Anunţul făcut de reprezentanţii instituţiei s-a oficializat la începutul lunii iunie, odată cu publicarea în Monitorul Oficial a Ordinului MDRAP nr. 170/2016 privind aprobarea schemei de ajutor de minimis pentru sprijinirea dezvoltării microîntreprinderilor în cadrul Programului operațional regional 2014-2020.

Potrivit unui comunicat recent al ministerului, solicitanţii vor putea depune proiectele pentru obţinerea finanţării timp de jumătate de an, mai exact în perioada 27 iulie – 27 ianuarie 2017. Astfel, cererile de finanţare pot fi depuse deja, începând de azi, prin intermediulaplicaţiei MySMIS, disponibile aici.

Este primul apel de proiecte destinat mediului privat. Pentru acest apel de proiecte pot solicita finanțare societățile comerciale și cooperative care se încadrează în categoria microîntreprinderilor. Pot primi finanțare investițiile sau activitățile care se referă la construirea, modernizarea și extinderea spațiilor de producție sau prestare a serviciilor, la dotarea cu active corporale, necorporale, inclusiv instrumente de comercializare online”, a declarat viceprim-ministrul Vasile Dîncu, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice, la conferința de lansare a apelului.

Actul normativ citat prevede că ajutorul de stat va fi acordat sub formă de finanţare nerambursabilă, cuprinsă între 25.000 și 200.000 de euro, banii fiind destinaţi, practic, dezvoltării afacerilor proprii. Totuşi, finanțarea nerambursabilă solicitată se poate situa la cel mult 90% din valoarea eligibilă a proiectului, ceea ce înseamnă că beneficiarul va trebui să suporte, la rândul său, un procent de 10%, dar şi valoarea cheltuielilor neeligibile, care vor fi suportate integral de către acesta.

Practic, procentul de 10% reprezintă valoarea contribuţiei proprii pe care trebuie să o suporte microîntreprinderea, adică societatea cu răspundere limitată sau societatea cooperativă care solicită finanţarea.

Conform Ordinului MADR nr. 170/2016, ajutorul de minimis se consideră acordat în momentul în care dreptul legal de a beneficia de acesta este conferit întreprinderii,indiferent de data la care ajutorul de minimis se plătește. Ulterior, beneficiarul are obligaţia să păstreze, timp de zece ani, toate documentele referitoare la ajutorul de minimis primit în cadrul schemei pentru a demonstra respectarea tuturor condițiilor impuse de legislația comunitară în acest domeniu.

Notă: În baza normelor în vigoare, microîntreprinderile sunt definite ca întreprinderi care au un număr mediu de salariaţi mai mic de zece şi realizează o cifră de afaceri anuală netă sau deţin active totale de până la două milioane de euro, echivalent în lei.

Ajutorul financiar acordat este considerat ajutor de minimis, ceea ce înseamnă că o societate nu poate primi, indiferent de sursa de finanțare, mai mult de 200.000 de euro în decursul a trei ani fiscali consecutivi, se arată în documentul amintit.

Astfel, dacă societatea a primit finanțare nerambusabilă în ultimii trei ani, nu va putea solicita prin prezentul proiect decât diferența rămasă până la 200.000 de euro.

Totodată, bugetul disponibil pentru primul apel de proiecte este de 234,12 milioane de euro, fiind estimată finanțarea unui număr de 1.200 de societăți din şapte regiuni de dezvoltare, respectiv: Nord-Est, Sud Muntenia, Sud-Vest Oltenia, Vest, Nord-Vest, Centru și Sud-Est.

Totuşi, ajutorul acordat prin intermediul schemei 2.1. „Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri” nu se aplică regiunii București – Ilfov și județului Tulcea (municipiul Tulcea şi oraşele Sulina, Babagad, Isaccea şi Măcin). De altfel, potrivit Ghidului solicitantului, disponibil aiciaceste localităţi vor beneficia de proiecte speciale destinate dezvoltării Deltei Dunării.

Notă: Activităţile eligibile, adică acelea acceptate pentru finanţate pot fi consultate în fişierul ataşat acestui articol. În esenţă, sunt stimulate activităţile din sectorul productiv şi cel al serviciilor.

Condiţiile de eligibilitate

Pe lângă faptul că solicitantul trebuie să desfăşoare una dintre activităţile eligibile prevăzute de legislaţia în vigoare, acesta mai trebuie să îndeplinească alte condiţii enumerate expres în documentul menţionat anterior, precum:

 • la momentul depunerii proiectului, activitatea eligibilă trebuie să fie deja autorizată la locul de implementare al proiectului (sediul social sau punctul de lucru);
 • investiția propusă prin proiect trebuie să vizeze o singură clasă CAEN;
 • solicitantul a desfăşurat activitate pe o perioadă corespunzătoare cel puţin unui an fiscal integral, a avut cel puțin un angajat cu normă întreagă pe perioada acestui an fiscal și are cel puțin un angajat cu normă întreagă la data depunerii cererii de finanțare;
 • locul de implementare al proiectului trebuie să fie în mediul urban;
 • dacă se realizează construcții, solicitantul trebuie să dovedească dreptul de proprietate asupra terenului, dreptul de concesiune sau dreptul de superficie;
 • în cazul proiectelor fără lucrări de construcții, sunt acceptate, pe lângă situațiile menționate la punctul anterior și dreptul de uzufruct, dreptul de folosință cu titlu gratuit, împrumutul de folosință (comodat) sau contract de închiriere/locațiune
 • dreptul de folosință trebuie dovedit pentru o perioada de trei ani de la finalizarea proiectului.

În plus, pentru a fi eligibil pentru acordarea sprijinului financiar, solicitantul nu trebuie să se afle în stare de faliment/ insolvenţă, să facă obiectul unei proceduri de lichidare sua administrare judiciară sau să fi fost găsit vinovat, printr-o hotărâre judecătorească definitivă, pentru comiterea unei fraude/infracțiuni referitoare la obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora.

Ce tipuri de investiții sunt acceptate?

Actul normativ publicat pe 2 iunie în Monitor stabileşte şi tipurile de cheltuieli eligibile. Concret, acestea sunt:

 • construirea, modernizarea, extinderea spațiului de producție/ prestare de servicii ale microîntreprinderilor, inclusiv a utilităţilor aferente (alimentare cu apă, canalizare, alimentare cu gaze naturale, agent termic, energie electrică, PSI);
 • dotarea cu active corporale: echipamente, utilaje, instalații, mobilier, echipamente informatice, birotică;
 • achiziţionarea de instalaţii/echipamente specifice în scopul obţinerii unei economii de energie, in limita a 15% din valoarea eligibila a proiectului;
 • achiziția de active necorporale: brevete, licențe, mărci comerciale, programe informatice;
 • investiții în realizarea de website-uri pentru prezentarea activităţii şi a produselor sau serviciilor proprii, inclusiv instrumente de comercializare on-line.

Există, însă, şi o serie de cheltuieli care nu sunt eligibile programului şi care trebuie suportate integral, din fonduri proprii, de către solicitant (beneficiar), respectiv:

 • achiziționarea de terenuri și/sau construcții;
 • costurile operaționale, de funcționare;
 • costuri administratie;
 • costuri de personal;
 • contribuția în natură;
 • amortizarea echipamentelor;
 • achiziţionarea autovehiculelor și a mijloacelor de transport.

Documentele necesare

Pe lângă cererea de finanţare, Ghidul solicitantului enumeră o serie de documente necesare depunerii proiectului, cum ar fi:

 • actul constitutiv (statut, contract de societate), după caz;
 • certificatul constatator emis de Oficiul Registrului Comerțului;
 • certificatul de înregistrare în scopuri de TVA, dacă este cazul;
 • actul de identificare a reprezentantului legal al proiectului
 • declarații pe propria răspundere (de eligibilitate, de încadrare în categoria IMM);
 • situațiile financiare anuale ale solicitantului;
 • documentele privind dreptul de proprietate sau folosință pentru imobil (teren și/sau construcții);
 • certificatul de urbanism, în termen de valabilitate – pentru proiecte care includ execuția de lucrări de construcții;
 • planul de afaceri.

Atenţie! În cazul în care documentele și informațiile furnizate de către beneficiar în documentele depuse se dovedesc a fi incorecte sau false, autorităţile nu vor achita/ acorda ajutorul de minimis ori, în cazul în care banii au fost acordaţi, vor proceda la recuperarea acestora.

Cum sunt selectate proiectele pentru finanțare?

Pentru selectarea pentru finanțare trebuie ca proiectul depus să obțină în urma evaluării peste 50 de puncte. Totuși, obtinerea acestui punctaj nu este o garanție pentru semnarea contractului de finanțare, întrucât vor fi selectate proiectele cu punctajul cel mai mare, în ordine descrescătoare, în limita bugetului disponibil.

Atenţie! Proiectele care obțin mai puțin de 50 de puncte sunt respinse.

Pentru primele două luni de la lansarea sesiunii de finanțare, pragul de calitate urmărit este de 85 de puncte. Proiectele care vor obţine cel puțin 85 de puncte vor fi selectate direct pentru finanțare.

Dacă vor ramâne fonduri necontractate, se vor analiza proiectele care au obținut între 50 și 84 de puncte, inclusiv. Pragul de calitate în a treia lună de depunere va fi de 80 de puncte, respectiv 75 de puncte în luna a patra, 70 de puncte în luna a cincea şamd.

Un solicitant poate depune o singură cerere de finanțare. În cazul respingerii cererii de finanțare (în urma verificării preliminare sau a evaluării tehnice și financiare), aceasta poate fi redepusă ca urmare a corectării/ îmbunătățirii.

(P) Daca doriți să vedeți în ce măsură compania dvs. are șanse să atragă fonduri europene pe această linie de finanțare, aici puteți verifica gratuit eligibilitatea companiei.