De pe la noi, Editoriale — martie 29, 2016 at 17:46

CL 8: etapa acoperirii găurilor cu hârtii. Un document al consiliului judeţean… ca-n filmele cu proşti…justificarea neputinţei şi incompetenţei în realizarea proiectului CL 8 şi acoperirea cu neprevăzute…

by

 

În timp ce Sisif este cel mai cunoscut personaj pe străzile  municipiului Călăraşi, un document al consiliului judeţean… ca-n filmele cu proşti…justifică neputinţa, incompetenţa şi câte altele  în realizarea proiectului CL 8 şi acoperirea cu neprevăzute…

Photo1143Vă readuc aminte că atât preşedintele consiliului judeţean cât şi primarul municipiului Călăraşi şi-au declinat răspunderea în ceea ce priveşte  proiectul CL 8, aruncând pisica moartă în curtea Eqoaqua. Acum încercă acoperirea găurilor cu documente şi hotărâri colective . Găurile din Călăraşi mai la vară. Consiliul judeţean Călăraşi şi Consiliul municipal Călăraşi  sunt cei mai importanţi acţionari laEcoaqua.

Vreo complicitate, ceva? .Nu ştiu, Întrebăm.

Poate prefectul George Iacob se apleacă, aşa cum se stipulează  în fişa postului, asupra legalităţii hotărârilor consiliului judeţean cu privire  la Ecoaqua, finanţarea sportului, centrului cultural judeţean, spitalui judeţean de urgenţă şi altele… nu de alta dar opinia publică este oripilată de sfidarea cu care este tratată  de diverşi responsabilii pentru activităţi care nu se desfăşoară  în deplină legalitate şi care deranjează cetăţenii.

“Pe perioada implementarii proiectului au intervenit cheltuieli suplimentare datorate…” si “Au aparut astfel cheltuieli suplimentare…”.esenţa Raportului  la proiectul de hotărâre privind aprobaea majorării capitalului social al Societăţii Ecaqua S.A. Călăraşi.

12919100_1346018342090444_1057382623_n

Nelu Bălaşa

Urmare a solicitariilor de clarificare a pasajului referitor la CL8, din comunicatul transmis ieri, va atasez Raportul cu nr.4193/18.03.2016, din care, de la aliniatele 6, 7 si 8, rezulta motivele deficitului de finantare, citez: “Pe perioada implementarii proiectului au intervenit cheltuieli suplimentare datorate…” si “Au aparut astfel cheltuieli suplimentare…”.

Consider ca o solicitare de majorare a capitalului social trebuie argumentat serios din punct de vedere al utilizarii respectivului capital.

De reamintit este faptul ca o societate comerciala are si varianta “creditului” bancar… .

Cu deosebita consideratie,

Bogdan Georgescu

consilier judetean ALDE

Copie  a raportului

RAPORT la proiectul de hotarare privind aprobarea majorarii capitalului social al Societatii ECOAQUA S.A. Calarasi

Directiei Economice i-a fost transmis, în conformitate cu art. 42 din Regulamentul de organizare si functionare a Consiliului Judetean Călărasi, proiectul de hotărâre privind aprobarea majorarii capitalului social al Societatii ECOAQUA S.A. Calarasi, precum si expunerea de rnotive la acesta.

In conformitate cu prevederile art. 98 raportat la art. 44 alin. (1) din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si ale art. 42 din Regulamentul de organizare si functionare al Consiliului Judetean Călărasi, suntem obligati să examinăm proiectul de hotărâre si să ne spunem părerea asupra legalitâtii, oportunitătii si necesitătii adoptării acestuia în forma si conditiile prezentate.

Potrivit Legii finantelor publice locale nr. 273/2006 cu modificarile si completarile ulterioare, autoritătile deliberative pot hotărî asupra participării cu capital sau cu bunuri, în numele şi în interesul colectivitătilor locale pe care le reprezintă, la constituirea de societăti comerciale sau la infiintarea unor servicii de interes public local ori judetean, după caz, în conditiile legii.

Autoritătile deliberative pot hotărî achizitionarea, în numele şi în interesul colectivitătilor locale pe care le reprezintă, de actiuni la societătile la a căror constituire au participat cu aport de capital sau în natură şi pot majora sau diminua capitalul social al acestora, în conditiile legii.

Dupa cum se stie, Societatea ECOAQUA S.A. Calarasi este operatorul regional de apa si canalizare care a implementat proiectul « Extinderea si reabilitarea sistemelor de alimentare cu apa si de canalizare in judetul Calarasi » , finantat prin Programul Operational Sectorial de Mediu 2007-2013, gasindu-se in acest moment in stadiul finalizarii proiectului, ultima lucrare in derulare, respectiv « Extinderea si reabilitarea retelei de distributie a apei potabile si a sistemului de canalizare, inclusiv statii de pompare apa uzata Calarasi » CL8, urmeaza a fi finalizata pana la sfarsitul lunii aprilie a anului curent, conditie necesara pentru intocmirea raportului final cerut de finantator.

Pe perioada implementarii proiectului au intervenit cheltuieli suplimentare datorate intarzierilor in desfasurarea licitatiilor publice mai intai, iar apoi a intarzierilor in derularea lucrarilor de executie din diferite motive, cele mai des intalnite fiind cele legate de incapacitatea antreprenorilor de a mobiliza financiar, uman si material resursele necesare derularii lucrarilor in ritmul contractual, in unele cazuri ajungandu-se la rezilierea contractelor deoarece antreprenorul a intrat in faliment.

Au aparut astfel cheltuieli suplimentare cu asistenta tehnica, de supervizare, asistenta SSM, reproiectare, avize noi si autorizatii.

In aceste conditii, in urma analizei financiare a intregului proiect, s-a ajuns la concluzia ca exista un deficit la bugetul proiectului de 5.249.818,91 lei.

Potrivit celor prezentate mai sus singura posibilitate de finantare a acestui deficit o reprezinta cresterea capitalului social prin subscrierea de catre actionari a sumei respective.

Prin Hotararea Consiliului Judetean Calarasi nr. 159/2013 pentru aprobarea majorarii capitalului social al Societatii ECOAQUA S.A. Calarasi, s-a decis cresterea cu 15.600 a numarului de actiuni detinute de Judetul Călăraşi, prin Consiliul Judetean Calarasi, de la 64.186 la 79.786, cu o valoare nominala de 10 lei/actiune.

Totodata, prin adresa nr. 196/2016 a societati susamintite, aceasta propunea actionarilor sai cresterea capitalului social, cu suma de 5.000.000 lei, reprezentand contravaloarea a 500.000 actiuni noi, proportional cu ponderea in structura actionariatului.

Consiliul Judetean Calarasi detine 32,8% din actiunile la Societatea ECOAQUA S.A. Calarasi, fapt ce presupune cresterea cu 164.000 a numarului de actiuni, cu o valoare de 1.640.000 lei.

Avand in vedere faptul ca, la aceasta data, excedentul bugetar rezultat la incheierea exercitiului bugetar 2015, in exercitiul bugetar 2016 prezinta disponibilitati financiare, propun adoptarea unei hotarari pentru cresterea numarului de actiuni detinute de Consiliul Judetean Calarasi la Societatea ECOAQUA S.A. Calarasi.

Cu privire la motivarea în drept aratam ca masura propusa isi gaseste suportul legal in prevederile Hotararii Consiliului Judetean Calarasi nr.  /31.03.2016 pentru modificarea si completarea Hotararii nr. 24/2016 privind aprobarea utilizarii excedentului bugetar rezultat la incheierea exercitiului bugetar 2015, in exercitiul bugetar 2016, ale art. 113 lit. f), art. 210 alin. (1), art. 219 alin. (1) din Legea societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, ale art. 35 alin. (2) din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si ale art. 17 si art. 91 alin. (1) lit. a) si alin. (2) lit. d) din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001, republicata, cu modificarile si completari e ulterioare.

In conformitate cu prevederile art. 44 din Regulamentul de organizare si functionare l Consiliului Judetean Călărasi, supunem dezbaterii si votului Consiliului prezentul raport.

 

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

You cannot copy content of this page