Anunţuri, Ultimile Știri — May 19, 2017 at 15:54

ANUNT privind organizarea licitatiei pentru vanzarea de materiale lemnoase fasonate

by

SIGLA 1 directia silvica - CopieOrganizatorul licitatiei :Directia Silvica Calarasi ,cu sediul in Calarasi , str. Aleea I.A.S. Mircea Voda nr. 2. ,jud. Calarasi ,  tel. 0242 314 344 , fax : 0242 311 496 , E-mail: office@calarasi.rosilva.ro.

Data si ora desfasurarii licitatiei: 30.05.2017 orele 1100

Locul  desfasurarii licitatiei: sediul Directiei Silvice Calarasi din loc.Calarasi, jud.Calarasi,str.  Aleea I.A.S. Mircea Voda , nr.2 .

Tipul licitatiei: licitatie  publica in plic inchis.

Licitatia este organizata si se va desfasura potrivit prevederilor Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publica , aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 617/2016.

Data si ora organizarii preselectiei : 25.05. 2017 ora 1000.

Data si ora – limita pana la care poate fi depusa documentatia pentru preselectie si inscrierea la licitatie 24.05.2017 ora 1630 .

Lista loturilor  care se liciteaza , pretul de pornire a licitatiei si pasul de licitare  pentru fiecare lot sunt afisate la sediul organizatorului si  pe site- ul Regiei Nationale a Padurilor – Romsilva, www. rosilva.ro.

Volumul total de materiale lemnoase fasonate oferite la licitatie 501  m3. din care pe sortimente :

  • 501 m3 lemn  pentru cherestea.

si respectiv  pe specii si grupe de specii:

– plop ea.   501   m3.     

Materialele  lemnoase fasonate care care se  ofera spre vanzare nu provin din fondul forestier proprietate publica certificat .

Materialele  lemnoase fasonate  ramase neadjudecate dupa incheierea licitatiei se  pot  adjudeca prin negociere , in aceeasi zi , in conditiile prevazute  de prezentul regulament si de alte  reglementari in vigoare  .

Caietul de sarcini poate fi achizitionat  de la sediul organizatorului licitatiei incepand cu data de:  19.05.2017.

Alte informatii privind organizarea si desfasurarea licitatiei:

Neincheierea contractului de vanzare – cumparare a masei lemnoase adjudecate , in termenul maxim de 10 zile lucratoare, stabilit prin caietul de sarcini,din culpa exclusiva a operatorului economic / grupului de operatori economici adjudecatar , atrage anularea adjudecarii pentru masa lemnoasa respectiva si pierderea garantiei de contractare aferente .

Garantia de contractare nu se restituie operatorului economic , in urmatoarele situatii:

  1. nu a fost incheiat contractul de vanzare – cumparare a masei lemnoase , in conditile legii, din culpa operatorului economic ;
  2. nu a constituit garantia de buna executie , la data incheieri contractului ;
  3. isi retrage oferta in perioada de valabilitate a acesteia ;
  4. a fost incheiat in termen contractul de vanzare – cumparare a masei lemnoase , iar valoarea garantiei, cu acordul partilor , se foloseste pentru constituirea garantiei de buna executie si /sau pentru plata contravalorii masei lemnoase contractate .

Pentru informatii si date suplimentare va puteti adresa organizatorului licitatiei : tel./ fax 0242 314 344 / 0242 311 496 , mobil  0734 555 814 E-mail: office@calarasi.rosilva.ro persoana de contact  Oae Catalin .

 DIRECTOR, Ing. Ana Titu

REGIA NAŢIONALĂ A PĂDURILOR – ROMSILVA

D I R E C Ţ I A   S I L V I C Ă    C A L A R A S I

Aleea IAS Mircea Voda , nr. 2 , Calarasi ,

cod postal 910058   / tel. 0242/314344 , fax : 0242/311496

E-mail: office@calarasi.rosilva.ro

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.