Anunţuri, Ultimile Știri — martie 24, 2017 at 10:31

ANUNȚ privind selecția a 7 membri în Consiliul de Administrație al ECOAQUA S.A.

by

 

Backup_of_Backup_of_Backup_of_Backup_of_machta
Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară ECOAQUA     Str.Progresul, Nr 27, Bloc BBB, Călăraşi,  jud Călăraşi, Cod Fiscal 15559885                                                                                                                           Tel/Fax 0242/317.133, e-mail: asociatia@adiecoaqua.ro, www.adiecoaqua.ro

 

 

ANUNȚ

privind selecția a 7 membri în Consiliul de Administrație al ECOAQUA S.A.

 

ECOAQUA S.A. este intreprindere publică, societate pe acțiuni, deținută în totalitate de unități ale administrației publice locale, operator  regional al serviciului public de apă și canalizare;

 

A.D.I. ECOAQUA în calitate de autoritate publică tutelară în relație cu ECOAQUA S.A. (Operatorul), în conformitate cu legea 51/2001, a O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a intreprinderii publice, cu modificările și completările ulterioare, a H.G. nr. 722/2016 pentru aplicarea Normelor metodologice de aplicare, anunță declanșarea procesului de selecție a administratorilor operatorului regional de apă și canalizare ECOAQUA S.A..

 

Consiliul de administrație al ECOAQUA S.A. este format din 7 membri (administratori), a cărui structură de specialiști trebuie să reflecte competențe, cunoștințe, aptitudini și experiențe care să asigure asumarea responsabilităților unei bune guvernanțe, în raport cu obiectivele societății, reflectate în Scrisoarea de așteptări.

 

Structura Consiliului de Administrație este următoarea:

 • 2 ingineri
 • 2 economiști
 • 2 juriști
 • 1 specialist în resurse umane

Persoanele interesate trebuie să îndeplinească următoarele criterii supuse evaluării:

 

 1. criterii obligatorii:

– diplomă de licență în învățământul superior de lungă durată, anterioară aplicării celor 3 cicluri tip Bologna sau diplomă de licență plus diplomă de studii universitare de master.

– 5 (cinci) ani vechime în specialitățile mai sus menționate (experiență profesională);

– experiență în conducere sau administrare;

– specializare în managementul resurselor umane – pentru calitate de specialist în resurse umane dovedită prin cursuri/diplome relevante;

 

 1. criterii care constituie un avantaj:
 • masterat în domenii relevante pentru activitatea Operatorului;
 • experiență în domeniul utilităților publice;
 • cunoștințe în guvernanța corporativă;
 • experiență în domeniul achizițiilor publice;
 • experiență în implementarea de programe și proiecte cu finanțare europeană;
 • experiență în relația cu autoritățile publice, autoritățile de reglementare și supraveghere relevante;
 • curs de management general;

 

 • cunoștințe la nivel mediu de limba engleză (scris, citit);
 • abilități de operare calculator (office, windows);

 

 

Bibliografie:

 1. Act constitutiv ECOAQUA S.A.;
 2. Act constitutiv A.D.I. ECOAQUA;
 3. Statut A.D.I. ECOAQUA;
 4. Contract de delegare;
 5. Programul „Sprijin pentru pregătirea aplicației de finanțare și a documentațiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată pentru aria de acoperire a Operatorului Regional în județele Călărași și Ialomița, în perioada 2014-2020” ( SPAF POIM)

 

Bibliografia  se gășeste pe site-ul www.adiecoaqua.ro

Pentru a participa la selecție candidații vor  depune un dosar cu următoarele documente:

 • opis;
 • cerere de înscriere;
 • copia cărții de identitate;
 • curriculum vitae în limba română;
 • copie conformă a diplomei de licență sau echivalent în specialitatea pentru care aplică;
 • copia actului de căsătorie care reflectă schimbarea de nume, după caz;
 • copie a cărții de muncă și/sau adeverință doveditoare a vechimii în specialitate și în funcții de conducere;
 • minimum 2 evaluari / referințe de la ultimul loc de muncă;
 • cazier judiciar / fiscal;
 • dovadă curs management resurse umane (se poate dovedi cu foaie matricolă pentru cursuri similare din facultate);
 • dovadă curs management general (dacă există);
 • declarație pe proprie răspundere privind lipsa conflictului de interese;
 • declarație pe proprie răspundere privind autenticitatea documentelor prezentate în copie;
 • declarație privind neîncadrarea într-una dintre situațiile de revocare a mandatului din motive neimputabile sieși;
 • declarație privind neîncadrarea în situația de conflict de interese și independența față de acționarii societății;
 • adeverință doveditoare a stării de sănătate;

 

Dosarele se vor depune începând cu data de 24 martie 2017 până la termenul limită de 24 aprilie 2017 la sediul A.D.I. ECOAQUA Călărași din str. Progresului, bl.BBB, et.II, Călărași, jud Călărași, prin poștă sau e-mail la adresa consiliudeadministrație@adiecoaqua.ro

Pentru documentele transmise în copii se vor prezenta documentele originale la data programării pentru interviu de către candidații care se califică pentru această etapă. Eventualele contestații se pot depune în termen de 5 zile de la data anunțării rezultatelor.

 

Informații suplimentare puteți găsi pe site-ul www.adiecoaqua.ro.

 

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

You cannot copy content of this page