Comunicate de presă, Ultimile Știri — aprilie 4, 2019 at 17:01

70 de ani de NATO

by

4 aprilie, 2019

 Organizaţia Tratatului Atlanticului de Nord (NATO) este cea mai de succes de alianţă din istorie. În ultimii 70 de ani, NATO a ajutat la crearea celei mai sigure, stabile şi prospere perioade din istoria statelor sale membre. De la descurajarea Uniunii Sovietice în timpul Războiului Rece până la contracararea ameninţărilor hibride cu care ne confruntăm astăzi, Aliaţii NATO stau umăr la umăr în protejarea cetăţenilor noştri.

Forţa NATO constă în unitatea sa şi în respectarea cu fidelitate a principiilor şi scopurilor pentru care a fost creată. Angajamentul nostru faţă de apărarea colectivă a tuturor statelor membre NATO este de neclintit, la fel ca şi angajamentul nostru faţă de valorile împărtăşite ale democraţiei, libertăţii individuale, drepturilor omului şi ale statului de drept.

La semnarea Tratatului NATO, pe 4 aprilie 1949, de către cei 12 Aliaţi iniţiali, preşedintele Truman a spus că membrii acestuia „nu doresc doar să instituie eliberarea de agresiune şi de folosirea forţei în comunitatea nord-atlantică, ci ne şi străduim să promovăm şi să menţinem pacea în lumea întreagă.”  Aceasta rămâne aspiraţia colectivă a membrilor Alianţei Nord-Atlantice. NATO a îndeplinit un rol istoric în menţinerea păcii şi oferă aceeaşi securitate astăzi, când Alianţa întâmpină noi ameninţări.

Decenii la rând, Aliaţii NATO au oprit expansiunea dictaturilor comuniste în Europa şi s-au asigurat că tipurile de orori pe care le-am văzut în cel de-al Doilea Război Mondial nu aveau să mai lovească niciodată naţiunile noastre. După Războiul Rece, Alianţa s-a adaptat la noile circumstanţe, înfiinţând parteneriate cu foştii adversari din Războiul Rece şi răspunzând la conflictul din Balcani.

Chiar mai recent, NATO a acţionat pentru a înfrunta ameninţarea terorismului. Atunci când Statele Unite au fost atacate pe 11 septembrie 2001, NATO a invocat Articolul 5, Clauza NATO privind apărarea colectivă, pentru prima şi singura dată în istoria sa. Avioanele Aliaţilor NATO au patrulat deasupra Americii, iar Aliaţii au luptat împreună împotriva terorismului în Afganistan. În prezent, Aliaţii luptă împotriva terorismului şi colaborează pentru a ne crea rezistenţă la ameninţările hibride şi cibernetice la adresa societăţilor noastre şi pentru a răspunde la acestea.

Războiul Rece s-a încheiat, dar NATO rămâne astăzi la fel de relevantă ca în 1949, pe măsură ce noi provocări se îmbină cu vechi provocări pentru a crea un mediu geopolitic din ce în ce mai competitiv şi incert. Încă dinainte de aderarea sa la NATO, România a fost alături de Statele Unite în Afganistan, Irak şi Kosovo, luptând împotriva terorismului şi acţionând pentru a transforma lumea într-un loc mai sigur. Atunci când România a aderat la NATO, în 2004, ea s-a dovedit rapid un Aliat capabil, iar acum este unul dintre puţinii Aliaţi care îşi respectă angajamentul asumat în Ţara Galilor. Statele Unite şi alţi Aliaţi NATO au făcut eforturi continue pentru a asigura securitatea României şi a flancului estic al Alianţei. Iar împreună vom răspunde la noile provocări, inclusiv la ameninţările militare, cibernetice şi hibride.

Nu vom căuta confruntare, ci am prefera să colaborăm cu alte ţări pentru a evita conflictul. Cu toate acestea, în loc să colaboreze cu noi pentru a răspunde la noile provocări, Rusia dă dovadă de agresiune, ceea ce ameninţă încă o dată să erodeze prosperitatea, stabilitatea şi pacea pe care le-am construit în ultimii 70 de ani. Rusia rămâne cea mai mare ameninţare la adresa suveranităţii şi independenţei statelor naţionale din Europa şi a valorilor comune care leagă Occidentul. 

Sub conducerea lui Vladimir Putin, Rusia a vizat instituţiile noastre democratice, inclusiv alegerile, instituţiile financiare şi infrastructura civilă cu noi forme de „război hibrid”. A utilizat activităţi cibernetice maliţioase pentru a viza organizaţii internaţionale precum Agenţia Mondială Antidoping şi Organizaţia pentru Interzicerea Armelor Chimice. Asasini susţinuţi de Kremlin au utilizat o neurotoxină de clasă militară, pe teritoriu britanic, într-un atac ce a ucis în final un cetăţean britanic. Rusia a invadat şi continuă să ocupe părţi din teritoriul naţiunilor suverane Ucraina şi Georgia şi ameninţă oraşe NATO şi pe cetăţenii noştri amplasând şi dislocând baterii de rachete cu capacităţi nucleare, încălcând prevederile Tratatului privind Forţele Nucleare Intermediare (INF).

Rusia nu este singura ameninţare internaţională cu care se confruntă membrii NATO. Din ce în ce mai insistentă, China încearcă în mod agresiv să-şi creeze o influenţă economică şi politică în Europa pentru a submina unitatea europeană şi transatlantică şi a rescrie normele şi standardele internaţionale. Nu putem ignora provocările reprezentate de naţiuni precum Iranul şi Coreea de Nord, ambele cu conducători imprevizibili şi ambiţii nucleare. Şi, aşa cum au spus Aliaţii, terorismul continuă să reprezinte o ameninţare directă la adresa populaţiilor noastre şi a stabilităţii internaţionale şi prosperităţii în general. 

În faţa acestor provocări, Statele Unite rămân neclintite în angajamentul lor faţă de Aliaţii noştri. Atunci când preşedintele Trump a susţinut un discurs la Varşovia, în 2017, el a declarat neechivoc: „americanii ştiu că o Alianţă puternică între naţiuni libere, suverane şi independente este cea mai bună apărare pentru libertăţile şi interesele noastre.” Acel angajament faţă de apărarea colectivă a valorilor noastre comune şi a suveranităţii statelor membre NATO este motivul pentru care Aliaţii au hotărât în 2014 să crească investiţiile în apărarea noastră naţională. Noi ne-am angajat să cheltuim cel puţin 2% din PIB pentru apărare şi să investim cel puţin 20% din acea sumă pentru echipamente de anvergură până în 2024.

Odată ce creştem investiţiile în apărarea naţională, împreună vom ajuta NATO să se asigure că forţele noastre terestre, navale şi aeriene sunt antrenate, echipate şi pregătite să acţioneze atunci când sunt chemate în caz de criză sau conflict, în situaţia oricărei ameninţări. Vom consolida capacitatea NATO de a răspunde la ameninţări hibride. Ne vom asigura de asemenea că NATO poate dispune de resursele sale pentru a-i sprijini pe partenerii noştri să lupte împotriva terorismului, să creeze stabilitate în zone predispuse la crize şi să reducă probabilitatea unor atacuri teroriste pe teritoriul Aliaţilor. 

NATO este o alianţă de naţiuni care s-au unit pentru că, folosind cuvintele Cartei NATO, „sunt angajate în salvgardarea libertăţii, a moştenirii comune şi a civilizaţiilor popoarelor pe care le reprezintă, pe baza principiilor democraţiei, libertăţii individuale şi a literei legii”. De la înfiinţarea sa, NATO a rămas fidelă idealurilor sale fondatoare, iar uşa noastră a rămas deschisă unor noi membri care ne împărtăşesc valorile şi se angajează să contribuie la apărarea noastră colectivă. Fiecare nou Aliat ne face mai puternici, iar creşterea capacităţilor de apărare colectivă ale NATO le oferă membrilor puterea de a se apăra mai bine pe sine şi pe aliaţii lor, protejând pacea şi prosperitatea noastră. În 2019, NATO aniversează aderarea noilor Aliaţi din Europa Centrală şi de Est, în timp ce se pregăteşte să primească Macedonia de Nord drept al 30-lea Aliat NATO. În plus, NATO îşi păstrează angajamentul faţă de naţiunile partenere.

Aliaţii NATO sunt dedicaţi apărării noastre colective şi păstrării libertăţilor noastre. Împreună trebuie să continuăm să investim în apărarea naţională, să ne creştem şi modernizăm capacităţile militare şi să contribuim la eforturile NATO de a promova siguranţa şi securitatea cetăţenilor noştri. Aliaţii NATO fac acest lucru. Împreună vom fi mai puternici şi mai bine pregătiţi pentru a ne asigura că NATO rămâne protectoarea păcii şi prosperităţii pentru următorii 70 de ani şi dincolo de ei.

NATO – 70th Anniversary

 

By Ambassador Hans Klemm

April 4, 2019

The North Atlantic Treaty Organization (NATO) is the most successful alliance in history. Over the past 70 years, NATO has helped to create the most secure, stable, and prosperous period in its members’ history. From deterring the Soviet Union during the Cold War to countering the hybrid threats that confront us today, NATO Allies stand shoulder-to-shoulder in protecting our people.

NATO’s strength is in its unity and in staying true to the principles and purposes for which it was created. Our commitment to the collective defense of all NATO member states is unwavering, as is our commitment to shared values of democracy, individual liberty, human rights, and rule of law.

When the NATO Treaty was signed on April 4, 1949, by the original twelve Allies, President Truman said its members were “not only seeking to establish freedom from aggression and from the use of force in the North Atlantic community, but we are also actively striving to promote and preserve peace throughout the world.” That remains the collective aspiration of the members of the NATO Alliance.

NATO played an historic role in keeping the peace, and it provides that same security today as the Alliance meets new threats.

For decades, NATO Allies stopped the expansion of Communist dictatorships in Europe and ensured that the kinds of horrors we saw in World War II would never again strike our nations. After the Cold War, the Alliance adapted to new circumstances, establishing partnerships with former Cold War adversaries and responding to conflict in the Balkans.

Still more recently, NATO has turned to face the threat of terrorism. When the United States was attacked on September 11, 2001, NATO invoked Article 5 – NATO’s collective defense clause – for the first and only time in its history. NATO Allied planes patrolled American skies and Allies fought side by side to counter terrorism in Afghanistan. Today Allies are countering terrorism and also working together to build our resilience to and counter the hybrid and cyber threats that menace our societies.

The Cold War is over, but NATO remains as relevant today as it was in 1949, as new challenges combine with old ones to create an increasingly competitive and uncertain geopolitical environment.  Even before its accession to NATO, Romania worked side-by-side with United States in Afghanistan, Iraq and Kosovo, combatting terrorism and working to make the world a safer place.  When Romania joined in 2004, it quickly proved itself an able Ally, and is now one of the few Allies achieving its Wales pledge.  The United States and other NATO Allies have worked on a continuous basis to provide security for Romania and the Alliance’s Eastern flank.  And together we will work to address new challenges, including military, cyber and hybrid threats.

We will not seek confrontation, but would rather work with other countries to avoid conflict.  However, instead of working with us to address new challenges, Russia is demonstrating aggression that once again threatens to erode the prosperity, stability, and peace we have built over the last 70 years. Russia remains the greatest threat to the sovereignty and independence of individual European nation-states, and to the shared values that bind the West together.

Russia under Vladimir Putin has targeted our democratic institutions, including elections, financial institutions, and civilian infrastructure, with new forms of “hybrid warfare.” It has used malicious cyber activities to target international organizations like the World Anti-Doping Agency and the Organization for the Prohibition of Chemical Weapons. Kremlin-backed assassins used a military-grade nerve agent on British soil in an attack that ultimately killed a UK citizen. Russia has invaded and continues to occupy parts of the sovereign nations of Ukraine and Georgia, and it threatens NATO cities and our citizens by fielding and deploying nuclear-capable missile battalions in violation of the Intermediate-Range Nuclear Forces (INF) Treaty.

Russia is not the only international threat NATO members face. An increasingly assertive China is aggressively seeking to build economic and political influence in Europe in order to subvert European and transatlantic unity and to rewrite international norms and standards. We also cannot ignore the challenges posed by nations like Iran and North Korea, both of which have unpredictable leaders and nuclear ambitions. And, as Allies have said, terrorism continues to pose a direct threat to our populations, and to international stability and prosperity broadly.

In the face of these challenges, the United States remains steadfast in its commitment to our Allies. When President Trump spoke in Warsaw in 2017, he declared unequivocally, “Americans know that a strong Alliance of free, sovereign, and independent nations is the best defense for our freedoms and for our interests.”

That commitment to the collective defense of our shared values and NATO member states’ sovereignty is why Allies decided in 2014 to increase investments in our national defense. We committed to spend at least two percent of GDP on defense and to invest at least 20 percent of that spending on major equipment by 2024.

As we increase national defense investments, together we will help NATO ensure our armies, navies, and air forces are trained, equipped, and postured ready to go when called upon in crisis or in conflict, against any threat. We will strengthen NATO’s ability to address hybrid threats. We will also ensure NATO can marshal its resources to support our partners to fight terrorism, build stability in crisis-prone areas, and reduce the likelihood of terrorist attacks on Allied territory.

NATO is an alliance of nations that have banded together because, in the words of the NATO charter, “they are determined to safeguard the freedom, common heritage and civilization of their peoples, founded on the principles of democracy, individual liberty and the rule of law.” Since its founding, NATO has stayed true to its founding ideals and our door has remained open to new members who share our values and are committed to contributing to our collective defense. Each new Ally makes us stronger, and the growth in NATO’s collective defense capabilities empowers NATO members to better defend themselves and their allies, safeguarding our peace and prosperity. In 2019, NATO marks the anniversaries of new Allies joining from across Central and Eastern Europe, while preparing to welcome North Macedonia to become NATO’s 30th Ally. In addition, NATO remains committed to its partner nations.

NATO Allies are committed to our collective defense and the preservation of our freedoms. Together, we must continue to invest in national defense, grow and modernize our military capabilities, and contribute to NATO’s efforts to promote the safety and security of our citizens. NATO Allies are stepping up. Together, we will be stronger and better equipped to ensure NATO remains the safeguard of peace and prosperity for another 70 years – and beyond.

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

You cannot copy content of this page