţii depuneau, în plus, şi următoarele documente:

 • traducerea legalizată în limba romană a permisului de conducere naţional supus preschimbării (momentan, traducerea este necesară indiferent de statul în care este eliberat permisul, n.r.)
 • fişa medicală completată de o unitate de asistenţă medicală ambulatorie de specialitate autorizată, încheiată cu concluzia “APT CONDUCĂTOR AUTO”, cu precizarea categoriei/categoriilor pentru care solicitantul este apt de a conduce autovehicule, precum şi a eventualelor restricţii medicale ce vor fi menţionate în permisul de conducere preschimbat;
 • certificatul de cazier judiciar, în termenul de valabilitate;
 • declaraţia notarială pe propria răspundere a solicitantului, din care să rezulte că permisul de conducere depus pentru preschimbare este autentic, că titularul acestuia nu are rezidenta normală pe teritoriul altui stat membru, că nu mai poseda un alt permis de conducere naţional românesc ori eliberat de autorităţile unui alt stat sau un duplicat al acestuia, că nu a declarat pierderea ori furtul acestuia la organele emitente sau la alte autorităţi în vederea eliberării unui nou document, precum şi faptul că nu a luat şi nu i-a fost adusă la cunoştinţă anularea permisului de conducere sau a dreptului de a conduce ori suspendarea sau restricţionarea exercitării acestui drept.

Prin urmare, din 8 octombrie 2014, solicitanţii vor depune mai puţine documente pentru a intra în posesia unui permis de conducere românesc.

Cum se va face dovada domiciliului în România?

Recentul ordin aduce noutăţi şi în ceea ce priveşte dovada domiciliului sau a reşedinţei în România, actualizând normele juridice europene existente cu privire la conceptul de “reşedinţă normală” în cazul cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene, Spaţiului Economic European şi pentru cetăţenii Confederaţiei Elveţiene şi străini.

Mai precis, până acum, vechile reglementări nu conţineau dispoziţii clare privind domiciliul sau reşedinţa, motiv pentru care era necesară clarificarea conceptului de “reşedinţă”.

În acelaşi timp, în noile prevederi sunt menţionate documentele pe baza cărora se face dovada domiciliului sau a reşedinţei în România, deşi, până acum, legislaţia nu cuprindea astfel de informaţii.

Aşadar, cei care solicită un permis românesc vor trebui să prezinte următoarele documente aflate în termen de valabilitate:

 • pentru cetăţenii romani, actul de identitate;
 • pentru cetăţenii statelor membre, precum şi pentru membrii de familie ai acestora care nu sunt cetăţeni ai statelor respective, documentul eliberat în condiţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.102/2005 privind libera circulaţie pe teritoriul României a cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene, Spaţiului Economic European şi a cetăţenilor Confederaţiei Elveţiene, republicata, cu modificările şi completările ulterioare, care atestă, la momentul solicitării, dreptul de rezidenţa legală pe teritoriul României;
 • pentru străini, documentul care atestă, la momentul solicitării, dreptul de şedere legală pe teritoriul României.

Important! Permisele de conducere naţionale eliberate de autorităţile statelor membre UE şi ale Convenţiei din Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 163/2011, aflate în curs de preschimbare la data intrării în vigoare a prezentului ordin, urmează procedura legală în vigoare la data efectuării solicitării.

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

You cannot copy content of this page