Dezvoltare durabilă, Dezvoltare rurală — iulie 16, 2014 at 21:49

Atenţie! Mai sunt 2 zile până la scadenţa termenului limită pentru depunerea proiectelor pt. MĂSURA 121 „Modernizarea exploataţiilor agricole” – Ferma de familie și Exploataţiile agricole

by

Termenul limită de depunere a cererilor de proiecte pentru  fonduri nerambursabile care se acordă prin Măsura 121 pentru promovarea investiţiilor în exploataţiile agricole din sectorul vegetal și de creştere a animalelor, pentru realizarea de construcţii noi şi/ sau modernizarea construcţiilor agricole existente din cadrul acestora şi a utilităţilor aferente, achiziţionarea de maşini şi utilaje noi, înfiinţarea de plantaţii etc., pentru această sesiune are scadenţa peste 2 zile, mai exact pe 18 iulie 2014, ora 12:00.

agriculturaSesiunea:mai 2014 – perioada derulării sesiunii de cereri de proiecte: 20 mai – 18 iulie 2014

Sesiunea respectă prevederile tranzitorii din Regulamentului (UE) NR. 1310/ 2013, art. 3 – există precizări legate de posibilitatea organizării unor sesiuni înainte de aprobarea noului program de dezvoltare rurală 2014 – 2020

Alocarea:150 milioane euro, fonduri nerambursabile pentru proiecte de investiții în ferme de familie, pentru îndeplinirea standardelor și pentru exploatațiile agricole, cu 3 alocări:

 • 35 de milioane euro distinct pentru fermele de familie, din care:

–       50% pentru sectorul vegetal (17,5 milioane euro),

–       50% pentru sectorul zootehnic (17,5 milioane euro).

 • 15 milioane euro pentru indeplinirea standardelor în sectorul zootehnic.
 • 100 milioane euro pentru investiții în exploatațiile agricole, din care:

–       50% pentru sectorul vegetal (50 de milioane euro), din care:

 • 80% pentru achizițiile de utilaje (40 de milioane euro),
 • 20% pentru construcții montaj (10 de milioane euro).

–       50% pentru sectorul zootehnic (50 de milioane euro), din care:

 • 20% pentru achizițiile de utilaje (10 de milioane euro),
 • 80% pentru construcții montaj (40 de milioane euro).

Alocările sunt rezultate din identificarea nevoilor de investiții în sectoarele agricole și ca urmare a continuării firești a finanțărilor europene acordate anterior.

Se aplică SISTEMUL DE FLEXIBILIZARE a alocarile financiare – în cazul în care alocarea pentru beneficiarii sectorului vegetal sau zootehnic nu se epuizează, aceasta va fi alocată corespunzător sectorului pentru care există proiecte eligibile și fără finanțare, în ordinea descrescatoare a punctajelor de selecţie obţinute şi care îndeplinesc punctajul minim.

Finanțare:valoarea maxima eligibila a proiectelor este următoarea:

 • 125.000 euro/proiect pentru fermele de familie.
 • 2 milioane euro/proiect pentru îndeplinirea standardelor.
 • Pentru proiectele de investiții în exploatațiile agricole, care prevăd construcții/ montaj:

–       2 milioane euro/proiect pentru investițiile în sectorul zootehnic.

–       1 milioane euro/proiect pentru investițiile în sectorul vegetal.

 • Pentru proiectele de investiții în exploatațiile agricole, care prevăd achiziției de echipamente:

–       1 milioane euro/proiect pentru investițiile în sectorul zootehnic.

–       700.000 euro/proiect pentru investițiile în sectorul vegetal.

 • 125.000 euro/proiect pentru fermele de familie.
 • 125.000 euro/proiect pentru fermele de familie.

Nu va fi alocare distinctă pentru beneficiarii M141, dar vor fi potențiali beneficiari.

Depunerea:    Depunerea proiectelor se va face, conform precizărilor din Ghidul Solicitantului, la sediile OJPDRP, în intervalul orar 09:00 – 14:00 (pentru fermele de familie) și on-line, pe www.apdrp.ro.

Termen: Termenul limită de depunere pentru această sesiune este 18 iulie 2014, ora 12:00.

Depunerea Cererilor de Finanţare se face numai în perioada de depunere a sesiunii publicată pe site-ul APDRP și se efectuează direct în sistemul informatic.

Evitați depunerea proiectelor în ultimele 5 zile pentru ca, în cazul constatării neconformității cererii de finanțare, să aveți posibilitatea redepunerii acesteia. În caz contrar, solicitantul iși asumă riscul de a nu mai avea la dispoziție timpul necesar pentru a mai depune o nouă cerere de finanțare în termenul maxim de depunere a cererilor de finanțare.

Cererea de Finanţare declarată neconforma după închiderea sistemului (conform Notei de lansare a sesiunii) nu mai poate fi redepusă în urma declarării neconformităţii

Măsura 121: „Modernizarea exploataţiilor agricole” are corespondent în PNDR 2020, Măsura 4 „Investiţii în active fizice”, Submăsura 4.1 „Investiţii în exploataţii agricole”, conform Regulamentului (CE) nr. 1305/ 2013, art. 17.

Obiective: Fondurile nerambursabile se acordă prin Măsura 121 pentru promovarea investiţiilor în exploataţiile agricole din sectorul vegetal și de creştere a animalelor, pentru realizarea de construcţii noi şi/ sau modernizarea construcţiilor agricole existente din cadrul acestora şi a utilităţilor aferente, achiziţionarea de maşini şi utilaje noi, înfiinţarea de plantaţii etc. De asemenea, finanțarea prin M 121 asigură:

 • Introducerea şi dezvoltarea de tehnologii şi procedee noi;
 • Diversificarea producţiei;
 • Ajustarea profilului, nivelului şi calităţii producţiei la cerinţele pieţei, inclusiv a celei ecologice;
 • Producerea şi utilizarea energiei din surse regenerabile;
 • Adaptarea exploataţiilor la standardele comunitare;
 • Creşterea veniturilor exploataţiilor agricole sprijinite;
 • Sprijinirea membrilor grupurilor de producători sau ai altor forme asociative în vederea încurajării fenomenului de asociere.

Beneficiari:     1. FERMIERII – persoane fizice sau juridice, care practică în principal activităţi agricole (activitate principală conform Certificatului de Înregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comerţului) și care are exploataţia situată pe teritoriul ţării, aceasta fiind înregistrată în Registrul unic de identificare / Registrul agricol și având o dimensiune cuprinsă între 2 si 50 UDE (Unitatea de Dimensiune Economică – 1.200 euro).

2. PERSOANA FIZICĂ – dacă se angajează să se autorizeze ca persoane fizice autorizate/ intreprindere individuală în 15 zile lucrătoare de la primirea notificării de selectare a Cererii de Finanţare.

3. PERSOANA FIZICĂ AUTORIZATĂ – înfiinţată în baza OUG 44/ 16.04.2008;

4. INTREPRINDERI INDIVIDUALE/ FAMILIALE – înfiinţate în baza OUG 44/ 16.04.2008;

5. SOCIETATE în nume colectiv/ în comandită simplă – Legea nr. 31/ 1990;

6. SOCIETATE pe acţiuni/ cu răspundere limitată – Legea nr. 31/ 1990;

7. SOCIETATE AGRICOLĂ – Legea nr. 36/ 1991;

NU se încadrează în categoria beneficiarilor eligibili pentru această măsură:

 – Exploataţiile agricole de subzistenţă – exploataţii care produc exclusiv pentru consumul propriu, cu dimensiune de sub 2 UDE.

Beneficiarii înregistraţi în lista APDRP a debitorilor pentru Programul SAPARD sau PNDR, până la achitarea integrală a datoriei, inclusiv a majorărilor de întârziere;

Beneficiarii care au contracte de finanţare reziliate din iniţiativa APDRP, din cauza nerespectării clauzelor contractuale și rezilierea are o vechime mai mică de un an;

Beneficiarii care se află în situaţii litigioase cu APDRP, până la finalizarea litigiului.

Condiții:1. Proiectul trebuie să respecte conformitatea cu obiectivul general al Măsurii şi cu cel puţin unul dintre obiectivele specificeÎn SF/ MJ se descrie conformitatea obiectivelor investiţiei urmărite prin proiect cu obiectivele măsurii.

2. Proiectul să fie în acord cu potenţialul agricol al zonei cel puţin 75% din structura plantelor de cultură/ efectivul de animale vizat de proiect trebuie să se încadreze în zona cu potenţial mediu şi/ sau ridicat. Se poate solicita Direcţiei Agricole Judeţene emiterea unui document privind potenţialul agricol al zonei pentru specia vizată, dacă aceasta nu se regăsește în baza de pe site-ul APDRP.

3. Proiectul trebuie să demonstreze îmbunătăţirea performanţei generale a exploataţiei agricole la data dării în exploatare a investiţieiîndeplinirea unuia sau mai multor obiective de ordin tehnic, economico-financiar și de mediu și respectând obligatoriu viabiliatea economică conform listei din Ghidul Solicitantului.

4. Beneficiarul sau reprezentantul legal al proiectului trebuie să dovedească o pregătire profesională, în raport cu proiectul – reprezentantul legal/ beneficiarul (o persoană din cadrul societăţii, acţionar) dovedeşte pregatire profesională în raport cu proiectul pe care doreşte să-l iniţieze. Se poate prezenta și o Declaraţie pe propria răspundere din care să rezulte ca va urma un curs de pregătire profesională, până la finalizarea proiectului, înaintea ultimei plăţi a ajutorului.

5. Beneficiarul trebuie să prezinte Memoriul Justificativ sau Studiul de Fezabilitate – Memoriul Justificativ (MJ)pentru proiecte care nu prevăd lucrări de construcţii-montaj, iar Studiul de Fezabilitate (SF) – pentru proiecte care prevăd lucrări de construcţii-montaj. ATENȚIE! Dacă se regăsesc în SF/ MJ informaţii copiate identic din alte proiecte similare, se decide diminuarea cheltuielilor pentru proiectare sau neeligibilitatea dacă nu se dovedeşte o particularizare la specificul proiectului.

6. Beneficiarul trebuie să declare că asigură cofinanţarea investiţiei se vor prezenta la Dosarul Cererii de Finanțare: Declaratia pe propria raspundere privind cofinantarea proiectului și Document de la banca cu datele de identificare ale băncii şi ale contului aferent proiectului FEADR.  

7. Beneficiarul trebuie să prezinte dovada că a făcut demersurile pentru a obţine toate avizele şi acordurile sanitar-veterinar, sanitar, fitosanitar și de mediu – pentru toate tipurile de investiţii, trebuie acordul de mediu; în anumite situaţii, acordul de mediu trebuie însoţit de studiul de impact de mediu.

Investiții:1. Construirea şi/ sau modernizarea clădirilor utilizate pentru producţia agricolă la nivel de fermă, incluzând investiţiile pentru respectarea standardelor comunitare şi pe cele pentru protecţia mediului şi depozitarea îngrăşămintelor – NU sunt eligibile: birouri pentru personalul administrativ, săli de şedinţe, săli de protocol, bucătărie și sala de mese, spaţii de cazare, etc.

2. Construirea şi/ sau modernizarea infrastructurii rutiere interne sau de acces din domeniul agricolinclusiv utilităţi și racorduri identificate ca necesare prin SF/ MJ.

3. Construirea şi/ sau modernizarea fermelor de taurine pentru producţia de lapte – ex.: echipamente pentru producerea de furaje, instalaţii de muls, linii tehnologice de prelucrare şi ambalare a produselor, dotări tehnice în scopul asigurării controlului calităţii la nivel de fermă etc.

4. Construirea şi/ sau modernizarea serelorinclusiv a centralelor termice și instalaţiilor de irigat, asigurarea utilităţilor în vederea respectării condiţiilor de mediu.

5. Achiziţionarea sau achiziţionarea în leasing de tractoare noi, combine de recoltat, maşini, utilaje, instalaţii, echipamente și accesorii, echipamente și software specializate, dar și mijloace de transport specializate*, necesare conform SF/ MJ.

7. Înlocuirea plantaţiilor viticole din soiuri nobile (ajunse la sfârşitul ciclului biologic de producţie, minim 40 ani, dacă nu sunt incluse în sistemul de restructurare/ reconversie al plantaţiilor de viţă-de-vie sprijinit prin FEGA) și înfiinţarea plantaţiilor pentru struguri de masă.

8. Înfiinţarea plantaţiilor de pomi, arbuşti fructiferi și căpşuni.

9. Înfiinţarea pepinierelor de viţă de vie, pomi fructiferi și arbuşti, alţi arbori.

10. Investiţii pentru producerea și utilizarea durabilă a energiei din surse regenerabile în cadrul fermei.

11. Investiţii pentru înfiinţarea de culturi de specii forestiere cu ciclu de producţie scurt şi regenerare pe cale vegetativă, în scopul producerii de energie regenerabilă.

12. Investiţii în apicultură, cu excepţia celor realizate prin Programul Naţional Apicol.

13. Investiţii pentru procesarea produselor agricole la nivelul fermei, cuprinzând echipamente pentru vânzarea acestora, inclusiv depozitare, răcire etc. – numai dacă 50% din materia primă este produsă în ferma proprie, rezultatul procesarii este tot un produs din Anexa I la Tratatul de Instituire a CE, iar agricultura reprezintă și rămâne activitatea de bază.

14. Costurile generale ale proiectului (cf. art. 55 din Regulamentul (CE) nr. 1974/ 2006) – ex.: taxe pentru arhitecţi, ingineri şi consultanţi, studii de fezabilitate, taxe pentru eliberararea certificatelor, avizelor şi autorizaţiilor necesare implementării proiectelor, achiziţionarea de patente și licenţe; maxim 8% din valoarea totală eligibilă a proiectului, dacă proiectul prevede şi construcţii şi maxim 3% în cazul în care proiectul nu prevede realizarea construcţiilor.

15. Investiţii necesare adaptării exploataţiilor pentru agricultura ecologică;

16. Investiţiile necesare realizării conformităţii cu standardele comunitare.

*mijloace de transport specializate = autovehiculele adaptate la cerinţele de transport în cont propriu al materiei prime şi/sau al producţiei obţinute, vehiculele care îndeplinesc aceleaşi cerinţe şi au o funcţie specifică ce necesită adaptări ale caroseriei şi/sau echipamente speciale, precum și mijloacele de transport prevăzute ca eligibile în fişele măsurilor din cadrul PNDR. Sunt eligibile mijloacele de transport specializate care transportă numai un anumit tip de materii prime/ mărfuri adecvate activităţii descrise în proiect, următoarele: Autocisterne, Autoizoterme (prevăzute cu izolaţie termică a pereţilor), Autoizoterme cu frig (transport produse perisabile sau cu temperaturi controlate), Mijloace de transport animale, Mijloace de transport albine. Cheltuielile cu orice alt mijloc de transport nu sunt considerate eligibile.

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

You cannot copy content of this page