Editoriale, Interviuri — martie 11, 2014 at 12:52

ADR-urile organisme intermediare pentru POSCCE,un pas înainte

by

Interviu cu Liviu Muşat,Director ADR Sud-Muntenia

liviu musat

 Întrebarea nr. 1. Ce este POSCCE? Dar v-aş ruga să explicaţi nu în termini abstracţi şi riguroşi ai normelor autorităţii de finanţare, ci mai degrabă ca o punte de legătură între IMM-uri, principalii beneficiari şi accesibilitatea mai largă la această formă de finanţare.

Răspuns: Programul Operaţional Sectorial „Creşterea competitivităţii economice” (POS CCE) este unul dintre cele şapte programe operaţionale (PO) care se implementează în ţara noastră în intervalul de programare financiară 2007 – 2013. Ca şi celelalte programe operaţionale, POS CCE a fost un document negociat cu Uniunea Europeană care a avut  ca obiectiv încurajarea creşterii productivităţii întreprinderilor româneşti pentru reducerea decalajelor faţă de nivelul Uniunii Europene.

POS CEE are 5 axe prioritare, fiecare axă fiind împărţită în domenii majore de intervenţie, care, la rândul lor, cuprind operaţiuni specifice de implementare a obiectivelor axei prioritare şi, implicit, a programului operaţional.

În ceea ce priveşte implicarea noastră în implementarea acestui program, în urmă cu un an de zile, ADR Sud Muntenia a devenit Organism Intermediar pentru  Axa prioritară 1 – Un sistem de producție inovativ și eco-eficient, Domeniul Major de Intervenție 1.1 „Investiții productive și pregătirea pentru competiția pe piață a întreprinderilor, în special a IMM-urilor” și Domeniul Major de Intervenție 1.3 „Dezvoltarea durabilă a antreprenoriatului”. De asemenea urmează să preluăm atribuţii de organism intermediar şi pentru Axa prioritară 3 – Tehnologia Informaţiilor şi Comunicaţiilor pentru Operaţiunea 3.1.1 Sprijinirea accesului la broadband şi la serviciile conexe din cadrul Domeniului de intervenţie 1 „Susţinerea utilizării tehnologiei informaţiilor şi comunicaţiilor”.

Întrebarea nr. 2. Practica, consultanţa şi studiile arată că una din cauzele pentru care IMM-urile nu accesează POS CCE, pe scară largă este legată, pe deoparte, de lipsa capacităţii instituţionale a IMM-urilor de a accesa finanţările, iar pe de altă parte, IMM-urile consideră birocraţia instituţională a POS CCE un factor care le descurajează. Care credeţi că sunt măsurile de sprijin ale IMM-urilor şi de debirocratizare, simplificare şi reducere a procedurilor.

Răspuns:  Până la acest moment s-a luat o serie de măsuri care credem noi că şi-au dovedit utilitatea. Le  enumăr pe scurt: reducerea documentelor necesare pentru semnarea contractului de finanțare, simplificarea procedurilor de achiziție desfășurate de beneficiarii privați, introducerea mecanismului decontărilor cererilor de plată, precum şi emiterea de instrucțiuni, de către Autoritatea de Management POS CCE, privind sprijinirea beneficiarilor privați. Şi nu în ultimul rând, decizia de descentralizare a programului, prin cooptarea ADR-urilor ca organisme intermediare, a fluidizat procedura de evaluare şi contractare a proiectelor ce erau depuse de ceva vreme la Bucureşti.

Întrebarea nr. 3. Întreprinderea în general, întreprinderile mici şi mijlocii, în special, sunt obiectivul general, adică creșterea productivității întreprinderilor românești şi reducerea decalajelor faţă de productivitatea medie la nivelul UE. Cu toate obiectivele şi eforturile generoase, acest program este mai puţin cunoscut decât alte programe şi v-o spun ca şi reprezentant al singurei organizaţii reprezentative de IMM-uri din România CNIPMMR, dar ce este şi mai important structural şi d.p.d.v. al competitivităţii, România nu a făcut mari progrese. De ce?

 Răspuns: Acest program a suferit de o anumită lipsă de vizibilitate din cauza implementării sale centralizate, spre deosebire de alte Programe Operaţionale, unde  organismele intermediare au fost prezente în fiecare regiune. Acest lucru a dăunat în cazul operaţiunilor unde beneficiarii erau IMM-uri, deoarece informaţia nu a fost uşor accesibilă.

De asemenea, lipsa unei Strategii naționale pentru competitivitate aferentă perioadei de programare 2007 – 2013, document care să coreleze intervențiile strategice dedicate competitivității, a constituit un impediment în creșterea gradului de competitivitate al IMM-urilor din România. Pentru perioada de programare 2014 – 2020 se are în vedere elaborarea, în colaborare cu peste 250 de asociații profesionale și patronale, companii și alte entități industriale, a Documentului de Politică Industrială (Strategia de Reindustrializare a României), care este unul din documentele ce vor sta la baza Strategiei de Competitivitate a României în perioada 2014 – 2020.

 Întrebarea nr. 4. Vă rog să prezentaţi succint şi operaţional principalele priorităţi ale programului.

 Răspuns: Principalele obiective specifice ale Programului Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice” sunt următoarele:

a)    Consolidarea şi dezvoltarea sectorului productiv românesc în conformitate cu cerinţele de mediu – Acest lucru se face prin sprijinirea modernizării şi inovării întreprinderilor existente, ceea ce va conduce la reducerea costurilor şi creşterea corespunzătoare a productivităţii, precum şi la crearea de întreprinderi noi, în special IMM-uri în sectoarele productive şi în serviciile pentru afaceri;

b)    Constituirea unui mediu favorabil pentru o dezvoltare durabilă a întreprinderilor – Acest lucru se face prin crearea unui cadru favorabil dezvoltării antreprenoriatului, prin reducerea constrângerilor existente în domeniile de eşec al pieţei – acces la finanţare, instrumente financiare inovative, disponibilitatea serviciilor calificate, cooperare între firme – pentru crearea de noi întreprinderi şi pentru dezvoltarea celor existente;

c)    Creşterea capacităţii de cercetare – dezvoltare (C&D), stimularea cooperării între instituţiile de cercetare – dezvoltare – inovare (CDI) şi întreprinderi, precum şi creşterea accesului întreprinderilor la cercetare – dezvoltare – inovare –  Acest lucru se face prin finanțarea proiectelor de cercetare – dezvoltare (C&D), care vor genera rezultate aplicabile direct în economie, modernizarea şi dezvoltarea capacităţii şi infrastructurii de cercetare dezvoltare inovare (CDI), creşterea calităţii şi diversificarea gamei ofertei de servicii inovative, stimularea cererii potențiale de inovare venite din partea întreprinderilor;

d)    Valorificarea potenţialului tehnologiei informației și a comunicațiilor (TIC) şi aplicarea acestuia în sectorul public (administraţie) şi cel privat (cetățeni, întreprinderi) – Acest lucru se face prin îmbunătățirea dotării infrastructurii, în special în zonele de eşec al pieţei (zone rurale şi zone urbane mici), dezvoltarea şi creşterea eficienţei serviciilor electronice publice (e-guvernare, e-educaţie şi e-sănătate), creşterea adoptării tehnologiei informației și a comunicațiilor (TIC) de către IMM-uri şi dezvoltarea unui mediu e-Business dinamic, cu un impact rapid asupra structurii de cost a operatorilor economici.

e)    Creşterea eficienţei energetice şi a securităţii furnizării, în contextul combaterii schimbărilor climatice – Acest lucru se face prin reducerea intensităţii energetice prin implementarea unor tehnologii noi în scopul de a creşte productivitatea, în mod special la beneficiarii industriali şi de a creşte folosirea surselor energetice regenerabile.

Întrebarea nr. 5. Care sunt informaţiile relevante despre POSCCE, în această perioadă?

Răspuns: Cea mai bună veste privind Programul Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice” este cea referitoare la deblocarea programului, plățile către beneficiari fiind reluate. De asemenea, datorită accelerării absorbţiei sumelor alocate, a fost evitată procedura dezangajării automate de fonduri.

În ceea ce ne priveşte pe noi, Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia, îi informăm pe aplicanţi că proiectele depuse se află în plin proces de evaluare, selecție și contractare, iar pe beneficiari că se înregistrează un nivel ridicat al procesării unui număr foarte mare de cereri de prefinanțare/ rambursare și, implicit, un grad ridicat al rambursării sumelor către aceştia.

O altă informaţie importantă este cea privind implementarea programului la nivel naţional, unde Autoritatea de Management a programului a fost transferată, începând cu 1 martie 2014, de la Ministerul Economiei la Ministerul Fondurilor Europene.

Nelu Bălaşa

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

You cannot copy content of this page