Anunţuri, Ultimile Știri — martie 20, 2014 at 19:48

Anunţul Consiliul Judeţean Călăraşi privind stabilirea tarifelor pentru serviciile de transport public judeţean de persoane prin curse regulate

by

logo cj cConsiliul Judeţean Călăraşi supune dezbaterii publice Proiectul de Hotărâre privind stabilirea tarifelor pentru serviciile de transport public judeţean de persoane prin curse regulate, Însoţit de expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Călăraşi, care sunt afişate la avizierul de la sediul instituţiei din mun. Călăraşi, str. 1 Decembrie 1918, nr.1, jud. Călăraşi, pe pagina de internet www.căIăraşi.ro şi transmise către mass- media locală.

Propunerile, sugestiile sau opiniile, formulate În scris, cu privire la proiectul supus dezbaterii publice se depun până la data de 24.03.2014 la sediul instituţiei, Compartimentul relaţii publice, persoana responsabilă fiind d-na Ducea Doina.

ROMÂNIA                                                                            
JUDETUL CĂLĂRAŞI
CONSILIUL  JUDETEAN CĂLĂRASI                             PROIECT

HOTĂRÂRE
privind stabilirea tarifelor pentru serviciile de transport public judeţean de persoane prin curse regulate
Consiliul Judeţean Călăraşi, întrunit în şedinţa ordinară din data de __ .04.2014, A vând în vedere:

– expunerea de motive nr. 2962 din 11.03.2014 a Preşedintelui Consiliului Judeţean Călăraşi la proiectul de hotărâre privind stabilirea tarifelor pentru serviciile de transport public judeţean de persoane prin curse regulate;

– procesul- verbal înregistrat sub nr. 2871 din 06.03.2014 privind întrunirea Comisiei de analiză a structurii pe elemente de cheltuieli pentru stabilirea tarifului mediu pentru serviciul de transport public judeţean de personae efectuat prin curse regulate constituită prin Dispoziţia nr. 59/21.02.2014;

– prevederile art. 17 alin. (1) lit. m) şi alin. (2) din Legea nr. 92/2007 a serviciilor de transport public local;

– prevederile art. 18 alin. (2), art. 20, art. 23 din Normele – cadru privind stabilirea, ajustarea şi modificarea tarifelor pentru serviciile de transport public local de persoane, aprobate prin Ordinul Preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice nr. 272/2007;

– prevederile art. 6 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică;

– prevederile art. 91 alin. (1), lit. d), f) şi alin. (S) lit. a) pct. 14 din Legea administraţiei publice locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completări le ulterioare,

In temeiul art. 97 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completări le ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1 – Se stabilesc tarifele pentru serviciile de transport public judeţean de persoane prin curse regulate, conform Anexei ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 – Direcţia Tehnică va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

Secretarul judeţului, prin Direcţia Juridică şi Administraţie Publică, va comunica prezenta celor interesaţi.

PREŞEDINTE,
ing. Raducu – George FILIPESCU

Nr.
Adoptată la CăIăraşi
Astăzi    .04.2014

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

You cannot copy content of this page