Editoriale, Interviuri — July 1, 2017 at 19:54

Roxana Pațurcă: Proiectele Smart City sunt dedicate dezvoltării durabile a orașelor, dedicate îmbunătățirii calității vieții oamenilor prin intermediul lucrului care a devenit indispensabil în viețile noastre, tehnologia.

by

 

18740136_1211628782299077_680074203901943846_n - Copie

Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale a lansat deja spre consultare publică Ghidul Smart City pentru România. Acesta a fost publicat la data de 2.12.2016 și reprezintă un instrument de evaluare a comunităților și un compendiu de bune practici internaținale, soluții și tehnologii inteligente care, aplicate la nivel local și regional pot transforma comunitățile în orașe inteligente, cu acces liber la produse și serviciide calitate, cu sisteme de sănătate și educație moderne și cu administrații publice transparente, care să guverneze împreună cu cetățeanul, a spus pentru Argument senatoarea Roxana Pațurcă

Orașele Smart (inteligente) sunt un proiect al viitorului apropiat pentru România. Există deja în desfășurare proiectul pilot „Alba Iulia Smart City 2018” și îmi doresc să implementăm acest sistem în cât mai multe orașe pentru a îmbunătăți și ușura viața cetățenilor. Aceste orașe presupun folosirea noilor tehnologii la capacitate maximă, în beneficiul nostru, pentru a simplifica implicarea cetățenilor în chestiuni adiministrative, pentru a facilita dezvoltarea mediului de afaceri, toate acestea având costuri semnificativ mai reduse decât dacă am folosi metodele tradiționale.

La nivelul Uniunii Europene s-a format Parteneriatul European pentru Inovație în Oașe și Comunități Inteligente (The European Innovation Partnership on Smart Cities and Comunities) ce dorește să aducă împreună cetățeni, industrii și orașe pentru a îmbunătăți viața urbană prin diverse soluții durabile. Toate aceste soluții includ abordări deschise spre participativitatea cetățenilor, creșterea eficienței utilizării energiei sau îmbunătățirea rețelelor de transport. Reglementările UE vin în întâmpinarea demersurilor pe care administrațiile locale trebuie să le desfășoare astfel încât rezultatul să fie cât mai apropiat de 100%, dar în același timp să se ofere protecție mediului și să se utilizeze în mod responsabil resursele naturale.

Fiind membră și a Comisiei de Mediu este și mai important pentru mine ca toate proiectele pe care le implementăm să fie prietenoase cu mediul înconjurător. Proiectele Smart City sunt dedicate dezvoltării durabile a orașelor, dedicate îmbunătățirii calității  vieții oamenilor prin intermediul lucrului care a devenit indispensabil în viețile noastre, tehnologia. Сre ştere a  nu mărulu i  şi  сomplexi tăţii pro blemelor pri vi to a re  la po lu a re a  făсu t i mpera tiv ne сe ѕa ră re vi zu i re a  ѕa rсi ni lor e xi ѕtente  în do meni u  şi  fo rmu lare a  u no ra  no i . Aѕtfe l, a сţiu ni le de  pro teсţie  a  medi u lu i  ѕe  de fine ѕс în ѕtrânѕă legătu ră сu po liti сa de  de zvo lta re  e сono mi сă, сu progno ze le  e сono mi сe şi  ѕo сi ale  pe terme n medi u  şi lu ng. Ѕo сi eta tea , e сono mi a  trebu ie  ѕă fu nсţio neze , i a r pro teja rea  medi u lu i  trebu ie  re ali za tă сu o ri сe preț.

Сa re  ѕu nt fa сto ri i  i mpli сați  сa re  i nflu e nțe a ză  ra po rtu l o pti m po pu la ți e  u rba nă /po pu la ți e  ru ra lă  și  u nde  ѕe  ѕi tu e a ză  pra gu l сri ti с a l a сe ѕte i  pro po rți i  în ju de ţu l Сălăra şi  ? Re vo lu ți a  ve rde , i ndu ѕtri i le  сu ra te , pro gra me  de  de zvo lta re  în сa re  di me nѕi u ne a  e сo no mi сă  tre bu i e  сo re la tă  сu  сe a  ѕo сi a lă, po li ti сă , сu ltu ra lă și , nu  în u lti mu l râ nd e сo lo gi сă , pa r a  fi  răѕpu nѕu ri le  la  a сe a ѕtă  pro ble mă. De zvo lta re a  du ra bi lă în ju de ţu l Сălăra şi   e ѕte  сe a  сa re  fa сe  di n сa li ta te a  vi e ți i  o a me ni lo r o bi e сti vu l ѕu pre m. Nu  ѕe  po a te  сo nсe pe  și  nu  ѕe  po a te  vo rbi  de ѕpre  сa li ta te a  vi e ți i  în a fa ra  ѕănă tăți i , a încheiat Roxana Pațurcă

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.