Dezvoltare durabilă, Dezvoltare rurală — iulie 4, 2014 at 18:51

Cum este organizata Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale – OUG 41/2014

by

Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale este noua agentie guvernamentala care inlocuieste, din data de 26 iunie, Agentia de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit. Prevederile legale in baza carora s-a facut reorganizarea sunt cuprinse in Ordonanta de urgenta a Guvernului – OUG nr. 41/2014 privind infiintarea, organizarea si functionarea Agentiei pentru Finantarea Investitiilor Rurale, prin reorganizarea Agentiei de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit, publicata in Monitorul Oficial nr. 472/2014.

apdrpIn preambulul documentului se arata ca:

Avand in vedere obligatiile ce revin Romaniei ca urmare a angajamentelor asumate in cadrul Tratatului de aderare la Uniunea Europeana, este necesara luarea tuturor masurilor privind constructia institutionala pentru derularea fondurilor destinate finantarii politicii agricole comune.

Tinand seama de necesitatea implementarii prevederilor Regulamentului (UE) nr. 1.306/2013 al Parlamentului European si al Consiliului UE din 17 decembrie 2013 privind finantarea, gestionarea si monitorizarea politicii agricole comune si de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 352/78, (CE) nr. 165/94, (CE) nr. 2.799/98, (CE) nr. 814/2000, (CE) nr. 1.290/2005 si (CE) nr. 485/2008 ale Consiliului si ale Regulamentului (UE) nr. 1.305/2013 al Parlamentului European si al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind sprijinul pentru dezvoltare rurala acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurala (FEADR) si de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.698/2005 al Consiliului, se impune crearea cadrului adecvat si eficient pentru managementul si implementarea tehnica si financiara a fondurilor comunitare acordate Romaniei dupa data de 1 ianuarie 2014 prin intermediul acestor fonduri.

Avand in vedere obligativitatea Romaniei de a desemna pentru fiecare program de dezvoltare rurala o autoritate de plata acreditata si necesitatea absorbtiei fondurilor mentionate, se impun infiintarea si stabilirea cadrului institutional al Agentiei pentru Finantarea Investitiilor Rurale, institutie publica cu personalitate juridica, in subordinea Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, precum si pregatirea constructiei institutionale pentru gestionarea alocatiilor financiare comunitare din cadrul FEADR.

Avand in vedere necesitatea respectarii obligatiilor ce revin Romaniei, rezultate din Acordul multianual de finantare dintre Guvernul Romaniei si Comisia Comunitatilor Europene, semnat la Bruxelles la 2 februarie 2001, ratificat prin Legea nr. 316/2001, cu modificarile si completarile ulterioare,

se impune adoptarea in regim de urgenta a unui act normativ pentru stabilirea cadrului institutional al Agentiei pentru Finantarea Investitiilor Rurale, prin reorganizarea Agentiei de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit, institutie publica cu personalitate juridica, in subordinea Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, in vederea intaririi si pregatirii constructiei institutionale pentru gestionarea alocatiilor financiare comunitare pentru gestionarea fondurilor provenite din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurala, situatie extraordinara a carei reglementare nu poate fi amanata.

In perioada 2014–2020 Romania va fi beneficiara unor importante alocari financiare de la Uniunea Europeana, fapt ce impune luarea tuturor masurilor necesare pentru a asigura o capacitate ridicata de absorbtie a acestor fonduri.

Totodata, potrivit prevederilor Regulamentului (UE) nr. 1.310/2013 al Parlamentului European si al Consiliului UE din 17 decembrie 2013 de stabilire a anumitor dispozitii tranzitorii privind sprijinul pentru dezvoltare rurala acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurala (FEADR), de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1.305/2013 al Parlamentului European si al Consiliului in ceea ce priveste resursele si repartizarea acestora pentru anul 2014 si de modificare a Regulamentului (CE) nr. 73/2009 al Consiliului si a Regulamentelor (UE) nr. 1.307/2013, (UE) nr. 1.306/2013 si (UE) nr. 1.308/2013 ale Parlamentului European si ale Consiliului in ceea ce priveste aplicarea acestora in anul 2014 si ale actelor delegate conform prevederilor art. 89 din Regulamentul (UE) nr. 1.305/2013 al Parlamentului European si al Consiliului au fost alocate sume de la bugetul de stat, care acopera atat cofinantarea nationala, cat si temporar contributia FEADR, pentru asigurarea tranzitiei la noua perioada de programare 2014–2020, respectiv pana la momentul decontarii cheltuielilor eligibile de catre Comisia Europeana, estimandu-se o suma de 200.000.000 euro.

In concluzie, avand in vedere faptul ca cele mentionate mai sus vizeaza interesul public si constituie o situatie extraordinara a carei reglementare nu poate fi amanata, nepromovarea prezentului act normativ in regim de urgenta are consecinte nefavorabile atat in plan financiar, cat si in plan social, respectiv conduce chiar la pierderea fondurilor comunitare existente, circa 200 milioane euro, aferente perioadei de tranzitie, precum si la neaccesarea in conditii optime a sprijinului financiar pus la dispozitia Romaniei pentru noua perioada de programare, pentru care au fost alocate Romaniei fonduri in valoare de 8,1 miliarde euro, cu impact deosebit de grav asupra vietii economice si sociale.

Cum va functiona Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale

Art. 1

(1) Se infiinteaza Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale, denumita in continuare Agentia, institutie publica cu personalitate juridica, in subordinea Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, finantata din venituri proprii si subventii alocate de la bugetul de stat, cu sediul in municipiul Bucuresti, str. Ştirbei Voda nr. 43, sectorul 1, prin reorganizarea Agentiei de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit, care se desfiinteaza.

(2) Scopul Agentiei il constituie implementarea tehnica si financiara a Fondului european pentru agricultura si dezvoltare rurala, denumit in continuare FEADR.

(3) Veniturile proprii se realizeaza din tarife pentru activitati de prestari de servicii, aprobate prin ordin al ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale.

Art. 2

(1) Agentia preia pe baza protocolului de predare-preluare prevederile bugetare pe anul 2014 si executia bugetara pana la momentul predarii-preluarii, precum si patrimoniul Agentiei de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit, potrivit situatiei financiare incheiate la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, intocmite potrivit art. 28 alin. (1) din Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

(2) Agentia preia atributiile ce decurg din functiile de raportare, recuperare debite si monitorizare ex-post ale Agentiei de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit pentru Programul SAPARD, precum si atributiile de implementare tehnica, plata si monitorizare pentru Programul national de dezvoltare rurala 2007–2013 si asigura respectarea criteriilor de acreditare pe toata perioada pentru care i-a fost conferit managementul asistentei prin deciziile Comisiei Europene.

(3) La data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, Agentia se subroga in drepturile si obligatiile ce decurg din actele interne la care Agentia de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit este parte si din actele internationale privind activitatea Agentiei de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit, la care este parte statul roman.

Art. 3

(1) Conducerea Agentiei este asigurata de un director general numit prin ordin al ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale, pe baza de examen sau concurs, in conditiile legii, care angajeaza si reprezinta Agentia in relatiile cu persoane fizice sau juridice, precum si in fata instantelor judecatoresti.

(2) In activitatea sa, directorul general este ajutat de 3 directori generali adjuncti, numiti prin decizia acestuia, pe baza de examen sau concurs, in conditiile legii: director general adjunct active fizice si plati directe, director general adjunct infrastructura, leader si investitii nonagricole si director general adjunct plati si administrativ, care indeplinesc atributiile prevazute in Regulamentul de organizare si functionare al Agentiei si in manualele de proceduri aprobate prin ordin al ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale.

(3) Prin exceptie de la prevederile alin. (2), persoana care ocupa postul de director general adjunct implementare tehnica din cadrul Agentiei de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit se preia pe postul de director general adjunct active fizice si plati directe, cu acordul ocupantului postului respectiv.

(4) Prin exceptie de la prevederile alin. (2), persoana care ocupa postul de director general adjunct plati din cadrul Agentiei de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit se preia pe postul de director general adjunct infrastructura, leader si investitii nonagricole, cu acordul ocupantului postului respectiv.

(5) Postul de director general adjunct plati si administrativ vacant va fi ocupat prin examen sau concurs, in conditiile legii.

Art. 4

(1) Agentia are in structura 8 centre regionale pentru finantarea investitiilor rurale, fara personalitate juridica, care au arondate judetele constituite in regiunile de dezvoltare potrivit Legii nr. 315/2004 privind dezvoltarea regionala in Romania, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia Centrului Regional pentru Finantarea Investitiilor Rurale 8 Bucuresti-Ilfov care are arondate judetele Ilfov, Calarasi si Ialomita, precum si municipiul Bucuresti.

(2) Centrele regionale pentru finantarea investitiilor rurale sunt conduse de catre un director general adjunct si de catre un director numiti prin decizia directorului general al Agentiei pe baza de examen sau concurs, in conditiile legii.

(3) Directorii generali adjuncti ai centrelor regionale pentru finantarea investitiilor rurale se subordoneaza directorului general al Agentiei.

(4) Directorii centrelor regionale pentru finantarea investitiilor rurale se subordoneaza directorilor generali adjuncti ai centrelor regionale respective.

(5) La nivelul fiecarui judet, cu exceptia judetului Ilfov, se infiinteaza si functioneaza un oficiu judetean pentru finantarea investitiilor rurale, fara personalitate juridica, aflat in coordonarea centrului regional pentru finantarea investitiilor rurale. Fiecare oficiu judetean este condus de un director numit prin decizia directorului general al Agentiei pe baza de examen sau concurs, in conditiile legii.

(6) Oficiul pentru Finantarea Investitiilor Rurale Bucuresti preia atributiile si intreg personalul Oficiului Judetean de Plati pentru Dezvoltare si Pescuit Ilfov.

(7) Directorii oficiilor judetene pentru finantarea investitiilor rurale se subordoneaza directorului general adjunct al centrului regional pentru finantarea investitiilor rurale de care apartine oficiul judetean.

(8) Prin exceptie de la prevederile alin. (2), directorii generali adjuncti si directorii centrelor regionale, precum si directorii oficiilor judetene ai Agentiei de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit se preiau in structura Agentiei in cadrul acelorasi functii, fara examen sau concurs, cu contract individual de munca pe perioada nedeterminata, in conditiile legii.

(9) Prin exceptie de la prevederile alin. (5), persoanele care ocupa posturile de directori adjuncti ai oficiilor judetene de plati pentru dezvoltare rurala si pescuit se preiau pe posturile de sefi Serviciu active fizice si plati directe din cadrul oficiilor judetene pentru finantarea investitiilor rurale, cu acordul ocupantilor posturilor respective, in conditiile legii.

Art. 5

(1) Agentia are ca principala atributie implementarea tehnica, in conditiile delegarii de functii de catre Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, prin Autoritatea de management pentru Programul national de dezvoltare rurala, precum si implementarea financiara (plata) FEADR prin Programul national de dezvoltare rurala pentru perioada 2014–2020 (PNDR 2014–2020). Agentia preia atributiile ce decurg din functiile de implementare tehnica, plata si monitorizare pentru Programul national de dezvoltare rurala 2007–2013 si atributiile de raportare, recuperare debite, precum si cea de monitorizare ex-post ale Agentiei pentru Programul SAPARD.

(2) In conditiile delegarii functiilor de catre Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, prin Autoritatea de management pentru Programul national de dezvoltare rurala, principalele atributii pentru activitatea de implementare tehnica ale Agentiei sunt:

a) primirea cererilor de finantare intocmite de potentialii beneficiari ai proiectelor finantate din FEADR;

b) verificarea cererilor de finantare, in vederea aprobarii proiectelor finantate din FEADR, in raport cu criteriile de eligibilitate si de selectie stabilite prin programe;

c) selectarea proiectelor finantate din FEADR, in conformitate cu prevederile programelor;

d) stabilirea obligatiilor contractuale dintre Agentie si beneficiari si totodata aprobarea inceperii derularii proiectelor finantate din FEADR;

e) efectuarea verificarii pe teren a proiectelor care vor fi finantate din FEADR, atat inainte, cat si dupa aprobarea acestora;

f) intreprinderea unor actiuni privind promovarea, comunicarea, informarea si controlul, care sa asigure buna derulare a proiectelor finantate prin FEADR;

g) raportarea progresului masurilor care se implementeaza prin FEADR catre organismele care asigura managementul si coordonarea finantarii programului.

(3) Principalele atributii de plata ale Agentiei sunt:

a) verificarea cererilor de plata ale beneficiarilor proiectelor finantate din FEADR;

b) verificarea pe teren a proiectelor finantate din FEADR, pentru a stabili eligibilitatea platii;

c) autorizarea platii catre beneficiarii proiectelor finantate din FEADR;

d) efectuarea platii catre beneficiarii proiectelor finantate din FEADR;

e) inregistrarea angajamentelor de plata si a platilor catre beneficiarii proiectelor finantate din FEADR;

f) efectuarea de controale, ori de cate ori se considera necesar, la beneficiarii proiectelor finantate prin FEADR, dupa efectuarea platii, pentru a stabili daca eligibilitatea si conditiile acordarii ajutorului financiar nerambursabil continua sa fie respectate.

Art. 6

In exercitarea rolului activ de participare la elaborarea documentelor programatice pentru perioada 2021–2027, atributiile Agentiei sunt:

a) participarea in grupurile de lucru privind intocmirea documentelor programatice pentru gestionarea fondurilor europene pentru agricultura si dezvoltare rurala aferente perioadei 2021–2027;

b) participarea in grupurile de lucru pentru stabilirea fluxurilor de lucru privind gestiunea proiectelor finantate din fonduri europene in perioada 2021–2027.

Art. 7

In functie de diversitatea si complexitatea masurilor incluse in Programul national de dezvoltare rurala pentru perioada 2014–2020, Agentia va putea delega atributii unor terte institutii competente in baza unor acorduri interinstitutionale, in concordanta cu Regulamentul (UE) nr. 1.306/2013 al Parlamentului European si al Consiliului UE din 17 decembrie 2013 privind finantarea, gestionarea si monitorizarea politicii agricole comune si de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 352/78, (CE) nr. 165/94, (CE) nr. 2.799/98, (CE) nr. 814/2000, (CE) nr. 1.290/2005 si (CE) nr. 485/2008.

Art. 8

(1) Agentia are acces nemijlocit, in conditiile legii, la baza de date comuna pentru derularea fondurilor europene pentru agricultura si dezvoltare rurala.

(2) Agentia are dreptul de a stabili o baza de date cu preturi de referinta pentru bunuri, masini, utilaje, echipamente specializate, servicii si cu standarde de cost pentru lucrari ce vor fi utilizate in cadrul Programului national de dezvoltare rurala 2014–2020. Preturile de referinta si standardele de cost publicate pe site-ul institutiei sunt bazate pe o analiza a preturilor din piata, au caracter obligatoriu si reprezinta plafoane maximale pentru cheltuieli eligibile acceptate.

Art. 9

(1) Agentia raspunde pentru eficienta, eficacitatea si corectitudinea implementarii functiilor delegate de catre Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale prin Autoritatea de management pentru Programul national de dezvoltare rurala, potrivit Acordului de delegare dintre parti.

(2) Pentru verificarea implementarii functiilor delegate, Agentia asigura accesul prin sistemul informatic la orice informatie solicitata de Autoritatea de management pentru Programul national de dezvoltare rurala privind primirea documentelor, verificarea conformitatii si eligibilitatii documentelor, selectia si contractarea proiectelor.

(3) Agentia acorda sprijinul necesar Autoritatii de management pentru Programul national de dezvoltare rurala in vederea exercitarii functiilor de control asupra modului de realizare a functiilor delegate.

Art. 10

(1) Structura organizatorica, regulamentul de organizare si functionare, statul de functii ale Agentiei, atributiile directorului general al acesteia, posturile sensibile, instructiunile si procedurile de lucru ale Agentiei, precum si localitatile in care isi desfasoara activitatea centrele regionale pentru finantarea investitiilor rurale si oficiile judetene pentru finantarea investitiilor rurale se stabilesc prin ordin al ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale, in termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta.

(2) Personalul de la nivel central, regional si judetean, aflat in posturi sensibile, este cel care are atributii si participa la realizarea urmatoarelor functii: management si asistenta tehnica, implementare, gestionare, administrare, monitorizare, plata, control, reprezentare si promovare a programelor.

Art. 11

(1) La data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, Agentia preia, in conditiile legii, pe baza protocolului de predare-preluare prevederile bugetare pe anul 2014, executia bugetara pana la momentul predarii-preluarii si intreg personalul fostei Agentii de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit, cu exceptia personalului Directiei pentru coordonarea agentiilor de plati care isi va desfasura activitatea in structura Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale cu pastrarea structurii organizatorice, a numarului de posturi aferente, cu mentinerea functiilor specifice de natura contractuala, precum si cu mentinerea drepturilor salariale avute la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta.

(2) In vederea intaririi structurii organizatorice, Agentia preia prin protocol de predare-preluare, in termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, un numar de 116 posturi, impreuna cu personalul, dotarile, prevederile bugetare pe anul 2014 si executia bugetara pana la momentul predarii-preluarii de la structurile judetene de dezvoltare rurala din cadrul Autoritatii de management pentru Programul national de dezvoltare rurala. Patrimoniul preluat se stabileste pe baza situatiilor financiare intocmite potrivit art. 28 alin. (1) din Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

(3) Numarul de posturi ce va fi preluat de la fiecare structura judeteana de dezvoltare rurala se stabileste prin ordin al ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale, in termen de maximum 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta.

(4) Posturile preluate potrivit alin. (2) se transforma in posturi de natura contractuala.

(5) Personalul care ocupa posturile prevazute la alin. (2) se preia in cadrul Agentiei si se incadreaza pe posturile prevazute la alin. (4).

(6) Personalul prevazut la alin. (1) si (5) se preia fara examen sau concurs, iar salarizarea personalului preluat se face la nivelul de salarizare in plata pentru functiile similare din cadrul Agentiei.

(7) Persoanele care refuza sa fie incadrate potrivit alin. (5) au dreptul sa solicite inscrierea in Corpul de rezerva al functionarilor publici, potrivit prevederilor Legii nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si beneficiaza de protectie sociala conform legii.

(8) Personalul preluat potrivit alin. (2) si (5) isi va desfasura activitatea in locatiile oficiilor judetene pentru finantarea investitiilor rurale.

Art. 12

(1) Metodologia de reorganizare a Agentiei, functiile de conducere care se mentin in structura acesteia, precum si functiile de conducere care se desfiinteaza, ca urmare a reorganizarii, se aproba prin ordin al ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale, in termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta.

(2) In situatia in care, ca urmare a reorganizarii, se regasesc functii de conducere similare ca atributii cu cele existente in structura Agentiei de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit, personalul care ocupa aceste functii se preia in cadrul acelorasi functii de conducere din structura Agentiei pentru Finantarea Investitiilor Rurale fara examen sau concurs, pe baza acordului acestora.

(3) Daca, drept urmare a reorganizarii, postul de conducere nu se mai regaseste in structura Agentiei, ocupantul postului respectiv va fi preluat pe un post de executie corespunzator studiilor si conditiilor de vechime ale persoanei care ocupa postul de conducere pe baza acordului acestuia.

(4) Incadrarea personalului in noua structura organizatorica a Agentiei, in limita posturilor aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 725/2010 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, precum si a unor structuri aflate in subordinea acestuia, cu modificarile si completarile ulterioare, se face prin decizie a directorului general al Agentiei, in conformitate cu termenele si procedurile legale in vigoare.

(5) Posturile de conducere nou-infiintate se ocupa prin concurs, organizat in conformitate cu prevederile legale in vigoare.

(6) Persoanele care refuza reincadrarea pe functie de executie ca urmare a desfiintarii functiei de conducere ocupate, potrivit alin. (3), precum si persoanele prevazute la art. 4 alin. (9) care refuza trecerea pe functii de conducere inferioare se considera ca si-au dat acordul pentru desfacerea contractului individual de munca prin acordul partilor.

Art. 13

(1) La semnarea contractului individual de munca, salariatul Agentiei va semna un angajament prin care se obliga ca pe perioada desfasurarii activitatii in Agentie sa nu presteze activitati de consultanta si sa nu cumuleze functii de natura sa determine situatii de conflict de interese.

(2) In cazul nerespectarii, cu vinovatie, a angajamentului prevazut la alin. (1), salariatul poate fi obligat, dupa caz, la daune-interese corespunzatoare prejudiciului pe care l-a produs Agentiei.

(3) Refuzul semnarii angajamentului prevazut la alin. (1) are drept consecinta neincheierea contractului individual de munca.

(4) In intelesul prezentei ordonante de urgenta, prin conflict de interese se intelege situatia in care o persoana salariata in cadrul Agentiei are un interes personal de natura patrimoniala, care ar putea influenta indeplinirea cu obiectivitate a atributiilor ce ii revin potrivit postului ocupat.

(5) Salariatul Agentiei este in conflict de interese si daca se afla in una dintre urmatoarele situatii, fara ca enumerarea sa fie limitativa:

a) este chemat sa rezolve cereri, sa ia decizii sau sa participe la luarea deciziilor cu privire la persoane fizice si/sau juridice cu care are relatii cu caracter patrimonial ori se afla in relatii de rudenie de gradul I, cu privire la persoane fizice;

b) participa in cadrul aceleiasi comisii constituite conform legii cu salariati care au calitatea de sot/sotie sau ruda de gradul I;

c) interesele sale patrimoniale, ale sotului/sotiei sau ale rudelor sale de gradul I pot influenta deciziile pe care trebuie sa le ia in exercitarea functiei detinute.

Art. 14

(1) In cazul existentei unui conflict de interese, salariatul este obligat sa se abtina de la rezolvarea cererii, luarea deciziei sau participarea la luarea unei decizii si sa il informeze in scris, de indata, pe seful ierarhic caruia ii este subordonat direct. Acesta este obligat sa ia masurile care se impun pentru inlaturarea starii de conflict de interese, in termen de cel mult 3 zile de la data luarii la cunostinta.

(2) In cazurile prevazute la alin. (1), conducatorul Agentiei, la propunerea sefului ierarhic caruia ii este subordonat direct salariatul in cauza, va desemna un alt salariat care are aceeasi pregatire si acelasi nivel de experienta.

(3) Incalcarea dispozitiilor alin. (1) si (2) poate atrage, dupa caz, raspunderea disciplinara, administrativa, civila ori penala, potrivit legii.

Art. 15

(1) Agentia utilizeaza pentru aparatul propriu, centrele regionale pentru finantarea investitiilor rurale si oficiile judetene pentru finantarea investitiilor rurale un numar de 200 de autoturisme pentru activitati specifice, cu un consum lunar de carburanti de 600 l/autoturism.

(2) Oficiul Judetean pentru Finantarea Investitiilor Rurale Tulcea utilizeaza o salupa, cu un consum lunar de carburanti de 600 l/salupa.

(3) Cheltuielile privind consumul de carburanti se suporta din bugetul aprobat anual cu aceasta destinatie.

(4) Prin decizie a directorului general al Agentiei, autovehiculele prevazute la alin. (1) se repartizeaza si/sau se redistribuie, pentru fiecare dintre structurile acesteia, in functie de necesitati.

Art. 16

(1) Salarizarea personalului Agentiei, inclusiv salarizarea directorului general si a directorilor generali adjuncti, se face potrivit prevederilor legale privind salarizarea personalului platit din fonduri publice.

(2) Incepand cu data de 1 ianuarie 2015, personalul Agentiei va beneficia de drepturile salariale avute la 31 decembrie 2014, la care se adauga drepturile aferente claselor prevazute de art. 45 din Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitara a personalului platit din fonduri publice, cu modificarile ulterioare.

Art. 17

(1) Personalul Agentiei pentru care au fost definite sarcini clare si specifice implementarii FEADR beneficiaza de drepturile salariale prevazute in PNDR 2007–2013, precum si in PNDR 2014–2020, in conditiile in care sumele aferente acordarii acestor drepturi salariale sunt rambursabile din FEADR.

(2) Cuantumul drepturilor salariale prevazute la alin. (1) si criteriile de acordare pentru fiecare angajat din cadrul Agentiei se stabilesc prin ordin al ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale.

Art. 18

(1) Agentia isi va desfasura activitatea in baza manualelor de proceduri si a instructiunilor de lucru aprobate prin ordin al ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale.

(2) In vederea indeplinirii atributiilor de verificare, evaluare si control al proiectelor, atat inainte, cat si dupa aprobarea platilor acestora, Agentia are dreptul sa solicite si sa obtina gratuit informatii de la ministere, de la autoritatile administratiei publice centrale si locale si de la alte institutii publice, in conditiile legii.

Art. 19

Prevederile prezentei ordonante de urgenta si ale actelor normative subsecvente nu modifica criteriile de acreditare pentru implementarea tehnica si financiara a Programului SAPARD, pana la finalizarea monitorizarii acestuia, precum si cele pentru implementarea tehnica si financiara a FEADR prin PNDR 2007–2013.

Art. 20

Se autorizeaza Ministerul Finantelor Publice sa introduca, la propunerea ordonatorului principal de credite, modificarile ce decurg din aplicarea prevederilor prezentei ordonante de urgenta in structura bugetului de stat si a bugetului Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale pe anul 2014.

Art. 21

La data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta se abroga Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 13/2006 privind infiintarea, organizarea si functionarea Agentiei de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit, prin reorganizarea Agentiei SAPARD, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 185 din 27 februarie 2006, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 198/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art. 22

Hotararea Guvernului nr. 725/2010 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, precum si a unor structuri aflate in subordinea acestuia, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 548 din 4 august 2010, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

  1. La articolul 2 alineatul (1), litera g) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

„g) de Autoritate de management pentru Programul SAPARD, Programul national de dezvoltare rurala 2007–2013 – PNDR, Programul national de dezvoltare rurala 2014–2020 – PNDR si Programul operational pentru pescuit – POP.“

  1. La articolul 8, dupa alineatul (1) se introduc doua noi alineate, alineatele (2) si (3), cu urmatorul cuprins:

„(2) In cadrul Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale functioneaza Directia pentru coordonarea agentiilor de plati, care are rolul de organism coordonator al agentiilor de plati din fonduri europene pentru agricultura si dezvoltare rurala, ce actioneaza ca unic interlocutor cu Comisia Europeana, din partea Romaniei, in ceea ce priveste toate domeniile de responsabilitate legate de FEGA si FEADR.

(3) Atributiile directiei prevazute la alin. (2) sunt urmatoarele:

a) transmiterea textelor actelor normative ale Comunitatii si a liniilor directoare catre agentiile de plati si acelor organisme responsabile cu implementarea si promovarea aplicarii lor in mod armonizat si unitar;

b) comunicarea catre Comisia Europeana a declaratiilor de cheltuieli, ce actioneaza ca cereri de plata, precum si a estimarilor solicitarilor financiare cu referire la FEGA si FEADR;

c) actualizarea declaratiilor estimate ale cheltuielilor ce vor fi supuse examinarii in timpul anului si estimarea declaratiilor cheltuielilor cu privire la anul financiar urmator;

d) pastrarea si punerea la dispozitia autoritatilor nationale si Comisiei Europene a unor inregistrari complete pentru toate informatiile contabile, necesare pentru scopuri statistice si de control;

e) primirea informatiilor solicitate de la agentiile de plati pentru dezvoltare rurala;

f) participarea activa in cadrul misiunilor de audit desfasurate de catre organismele europene si nationale privind agentiile de plati.“

  1. La articolul 12, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

„(2) Numarul de posturi stabilit pentru DGDR AM-PNDR este de maximum 184, inclusiv structurile judetene de dezvoltare rurala.“

  1. La articolul 16, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

„Art. 16

(1) Numarul maxim de posturi al Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale si unitatilor aflate in subordinea acestuia este de 11.093, din care 616 – aparatul propriu al ministerului, exclusiv demnitarii si posturile aferente cabinetului ministrului.“

  1. La anexa nr. 1, partea introductiva se modifica si va avea urmatorul cuprins:

„Numarul maxim de posturi = 616, exclusiv demnitarii si cabinetul ministrului“.

  1. La anexa nr. 2, punctele I si II si numarul curent 1 al punctului II se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
Nr. crt. Denumirea structurii
„I. Institutii publice finantate integral din bugetul de stat, inclusiv aparatul central al ministerului –6.921 de posturi.
………. ……….
Institutii publice finantate din venituri proprii si subventii acordate de la bugetul de stat – 3.801 de posturi.
Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale.“
  1. La anexa nr. 4, numarul curent 5 si textul notei corespunzatoare celui de-al treilea asterisc se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
Nr. crt. Denumirea unitatii TOTAL din care:
autoturisme pentru activitati speciale autospeciale
………. ………. ………. ………. ……….
„5. Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale***) 200 200

***Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale, la nivelul Oficiului Judetean pentru Finantarea Investitiilor Rurale Tulcea, mai utilizeaza pentru accesul in zonele de luciu de apa si o salupa, cu un consum lunar de carburanti de 600 l/salupa.“

Loredana Bentan, redactor MediasInfo.ro

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

You cannot copy content of this page